Incest Sexverhalen, Incest Pornoverhalen, Incest Story`s
.:: Incest Sexverhalen ::.

Dating Leuke Sexdates
Hotdating Meiden
Jouw Buurvrouw?
Escort Meiden
felicityx (34 jaar)
sexyasskim (20 jaar)
Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 27 februari 2015.
 Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL2.
DEEL 2 - "Zal ik jou dan eerst maar een keer lekker klaar likken, geil stief moedertje ?" geeft hij aan, mijn schouderbandjes doet hij omlaag, en ook het bovenstukje van mijn jurkje, zodat mijn tieten nu bloot zijn, terwijl we even lekker tongen kneed hij ze heerlijk. Dan kom ik onderuit hangend op de bank te zitten, mijn benen doet hij wijd en heerlijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 15 februari 2015.
 Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL1.
DEEL 1 - Het "voorval" waar ik u hier deelgenoot van maak speelde zich af augustus vorig jaar, gewoon hier thuis. Daar erotiek en seks een belangrijke plaats in mij en in mijn relatie inneemt, wordt er bij ons thuis redelijk openlijk over gepraat, maar het is makkelijker als ik eerst even vermeld wie we zijn.

Mijn naam is Mirjam, 38 jaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 januari 2015.
 Ik neuk mijn moeder in haar kont.
Vrijdagavond buiten was het koud, binnen stond de kachel aan en ik lag op de bank. Mijn moeder was nog niet thuis, maar ze kon wel iedere moment thuis komen. Aangezien ze een drukke baan had en meestal moe was als ze thuis kwam dacht ik laat ik haar eens verrassen. Ik besloot de verlichting te dimmen. Bestelde chinees want koken kan ik niet. Na het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015.
 Ik neuk de moeder van mijn schoolvriend.
Ik was amper zeventien jaar oud, en had een schoolvriendje, Martin genaamd. Hij woonde niet ver bij mij vandaan en had rijke ouders, maar ja, dat besefte je eigenlijk als broekie nog niet. Het gezin van Martin bestond uit zijn vader, midden vijftig, die directeur was van groot bedrijf in de randstad, en die voor zijn werk vaak van huis op reis was........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 december 2014.
 Ik was mijn vaders geile sletje.
Het is al laat als ik thuiskom van mijn werk, een dag als gewoon, maar nu heb ik een hele dag lopen piekeren. Monique is binnenkort jarig en eigenlijk is het een heel tevreden meisje, ze wordt 18 maar heeft geen speciale wensen voor haar verjaardag. Juwelen, mooie kleren, scooter of rijles, dat wil ze niet of heeft ze al. Probeer daar maar een cadeau.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 01:47.
 Ik laat me neuken door mijn jonge neefje.
Ik had het al een paar maanden veel te druk gehad op mijn werk, dus het was een geweldig leuk idee van mijn zus Miriam om mij uit te nodigen op hun vakantie in Zeeland, met hun gezin. Hoewel onze levens inmiddels heel anders verlopen, staan mijn zus en ik nog steeds dicht bij elkaar. Zij is al jaren getrouwd en heeft 3 kinderen van 8, 10, en 16 jaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 02:19.
 Isis weddenschap met haar vader.
Isis liep met lood in haar schoenen naar haar vader, die met een krantje in zijn luie stoel zat. Ze had wederom slechte cijfers gehaald op school, ondanks de belofte dat ze beter haar best zou doen. Haar vader nam het rapport in ontvangst en bestuurde het aandachtig, zonder iets te zeggen. Hoe langer hij zweeg, hoe zenuwachtiger ze werd. Uiteindelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 01:49.
 Moniek een onverzadigbare slet DEEL 2.
DEEL 2 - Zoals beloofd zal ik jullie het vervolg van mijn geile seksleven openbaren. Om te begrijpen hoe het allemaal is ontstaan is het, denk ik, wel handig om eerst DEEL 1 te lezen. Na de avond dat papa me voor het eerst genomen heeft en mijn broer ook de geneugten van mama's kut had geproefd, gingen alle remmingen aan seks in ons gezin overboord........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 24 september 2014 11:06.
 Moniek een onverzadigbare slet DEEL 1.
DEEL 1 - Ik ben Moniek 42 jaar. Ik kan wel zeggen dat ik een aan seksverslaafde zaadslet ben. Seks in al zijn vormen is mijn lust en mijn leven. U zult zich afvragen hoe dat zo gekomen is. Ik zal stapje voor stapje deze sluier van mijn turbulente seksleven voor u oplichten. Als kind ben ik opgegroeid in een vrij, seksueel ongeremd gezin. Mijn ouders.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 september 2014 06:15.
 Mijn zomervakantie bij tante Julia.
Rogier ging deze zomervakantie een paar weken bij zijn tante Julia ging logeren. Tante Julia was drie jaar jonger dan zijn moeder en haar enige zuster. Zij was nooit getrouwd en leidde een degelijk leven als pianolerares in een bescheiden provincieplaats. Het was al enige jaren geleden dat Rogier haar gezien had. Ze was een vrij kleine vrouw van voor.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:56.
 Seks met mijn lievelingsneef.
Hoi Lezer, mijn naam is Denice en ik ben een gezonde Hollandse meid van 20 jaren jong. Ik heb blond golvend haar wat tot op mijn schouders komt, en heb blauwe ogen. Wil je nog meer weten? Okee, ik ben 1m64 lang, heb een slank postuur, mooie strakke billen en een volle D-cup... Okee, genoeg over mijzelf, dit is immers geen contact-advertentie, dit is.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:30.
 Mijn stiefdochter wil meer.
Eindelijk was het dan zowel, na een hele week hard werken heb ik de hele vrijdagavond het huis voor mezelf. Mijn vrouw (Marieke) is bij vriendinnen en houdt een filmmarathon met een aantal “vrouwenfilms”. Ik ben allang blij dat het bij Sandra thuis is en niet bij ons: Van vier zwijmelende vrouwen en Hugh Grant films word ik niet erg enthousiast. Marieke.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 20 augustus 2014 04:55.
 Ik maak van mijn zusje en vrouw.
Jacqueline zit op haar bed als ik haar slaapkamer binnen kom lopen. Ze ziet er weer lekker uit. Ze is 16 jaar. en 1,63 lang en weegt een kilo of 50 verder bezit ze een paar mooie borsten maatje 85B met mooie roze tepelhoven niet groter dan een euromunt. Met twee geile tepels. Ze heeft een kort rokje aan met een leuk hemdje erop. Natuurlijke schoonheid.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:09.
 Dochter is uitleen hoertje van haar vader.
Saskia had best wel een goede band met haar vader, beter dan met haar moeder, maar haar vader had rare neigingen en zij kon er geen weerstand tegen bieden. Saskia was seksueel onderdanig en daar maakte hij misbruik van, ten zijner glorie en ik kan en mag alles gevoel. Zij had vaak ruzie met haar moeder, waardoor de moeder haar eigenlijk zelf in de armen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 juni 2014 01:52.
 Mijn broer komt seks tekort.
Seksueel opgewonden raken van je eigen broer, is niet normaal! Dat hoeft niemand mij duidelijk te maken, ik kan dan ook niet goed verklaren waarom het mij (ons) wel overkwam als happy mamma van twee dochters van 14 en 17 jaar, getrouwd met een lieve zorgzame man (45). Zelf ben ik 44 jaar, en zeker geen flirt of uitdagend typ. Ik geniet dagelijks van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 17 juni 2014 01:36.
 Mijn zoon krijgt een stijve pik.
Sinds een paar maanden weet ik dat het je dus echt kan overkomen als moeder, opgewonden raken van je eigen zoon. In mijn geval gebeurde het toen ik met mijn zoon Bastiaan in de stad voor hem een nieuwe jeans gingen kopen en het volgende gebeurden in het pashokje. Bastiaan (Bas) is dan wel inmiddels 19 jaar, maar wil nog altijd dat ik met hem mee gaat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 7 juni 2014 01:46.
 Dildo kopen voor mijn zus.
Ik zal me eigen eerst even voorstellen mijn naam is Barry en ik ben 15 jaar en 2 maanden, ik ben 3de jaars Havo, en dit is wat me vlak voor de kerst is overkomen. Maar voor ik aan dit verhaal ga beginnen zal ik een kleine voor geschiedenis vertellen. Afgelopen (k*t) zomer ik had mijn duim gebroken in het zwembad en kon dus niet werken met mijn baantje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 mei 2014 01:13.
 Mijn dochter word groot DEEL 1.
DEEL 1 - Hoi, ik zal mijn gezin en mezelf eerst even voorstellen. Ons gezin bestaat uit mijn vrouw Leentje, mijn dochter Josje en mijzelf, Yohna. Ik ben manager van een serviceafdeling, mijn vrouw werkt niet en mijn dochter (16) zit in haar laatste jaar op het VWO. We zijn een best open gezin waar veel besproken wordt. Beetje rommelig maar schoon huishouden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 mei 2014 01:20.
 Plasseks met mijn eigen moeder.
Marcel werd met een schok wakker. Hij had weer die droom. Een rare droom maar wel fijn. Zijn droom ging over zijn moeder. Hij droomde over zijn moeder. Over zijn naakte moeder. Hij droomde dat hij bij haar in bed lag en dat hij in haar zat. Hij voelde aan zijn lul en die was hard. In zijn gedachten haalde hij zijn droom naar voren en voelde hoe zijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 20 mei 2014 01:26.
 Ik word geneukt door mijn zoon.
Nadat mijn man in 2013 overleden is, viel ik in een diep donker gat. Ik heb mijn man de laatste jaren na een lang ziekbed thuis verzorgd en had vrede met zijn overlijden, omdat hem verder lijden bespaard is gebleven, maar toen werd het wel heel stil in huis. Ik heb één zoon, Mike die drie jaar geleden getrouwd was, maar eind december 2013 weer is gescheiden........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 mei 2014 02:57.
 Een trio met mijn vriendin en zusje DEEL2.
DEEL 2 - Frank ging voor hij Marcia op ging halen even snel naar de super om cola en chips. Ze konden dat tenslotte niet op een droogje zitten. Toen hij haar op haalde op zo'n scooter reed hij naar zijn favoriete plekje aan de zeedijk. Hij wist een spot waar bijna nooit iemand kwam. Er stond daar riet wat manshoog was. Een perfecte plek om niet gezien.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 mei 2014 02:31.
 Een trio met mijn vriendin en zusje DEEL1.
DEEL 1 - "Ooooh jaaaa, duw je lul zo diep mogelijk in me!" riep Kim tegen haar hijgende broer die bovenop haar lag. Frank neukte zijn één jaar jongere zus nu al een dikke maand of zes. Hij was zelf achttien jaar oud. Dit was eigenlijk begonnen naar aanleiding van een misstap waar zijn zusje dus behoorlijk gebruik van maakte. Chantage noemen wij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 10 mei 2014 02:48.
 Cindy word het hoertje van haar vader.
Cindy slaapt, haar slaapkamer deur gaat zachtjes open, haar vader sluipt naar binnen, een flinke dikke bult in zijn slip, meer heeft hij niet aan, verraad min of meer zijn bedoelingen. Cindy is zestien jaar en is een leuke meid met lang donkerblond haar, hij had van haar al wel wat foto’s gemaakt, die je met wat nadenken toch eigenlijk best wel porno.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 1 mei 2014 03:50.
 Betrapt met mijn favoriete dildo door mijn zoon.
Begin maart ben ik betrapt door mijn zoon, op een avond dat ik mezelf seksueel aan het verwennen was, met tot op de dag van vandaag het gevolg (…) dat er een seksuele relatie tussen ons is ontstaan! Nadat ik uit mijn werk was thuisgekomen had ik een hapje gegeten en daarna een heerlijk warm bad genomen om een beetje te ontspannen. Ik was al een paar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 1 mei 2014 03:37.
 John neukt zijn kleine zusje.
"Ooooh jaaaa, duw je lul zo diep mogelijk in me!" riep Linda tegen haar hijgende broer die bovenop haar lag. John neukte zijn één jaar jongere zus nu al een dikke maand of zes. Hij was zelf achttien jaar oud. Dit was eigenlijk begonnen naar aanleiding van een misstap waar zijn zusje dus behoorlijk gebruik van maakte. Chantage noemen wij dat. Ze had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 14 april 2014 04:02.
 Neuken met de buurvrouw en haar zoon.
Onze buurvrouw was best een knappe vrouw. Ze woonde zover ik weet al vanaf mijn geboorte naast ons. Haar man zag je nooit, die werkte als vertegenwoordiger. Haar stiefzoon Herbert was achttien en sukkelde met astma. Het was een kind uit het eerste huwelijk van haar man. Ik ging af en toe weleens met hem om. Ons leeftijdverschil was niet zo groot. Ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 11 april 2014 03:21.
 Neuken met mijn broer tijdens familieweekend.
Ik zal me eerst even voorstellen mijn naam is Mirthe ik ben 17 jaar oud ik woon thuis samen met mijn ouders en 2 broers. We wonen in een vrijstaand huis mijn vader Henk (43) is advocaat en mijn moeder Els (42) werkt 3 dagen op een basisschool. Verder heb ik 2 broers Steve (24) woont nog thuis maar werkt als vrachtwagenchauffeur dus is er vaak niet........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 05:13.
 Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL2.
DEEL 2 - Wat vooraf ging. "Ze spraken af dat de seks tussen hen een incidenteel extra moest blijven. Geen vaste verplichting. De een kon de ander altijd weigeren. De behoefte moest er altijd van twee kanten zijn. Anders zou het slecht zijn voor hun verhouding. In de praktijk deden ze het minstens drie tot vijf keer per week." En hoe had jij gedacht.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 31 maart 2014 02:29.
 Vader neukt zijn donkere stiefdochter DEEL1.
DEEL 1 - "Hoi..." Vrolijk sloeg Simone haar armen om de hals van de man en ging op tenen staan om hem een zoen te kunnen geven. Zijn grote handen volgden streelden haar rug en sloten zich om haar slanke kontje. De achttienjarige spande in antwoord even haar billen terwijl haar tong de zijne raakte. "Hm..." zuchtte ze. "Is Bonita er al?" "Nee. Maar ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 maart 2014 04:51.
 Geile seks met de vriendinnen van mijn dochter.
Het was een mooie zomerdag. Mijn vrouw en ik lagen achter in onze beschutte tuin heerlijk te genieten van de zon. De buren waren aan beide kanten naar de camping en achter onze tuin liepen de schapen in de wei. Lui onder de parasol zaten wij te drinken en een beetje te lezen. Mijn vrouw had haar kleine bikini aan die haar volle borsten maar net bedekten........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 maart 2014 05:02.
 Paarden meisje word gechanteerd met naaktfotos DEEL2.
DEEL 2 - Ze fietste snel naar huis, na gestaard door een aantal mannen, die duidelijk zagen dat ze een slipje in haar hand had, zit die nu in haar blote kontje op de fiets?, zag je ze denken. De majoor belde een uur later toen hij weer een beetje was bij gekomen, van zijn hevige orgasme, zijn huisarts, hij vertelde dat hij viagra nodig had. Heeft u.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 maart 2014 03:59.
 Paarden meisje word gechanteerd met naaktfotos DEEL1.
DEEL 1 - Manege Bosheuvel, in de Achterhoek, een grote manege, waar behalve een stuk of dertig paarden van eigenaars gestald stonden, was er ook plaats voor minder fortuinlijke rijders en vooral rijdsters. Een aantal eigenaren vonden het goed dat hun paarden ook af en toe in de lessen meededen, en verder had de manege er zelf ook nog vijftien staan........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 13 maart 2014 05:03.
 Linda laat zich neuken door haar broer.
De 36-jarige Linda was een vrouw in de bloei van haar leven. Ze was prachtig om te zien, zoals al menig man was opgevallen, en als ze er ook maar even voor ging zitten, dan was ze gewoon adem-benemend. Ze had een prachtig, om niet te zeggen sexy figuur waar ze terecht trots op was en ze hoefde er niet eens veel moeite voor te doen. Ze was met een lengte.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 12 maart 2014 03:12.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL6.
DEEL 6 - Bernice die nog steeds naakt was hield de jongeman in de gaten en praatte tegen zichzelf “ zijn lul is dubbel zo dik als die van zijn vader en makkelijk zes centimeter langer … vandaag nog wil ik hem voelen … hij mag zijn kolossale ballen in mij leegmaken … ze zijn zeker zo groot als ganzeneieren … blijkbaar zijn ze goed gevuld “. Ze werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 maart 2014 04:03.
 Het nichtje van mijn vrouw in huis.
Eefje was helemaal opgewonden. Vandaag ging ze verhuizen naar de stad. Ze mocht bij haar Oom en Tante gaan wonen. Eefje en haar ouders woonden in een dorp op een boerderij. De afstand naar haar nieuwe school was van dien aard dat ze bijna elke dag twee uur in de trein moest zitten. Tante en Oom die kinderloos waren kwamen met een voorstel. In plaats.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 5 maart 2014 04:00.
 Van huiswerk maken kwam die avond niet veel meer.
Toen ik thuiskwam zag ik de auto van mijn tante op de oprit staan. Nou ja tante het is een nicht van mij moeder die wij sinds jaar en dag met tante aanspreken. Een lekker hitsig ding van zo rond de 45 maar met een prima figuur. Vroeger was het een tante die snoepjes uitdeelde, nu is het een tante die ik wel eens mijn zuurstok zou willen aanbieden. Maar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 2 maart 2014 04:52.
 Ik ben zo geil op mijn jongere broertje.
Ik liep een nog beetje suf van het slapen naar de douche. Gisteravond had ik met een paar vriendinnen een feestje gebouwd. Mijn ouwelui waren een week weg op vakantie, en ze hadden m'n broertje en mij hier gelaten. Er móet toch iemand op het huis passen, hadden ze gezegd. Jullie gaan toch niet meer met ons mee. Daar vinden jullie jezelf toch al te oud.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 februari 2014 05:02.
 Vader neukt zijn dochter met zijn vrienden DEEL4.
DEEL 4 - Ze liet haar dochter gebruiksklaar achter bij haar man, en zijn drie vrienden. ‘’Lekkere slet, ik steek jou zo vast op mijn lul, huis hoertje!’’ ‘’Papa’s privé lust sletje, hahahaha!’’, lachte Jaap, die bezig was zich geheel te ontkleden, zijn lul stond kei en keihard omhoog voor dat teefje, het voorvocht parelde al rijkelijk op de glimmende.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 februari 2014 04:52.
 Vader neukt zijn dochter met zijn vrienden DEEL3.
DEEL 3 - Over een paar maanden zouden Peter, Klaas, Arnold en Jaap terug gaan naar Cambodja, ditmaal bleven ze er zes weken. Maar eerst wat er nog gebeurde na hun eerste kennismaking met de fuck and suck girls! Nadat Peter zijn eigen gekweekte zuig en neuk meisje onder de ogen van Arnold had ontmaagd, kon Petra er van uit gaan dat ze nu veel vaker.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 februari 2014 04:46.
 Vader neukt zijn dochter met zijn vrienden DEEL2.
DEEL 2 - Petra had nu al behoorlijk de smaak te pakken, de smaak van sperma en de smaak van neuken, eerst had ze de vriend van haar vader, Arnold, moeten pijpen, hij had haar hoofd ruw vastgepakt en zijn lul diep in haar keel gestoten zodat ze moest kokhalzen en hij had een grote lading sperma in haar mond gespoten dat ze achteraf wel heel lekker vond,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 februari 2014 04:36.
 Vader neukt zijn dochter met zijn vrienden DEEL1.
DEEL 1 - Peter, Klaas, Arnold en Jaap waren al jaren vrienden 40-45 jaar waren ze en nog in de bloei van hun leven. Ze hebben van wat vrienden gehoord dat Cambodja een waar paradijs was en ze besloten met hun vieren een paar weken vakantie daar te gaan doorbrengen. Een echte mannen vakantie, de vrouwen en kinderen konden ze daar niet bij gebruiken,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 26 februari 2014 04:58.
 Dakloos meisje probeert te overleven DEEL2.
DEEL 2 - John ging op zijn rug naast kim liggen: "Ben je allang gek op mij" vroeg Kim, "of is dat sinds vanavond nu je me voor het eerst naakt heb gezien." "Ik vond jouw vanaf de eerste keer al heel erg leuk, maar nu ik je zo zie nog leuker" zei hij haar aankijkend in haar mooie ogen. "Of val je soms op al de jonge meisjes die je op straat ziet lopen?".......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 februari 2014 05:10.
 Moeder en zoon krijgen een sexverhouding DEEL5.
DEEL 5 - "Wauw," zei ze nadat ze weer normaal kon ademhalen. Alex had de joint inmiddels weer overgenomen en trok er zelf weer aan. Daarna Natasja weer en toen weer aan Dione. De tweede haal kreeg ze beter naar binnen en vrijwel meteen daarna kreeg ze een licht draaierig gevoel in haar hoofd en een wat dik gevoel in haar keel. De peuk ging weer rond.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 februari 2014 04:58.
 Moeder en zoon krijgen een sexverhouding DEEL4.
DEEL 4 - Ze was nog steeds apetrots op haar zoon en toen ze thuis waren viel ze hem om zijn nek. "Mmmmmm, ik hou zoveel van jou en je was vanavond zo goed." Als antwoord kreeg ze een lange diepe tongzoen. Ze kusten in de gang, daarna in de huiskamer. Ze vreeën dat het een lieve lust was. "Wacht even, even kijken of alle deuren op slot zijn,".......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 februari 2014 04:51.
 Moeder en zoon krijgen een sexverhouding DEEL3.
DEEL 3 - "Sorry Alex," stamelde ze maar hij stelde haar gerust. "Het was heerlijk Dione, dit is het mooiste wat me ooit is overkomen. Ik wilde dit al zolang!!" "Echt?" "Ja, echt waar; mijn droom is uitgekomen." Dione ontdooide; in feite was ook haar droom uitgekomen, ze fantaseerde allang over ongebreidelde seks en de laatste tijd dus ook.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 februari 2014 04:34.
 Dakloos meisje probeert te overleven DEEL1.
DEEL 1 -Het regent waait, en het is koud. Kim laat zich mee sleuren door Ben een reus van een langharige Duitse herder. Ze heeft best moeite om dat eigenzinnige beest uit te laten. Hij luistert van geen meter, en zijn baasje had haar gewaarschuwd. Pas op want hij is gek met kleine hondjes. Maar dan in de verkeerde zin van het woord. Hij had er wel eens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 februari 2014 04:44.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL5.
DEEL 5 - Hilde was samen met haar stiefzoon klaargekomen maar zowel hij als Wonnie hadden er iets van gemerkt. Wim zag hoe de kunstpenis langzaam uit het stropje van Wonnie werd gehaald en Hilde verliet het bed. Wonnie bleef halsstarrig op Wim 's slappe pik sabbelen maar dat was niet naar zijn zin en hij duwde haar van zich af zodat ze opzij rolde........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 22 februari 2014 04:13.
 Moeder en zoon krijgen een sexverhouding DEEL2.
DEEL 2 - "Kom, dans ook mee," zei die meid en pakte de arm van Dione die eerst schuchter mee begon te dansen maar later het ritme goed oppakte. Ze swingden er op los en hadden de grootste lol, Dione leek helemaal bevrijd en voelde zich nu heerlijk. Ze zag tijdens het dansen dat Natasja iets tegen haar riep maar het geluid van Rockhouse stond op volle.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 22 februari 2014 04:02.
 Moeder en zoon krijgen een sexverhouding DEEL1.
DEEL 1 - "Zo, jullie kijken naar een nieuwe arbiter van de landelijke biljartbond," zei Klaas Jansen toen hij fris geschoren aan de ontbijttafel aanschoof en triomfantelijk naar zijn vrouw en zoon keek maar die reageerden verschillend, beide niet zo positief als hij gehoopt. "Daar wist ik niets van, je hebt nooit verteld dat je dat zou doen," zei.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 februari 2014 05:36.
 Broer en zus porno als examenopdracht DEEL3.
DEEL 3 - Nana lachte: "ja die handen zijn bijna overal geweest ja". Ze richtte zich weer tot haar modellen en zei: "We gaan nu het echte werk doen, jongens. Jullie gaan nu bezig met elkaars lijf, met echte seks." Karin: "lekker, vertel het maar, wat moeten we doen." Nanna: "Zo mag ik het horen. Karin ga op de tafel zitten, dicht nar de rand. Het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 februari 2014 05:11.
 Broer en zus porno als examenopdracht DEEL2.
DEEL 2 - "Weet je.... Ik geloof dat mam het niet zo héél erg vond, wat we gedaan hebben vanmiddag." "Goh, dat je dat zag! Dat idee had ik nou ook. Misschien dat we de volgende keer inderdaad verder kunnen gaan dan alleen maar vasthouden.. Ik bedoel, dat ik je pik vasthoud en jij mijn borsten en kutje en allebei klaarkomen en..." "Ze wilde toch.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 februari 2014 04:49.
 Broer en zus porno als examenopdracht DEEL1.
DEEL 1 - Nanna had ons die middag opgebeld, om te vragen of ze langs kon komen. Ze had iets speciaals te vragen en of Carla, mijn moeder, er ook bij wou zijn. Het zou gaan over Karin, mijn zus en mij. Ik ben Tom, de tweeling broer van Karin. Ik was even nagegaan of moeder ook thuis zou zijn, die avond en vertelde Nanna dat het goed was. Dus stond ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 februari 2014 05:06.
 De dorpsdokter DEEL3.
DEEL 3 - Het was zondag, en voor mij ook een rustdag net als voor iedereen. Tenminste ik had met de dominee afgesproken dat ik ook mocht rusten, tenslotte ben ik geen stier en ik wilde ook wel eens tijd voor mezelf. Dat ik niet bij de kerkdiensten was vond hij gelukkig geen probleem. Het enigste wat hij van me verlangde, was dat ik in mijn zwarte jas.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 februari 2014 05:00.
 De dorpsdokter DEEL2.
DEEL 2 - Anja kwam dus bij mij. Tja, ze had geen andere keus wilde ze tenminste in het dorp blijven wonen. Haar ouders hadden haar dus ook verstoten en haar vriendjes en vriendinnetjes durfden al helemaal niet meer bij haar in de buurt te komen. Stel je voor zeg, als ze met haar gezien zouden worden, dan hadden ze echt een probleem! Toch was ik van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 februari 2014 04:48.
 De dorpsdokter DEEL1.
DEEL 1 - Als je niet te hard reed, was je er in 5 min al doorheen. Veel groter was het dorpje niet. Een kerkje, een café, en een school, dat waren dan de belangrijkste gebouwen. De eerste keer dat ik er doorheen reed leek het wel of het uit gestorven was. Het was eigenlijk bij toeval dat ik er terecht was gekomen. Ik kreeg een tip van een collega die.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 februari 2014 04:38.
 Ik neuk de beste vriendin van mijn dochter.
Het is een mooie zomerdag als ik de tuin van Nora inloop. Nora is het beste vriendinnetje van mijn dochter Marit. Ik had met mijn dochter afgesproken dat ik haar op zou halen bij haar beste vriendinnetje Nora. Ik zie Nora, gekleed in een bikini, liggend op een ligstoel. Ik vraag haar waar mijn dochter is. Ze antwoord dat zij nog even snel naar de winkel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 februari 2014 04:37.
 Jong meisje per ongeluk in een sexbioscoop.
Het was een donkere avond en het regende pijpenstelen! Cindy rende met gebogen hoofd door de slecht verlichte straten, het kon niet ver meer zijn! Dikke druppels spetterde op de capuchon van haar zwarte jasje. Haar ALL Stars waren doorweekt! Ze hield de stoep goed in de gaten! De Franse straatjes in dit ‘dorp’ waren met mooie oude stenen geplaveid.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 februari 2014 04:29.
 Mijn stiefmoeder verleid mij.
Mijn naam is Peter. Ik ben een tienerjongen en zit in bijna de hoogste groep van de MAVO. Ik woon bij mijn vader, mijn moeder is er met een ander vandoor gegaan. Mijn vader is midden veertig en is hertrouwd met een veel jongere vrouw Els. Els is eenentwintig en dus mijn stiefmoeder. Ze is een goed uitziende aantrekkelijke vrouw met een mooi figuur,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 17 februari 2014 03:44.
 Alcoholistische moeder verkoopt haar dochters voor drank.
Tatjana tweeëndertig jaar, langharige blonde, zit in de bijstand en is alcoholist, moeder van 2 dochters, Barbie met lang zwart haar is zestien jaar en de langharige blonde Esmee zeventien jaar. Tatjana ziet er afgewerkt uit, deels door de alcohol en verder omdat ze zich laat afneuken voor geld om alcohol van te kunnen kopen. Esmee en Barbie hebben.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 februari 2014 05:22.
 Mijn zoon neukt mij als mijn man weg is.
Het valt niet mee om als moeder alleen twee kinderen groot te brengen. En grotendeels sta ik er ook alleen voor omdat mijn man veel in het buitenland vertoeft. Vanwege zijn werk moet hij vaak naar het buitenland afreizen en soms dan blijft hij wel een maand weg. Op het begin had ik het daar wel moeilijk mee maar naarmate mijn kinderen ouder werden werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 februari 2014 03:39.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL4.
DEEL 4 - Hilde stapte tussen Wim' s benen en ze ging zitten. Ze legde haar benen over de zijne en trok haar onderbenen op. Ze nam haar voeten beet en duwde deze rond zijn rechtopstaande lange dikke schacht. Ze hielp haar voeten op en neer bewegen, eerst langzaam en even later verhoogde ze de snelheid. Wim vond het zo geil dat zijn zaad begon te borrelen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 februari 2014 03:20.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL3.
DEEL 3 - Zijn neusgaten werden gevuld met een muskusachtige geur en een seconde later werd zijn mond afgedekt door de warme kut van de Surinaamse vrouw. Wim zijn hersenen werkten als gek, filmpjes, - foto's – seksverhalen en het slipje van zijn stiefmoeder, hoe wisten zij dat en dan was er nog eens die akelig uitziende kut van Wonnie die zijn mond afdekte........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 februari 2014 03:58.
 Mijn vader weet dat ik mijn zus neuk.
Zaterdagmorgen wordt ik wakker, ben ongeveer versleten, zo voel ik me tenminste. Laat alle gebeurtenissen van de vrijdag avond en nacht nog eens passeren, en ja begrijpelijk dat ik geradbraakt ben. Ga douchen en aankleden en naar beneden voor een kop koffie en kijken wie er beneden al wakker is. Als ik langs Cyntia haar kamer kom kan ik het niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 februari 2014 03:50.
 Ik ben het geile sletje van mijn zoon.
Zoon Remco van 18 jaar en ik, zijn moeder Renate van 48 jaar, vreselijk verliefd en geil op elkaar, en tien dagen op vakantie naar Tenerife. We hebben geweldige seks gehad de afgelopen dagen en van elkaar genoten. Gistermiddag hebben we vreselijk geile en heftige seks gehad op het naaktstrand, terwijl andere strandbezoekers ons konden zien, was heerlijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 30 januari 2014 04:30.
 Pantys testen samen met mijn stiefvader.
Toen mij moeder weer eens een weekend dienst in het ziekenhuis moest draaien van vrijdagmiddag t/m zondagavond hadden pap en ik het rijk alleen. Schatje zei pap, ik heb een aantal nieuwe panty's binnen van Wolford. In jouw en mijn maat. Oh gaaf, antwoordde ik en voelde me geil worden. Wel een duur merk pap. Wil je dat ik je lekker ga masseren ermee?.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 29 januari 2014 04:53.
 Geile seks met mijn moeder oom en tante.
Vrijdagmorgen. Het ochtend ritueel verloopt zoals gebruikelijk. Douchen ontbijten en mam zwaait me uit. De laatste repetitie en om 11 uur de laatste les van de week. Wij vrij en de leraren de repetities nakijken. Mam staat me op te wachten. De lunch staat klaar alleen nog eierenbakken. De ach’s en wee’s van de dag worden weer even besproken. Mam wil.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 29 januari 2014 03:27.
 Ik spuit de kut van mijn zus vol zaad.
Mijn belevenis die ik hier op papier zet is waar gebeurd, de reden dat ik het hier publiceer is dat ik het tegen niemand kan vertellen, omdat alles tussen mijn zus en mij afspeelt. Zal eerst even uitleggen hoe het in elkaar zit. Mijn naam is Mark, ik ben 20 jaar, wij, mijn ouders en ik wonen in Delft, ik studeer hier in de stad en woon dus nog thuis,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 januari 2014 04:59.
 Hoe ik voor het eerst mijn zusje neukte DEEL3.
DEEL 3 - De laatste dagen van de zomervakantie - Een dagje uit met de familie, op naar “De Efteling”. Geen wolkje aan de lucht en de temperatuur piekt tot 31 °C. Het beloofde een helse autorit te worden. De wagen had immers geen airco, dat was in die tijd nog uiterst zeldzaam. Met gevolg dat er weer ruzie werd gemaakt om een plaatsje aan het raam te.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 januari 2014 04:52.
 Hoe ik voor het eerst mijn zusje neukte DEEL2.
DEEL 2 - Het was een gelukzalige sfeer. Met ons tweetjes, dicht tegen elkaar in een innige omhelzing op die heerlijke zachte mat. Ik weet niet hoelang we er al lagen maar dit mocht niet meer stoppen. Dit was onze wereld en we dulden niemand anders hier. Toch werd deze intense sfeer van liefde en onbezorgdheid abrupt omvergeblazen tot een enorme angst........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 januari 2014 04:37.
 Hoe ik voor het eerst mijn zusje neukte DEEL1.
DEEL 1 - De herinneringen zijn nog glashelder. Ik was ongeveer 16 jaar, mijn zus was 18. Plots deed ik de deur van de slaapkamer open en daar zat ze dan, op de zijkant van het bed. Eén been op de grond en het andere op het bed, haar armen steunend op het verhoogde voeteinde. Op zich niets mis met dat beeld alleen dat dit alles gepaard ging in een intense.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 januari 2014 04:31.
 De geile vakantie met mijn zoon gaat verder.
Na heerlijk van de nachtrust genoten te hebben werd ik naast mijn zoon wakker, die was nog ver weg in dromenland, hij lag op zijn zij tegen mij aan en een hand op mijn tieten. Voorzichtig schoof ik bij hem vandaan om uit bed te gaan, had erge zin in koffie. Mijn badjas opgezocht, en koffie gemaakt, op het balkon er van genoten. Nadat ik gedoucht had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 januari 2014 03:50.
 Mijn moeder verteld over haar sekservaringenavonturen.
Het al weer donderdag. Mijn moeder is gewoonte getrouw haar bed al weer uit. Zij is vandaag vrij en loopt in haar duster. Als ik naar school ga krijg ik bij de keukendeur nog een lekkere tongzoen. Ze pakt mijn hand en stopt die tussen haar benen. “Gelijk naar huis komen hoor er wordt hier op je gewacht.” Ik voel dat ze een nat kutje heeft. Als ik de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 23 januari 2014 05:07.
 Met mijn zoon op vakantie.
De hieronder waargebeurde gebeurtenis is ons grote geheim. "Ons" zijn mijn zoon Remco van 18 en ik, Renate, moeder van Remco. Sinds en aantal jaren ben ik alleen, heb wel wat scharrels gehad, dat was helaas allemaal niet zo'n succes, daardoor sinds twee jaar geen vriend of relatie meer gehad. Doe wel mijn best om mijn lichaam in conditie te houden,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 23 januari 2014 04:18.
 De pantyfetish van mijn vader.
Hoi, hier Margriet weer. Zoals je in mijn eerste verhaal (Ik laat papa klaarkomen in mijn panty) kon lezen ontdekte ik dat mijn stiefvader net zo geil werd van panty's als ik zelf. Toen ik het ontdekte kreeg ik mijn vader zover dat ie voor mij ging masturberen met een panty. Ik heb hem toen ook gemasseerd en dat was erg geil. Ik heb hem toen aangeboden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 20 januari 2014 04:55.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL2.
DEEL 2 - Door het glas van de deur zag hij zijn stiefmoeder bezig. Zijn ogen werden groot en zijn mond viel open. Hij deed een stapje opzij en gluurde geniepig naar de masturberende vrouw. Hilde was zich er wel degelijk van bewust dat ze door Wim begluurd werd en vingerde zich ongestoord verder. Ze had zijn schim wel voor het glas van de woonkamerdeur.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 20 januari 2014 04:36.
 Stiefmoeder geilt op de enorme paal van haar stiefzoon DEEL1.
DEEL 1 - Nadat zijn moeder drie weken tegen *K* had geworsteld was ze overleden. Haar man Frans en hun zoon Wim hadden het moeilijk om het rouwproces te doorstaan. Twee jaren gingen er voorbij en toen leerde Frans een andere vrouw kennen, Hilde. Ze besloten om te trouwen en de toen zestienjarige Wim was daar niet gelukkig mee. Zijn kleine moeder was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 20 januari 2014 03:41.
 Ik ontmaagd het kleine kutje van dochter van kennis.
Het was een gewone vrijdagavond. Ik had een hapje gegeten en wilde lekker in bad gaan liggen toen de telefoon ging. Ik nam op en hoorde het stemmetje van Angela, de 18 jarige dochter van een goede kennis, waarmee ik al jaren bevriend was. Of ik zin had om die avond een biertje te komen drinken en wat te babbelen. Ik vond het goed en beloofde haar dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 18 januari 2014 05:43.
 Seks met twee puberende meisjes.
Het feestje in de grote villa was nog lang niet afgelopen, maar ik kon niet wachten tot we naar huis zouden gaan. Mijn vrouw scheen zich prima te vermaken, maar ik was alle standaard praatjes over geld en dure auto's wel zat. Over het algemeen heb ik daar minder problemen mee. Ik heb veel geld verdiend in onroerend goed en in die wereld is het belangrijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 15 januari 2014 04:48.
 Mijn moeder gedraagt zich onderdanig.
Het is alweer woensdag morgen. Mam staat in de keuken mijn ontbijt dit keer met gebakken eieren staat klaar. Ook mijn lunchpakket ligt te wachten op het aanrecht. Ik krijg een vlugge kus en een tot vanavond.” Ik bel als je kan gaan koken hé lieverd?” en weg is mam. Op school verloopt de dag zoals gebruikelijk saai en traag. Gelukkig valt de laatste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 13 januari 2014 03:32.
 Sukkelige buurjongen neukt zijn Spaanse buurvrouw.
Mercedes, een kleine mooie vrouw van Spaanse afkomst, was een dertiger met een lieve dochter Conchita en een fijne man. Ronald, haar man, was veel in het buitenland voor zaken. Mercedes stond er dus vaak alleen voor. Nu was dat niet echt een probleem. Ronald verdiende veel geld en ze hadden een leven vol luxe dus Mercedes verveelde zich nooit! Mercedes.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 12 januari 2014 08:00.
 Mijn moeder moet mij van mijn vader verwennen.
Het is pa aan de telefoon. Hij is goed aangekomen en heeft een goede reis gehad maar wel 3 uur vertraging gehad bij een tussenstop. Het hotel is modern en een aangenaam verblijf. De dames zijn aardig en singel zegt hij er bij. Een van die twee komt hem bekend voor maar kan haar niet plaatsen. Mam wenst hem er succes mee. Dan vertelt ze in geuren en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 10 januari 2014 05:05.
 Mam leerde me hoe ik me moest aftrekken.
Ik zal een jaar of 16 zijn geweest dat mijn moeder aan mij vroeg of ik al een vriendinnetje had. Nee, dat had ik niet en erg veel belangstelling voor de meisjes had ik ook niet. Mam vond dat vreemd ze vertelde me dat ik als kleine peuter al aan de meisjes zat te wriemelen. Ook had de kleuterjuf mam er op aangesproken dat ik aan de meisjes zat. Ook op.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 7 januari 2014 05:29.
 Oom Bart neukt moeder en dochter.
Heerlijk lag ik languit op mijn bed nadat ik een lekker bad had genomen, ik, Leontien hoorde mijn moeder onderaan de trap roepen of ik de boodschappen weg wilde brengen naar oom Bart, oom Bart die eigenlijk niet echt familie van ons is maar een buurman in een van de achterstraten. Hij en tante Tini wonen al vanaf mijn achtste jaar in die straat en hebben.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 7 januari 2014 04:58.
 Het nichtje van mijn vriendin komt oppassen.
Als hij zijn tanden aan het poetsen is hoort hij zijn kleine jongen huilen, Zuchtend spoelt hij zijn mond en denkt, hij kan er ook niks aan doen maar naar een avond bier drinken was hij graag gaan slapen. Op het moment dat hij de deur open doet gaat op zolder in een keer het licht aan en ziet hij het slanke silhouet van het nichtje van zijn vrouw de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 6 januari 2014 06:13.
 Ik neuk de zoon van mijn beste vriendin.
Ik ben Mel en ik schrijf dit omdat ik het zelf nog niet kan geloven. Ik ga al vanaf school met zijn moeder om, we zijn dikke vriendinnen. Maar Anja heeft een zoontje van 16 jaar en dat is een super geil joch. Als ik er ook ben zal hij het niet laten om een glimp van mijn kruis op te vangen. Nu vind ik dat heel leuk hoor dat zo,n jonge knul mijn kutje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 6 januari 2014 05:18.
 Ik wil zo graag mijn moeder neuken.
Mijn naam is Jordy, ik ben 16 jaar, en m’n moeder heet Linda en is 46 jaar. De namen zijn veranderd, net zoals de leeftijden (verschil van 1 jaar). Mijn fantasieën begonnen allemaal op 12 jarige leeftijd op een vakantie in Frankrijk. Ik was met m’n moeder alleen op vakantie, en op het zonnige strand deed ze haar topje uit, net zoals veel andere vrouwen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 6 januari 2014 04:51.
 Seks met mijn zus en moeder.
Ik ben Mark en had seks met mijn zus en moeder. Ik zal mij zelf even voorstellen, ik ben Mark nu 23 en een gewone jongen 186 lang en een normaal figuur niet te dik. Mijn zus Eva is nu 25, dus een paar jaar ouder dan mij. Toen wij nog jong waren zijn we een paar keer naar een naturistencamping met onze ouders geweest tot Eva niet meer wilde omdat haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 4 januari 2014 17:38.
 Stiekem met mijn neef neuken.
Mijn neef en ik hebben al jaren lang een seksrelatie met elkaar en dat begon op mijn 12de. Hij is 8 jaar ouder dan mij maar voor mij is hij de enige man waar ik mijn leven mee wil delen. Ik ben nu 19 en mijn ouders weten het nog steeds niet dat hij en ik heerlijk met elkaar liggen te neuken. En onveilig ook nog eens... Hier is hoe het begon. Ik kwam.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 4 januari 2014 15:21.
 Extreme fantasie over mijn broer.
Ik ben Ellen, een 17 jarige jonge dame, ik woon samen bij mijn ouders en 2 jaar oudere broer Erik. Ik zal eerlijk zijn, ik heb niet het mooiste figuur. Ik ben niet heel groot en ben mollig, niet dik maar toch goed mollig. Meeste mollige meisjes die ik ken hebben grote borsten, maar die van mij zijn abnormaal klein voor mijn gestel. Ik heb maar een a-cupje,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 31 december 2013 08:23.
 De vriendin van mijn dochter.
Uitgaan deed ik altijd al graag en nog. Voor enkele jaren was ik in België op pad en ontmoette daar een iets oudere vrouw uit Midden-Limburg. Ze wilde graag dansen en dat deed ze uitstekend. Na enkele keren met haar gedanst te hebben merkte ik dat ze een nichtje bij zich had van ongeveer mijn leeftijd, ongeveer veertig jaar. Mariet heette deze jonge.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 13 december 2013 13:13.
 Mijn kleine zusje is geil.
“Wakker worden”, schreeuwde mijn kleine zusje tegen me. Zodra ik uit mijn bed kwam, ging ze onze moeder wakker maken. Hoewel mijn zus pas 16 jaar oud is, was ze erg opdringerig. Ik heb geen wekker nodig want ze maakte me elke ochtend wakker. Ze nam de verantwoordelijkheid om mensen te maken in de ochtend. Vaak vroeg ik me af wie er meer verantwoordelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 december 2013 05:03.
 Harde seks met mijn moeder.
Het was die avond de zoveelste keer dat mijn moeder er over begon. We waren alleen thuis op de slaapkamer tv aan het kijken en ze had het weer over seks. Uiteraard zou ik goed uitkijken en zorgen dat alles veilig gebeurde. Toen ze vroeg of ik echt alles wist was ik het zat. "Mam, ik kan wel wat praktijklessen gebruiken"?, merkte ik op. Ze schrok behoorlijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 25 november 2013 05:31.
 Postcode dating.
Toen ik zestien was ontdekte ik een dating forum waar mensen hun postcode plaatste om in contact te komen met mensen uit hun omgeving, ik ben nogal mollig en had geen zelfvertrouwen dus had nog geen vriendin gehad terwijl mijn vrienden de ene vriendin voor de andere verruilden. Na deze site te hebben ontdekt besloot ik een gokje te wagen. De routine.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 25 november 2013 05:00.
 Het nichtje van mijn vrouw.
Sinds een jaar of drie komt het nichtje van mijn vrouw elke zomervakantie drie weken logeren bij ons aan de Zeeuwse kust, zij zelf komt uit Eindhoven. Door de jaren heen heb ik haar zien worden tot de mooie vrouw die ze nu is. Evelien is een echte stoot, lang golvend blond haar tot aan haar lekkere kont, mooie grote diepblauwe ogen waar je, als ze je.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 21 november 2013 05:12.
 Spelen met gebak.
Toen ik 19 was raakte ik zwanger. Niet gepland maar toch gebeurde het. Hoewel ik zelf eigenlijk nog een tiener was, of liever gezegd eigenlijk nog een kind, waren mijn 21 jarige vriend, David, en ik toch heel blij. We waren gelukkig en voelden ons ook gelukkig. We dachten de hele wereld aan te kunnen. Alleen geen besef hoe hard de wereld zou zijn voor.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 20 november 2013 11:47.
 Betrapt door de pa van mijn vriendin.
Het zou er eindelijk van gaan komen. Een heel weekend zou Manon met haar hartsvriendin Larissa gaan doorbrengen. Ze kenden elkaar al jaren en kwamen ook geregeld bij elkaar over de vloer, maar logeren bij elkaar was er nooit van gekomen. Nu waren echter de ouders van Manon een weekend weg en had Manon geen zin gehad om alleen ik het huis achter te blijven........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 19 november 2013 05:36.
 Dochter krijgt haar eerste seksles.
Mandy 16 jaar, lang blond haar. Ze keek met grote verbaasde ogen toen ze haar moeder met opgetrokken rok en sliploos op de bank in de kamer zag liggen, terwijl haar schoonvader in de blote kont op haar klom en zijn grote pik in haar moeder boorde. Mandy wist best wel dat ze gingen neuken, maar durfde niet te blijven staan, bang dat ze betrapt werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 18 november 2013 05:25.
 Moeders en zonen in het zwembad.
"Kom schat... Pak je spullen en dan gaan we" zei Ester (43) tegen haar zoon Erik (16). Er stond een middagje zwembad op de planning. Samen met Ingrid (47) de oudere zus van Esther en haar zoon Dave (19). Esther en Ingrid zijn beide gelukkig getrouwd, en hadden financieel niks te klagen. Het waren decadente types, altijd goed gekleed, verzorgd en met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 15 oktober 2013 03:21.
 Een hete vakantie ervaring DEEL4.
DEEL 4 - Hij legde zijn hand op haar been en streelde haar over haar nylonkous in de richting van haar kutje. Hij masseerde haar dijen, waarbij zijn vingers elke keer tegen haar kutje aankwamen. Hij voelde dat ze nat was, haar opgezwollen klitje was duidelijk te voelen. Jannie legde haar hand op de rits van zijn broek en masseerde zijn lul. Ze keek.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 15 oktober 2013 02:42.
 Een hete vakantie ervaring DEEL3.
DEEL 3 - Toen Lucien en ik thuis kwamen zaten Julie en Valerie al op ons te wachten. Ze keken vreemd op toen ik in mijn nieuwe jasje binnenkwam. Ik zag aan het gezicht van Valerie dat zij wist dat ik dit nooit zelf had kunnen betalen, na alles dat ik al gekocht had. Het was maar goed dat ik ondanks het aandringen van Lucien mijn nieuwe spulletjes niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 15 oktober 2013 02:31.
 Een hete vakantie ervaring DEEL2.
DEEL 2 - Natuurlijk vrijden we die dag nog, een vlugge pijpbeurt toen Julie en Valerie s'middags even naar de buren waren, en nog eens s'avonds toen iedereen was gaan slapen. Toen Lucien even naar beneden was heb ik een paar Candy's uit het nachtkastje gepakt en heb nog een aantal door hem aangekruiste stukjes gelezen, overal was aangekruist waar mooie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 15 oktober 2013 02:17.
 Een hete vakantie ervaring DEEL1.
DEEL 1 - Ik ben Anne, een slank meisje met blonde haren, blauwe ogen en volle, een beetje bolle borsten waardoor ik er iets ouder uitzie dan ik eigenlijk ben. Ik heb een hemelse vakantieweek achter de rug, die misschien wel een vervolg gaat krijgen als ik weer thuis ben. Ik kreeg gelukkig de kans om met mijn vriendinnen Julie en Valerie en hun vader.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 oktober 2013 03:04.
 Het sletje van het gezin.
Allereerst wil ik me even voorstellen, mijn naam is amber en ik ben 2 maanden geleden 16 geworden. Ik ben vrij klein, 1,58 ,blond haar (maar niet dom haha) ,mooie rondingen en best al aardige borsten. Mijn verhaal begon net een week na mijn 16e. Al sinds mijn 14e ben ik zoals ze dat noemen 'sexueel actief' maar wel steeds met dezelfde jongen. Pffff.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 oktober 2013 03:00.
 Ontmaagd door mijn broer.
Weten jullie wie er volgens mij ook echt een grote heeft vraagt Mandy. Maaike, Ellen en Angela kijken haar vragend aan. De broer van Ellen. Nou ja Mandy sputtert Ellen blozend zoiets zeg je toch niet. Maaike en Angela grinniken. Haha vertel eens dan Mandy hoe weet jij dat zegt Angela. Nou weet je nog Ellen toen ik vorige week bij je was, toen kwam ie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 oktober 2013 02:25.
 Maar we zijn broer en zus.
Germa wist al heel lang dat haar broer iedere keer stond te kijken als zij in de badkamer was. Glimlachend had ze al vaker haar broer haar blote billen laten zien, verder was zij nog nooit gegaan. Germa is een aardige meid van negentien jaar, haar broer is pas zeventien geworden. Het afgelopen jaar had Germa voor de eerste keer seks gehad met een vriendje,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 oktober 2013 02:14.
 De jongen waar ik seks mee heb gehad is mijn zoon.
Dat ik een nogal turbulent leven achter de rug heb kun je wel stellen. Ik was nog maar 17 toen ik in verwachting raakte. Ik was een jonge meid met een eigen willetje. Dacht dat ik heel de wereld aankon en dat niemand mij iets kon maken. Ik deed waar ik zin in had en kon tegen sommige mensen wel eens ooit een grote bek geven. Zo ook tegen mijn ouders.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 oktober 2013 02:09.
 Neuken met mijn slapende zoon.
Ik ben Marijke, een 40 jarige alleenstaande moeder van twee kinderen; mijn dochter (Maud) is 10 jaar oud en mijn zoon (Erik) is 16. Ik ben 1.60m, heb blauwe ogen, lang blond haar en een zandloperfiguur waar ik erg trots op ben, ik ga dan ook regelmatig naar het fitnesscentrum en probeer zo gezond mogelijk te eten om mijn lichaam zo te houden. Ik heb.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 10 oktober 2013 02:03.
 Mijn zus vind mijn cockring en geniet ervan.
Mijn naam is Dylan en ben 36 jaar oud. Ik ben het zwarte schaap van de familie, dat komt voornamelijk door mijn vader en mijn oudste zus. Al van jongs af aan haalde ik dingen uit en werd daarvoor niet of nauwelijks bestraft. Toen ik twaalf jaar oud was, overleed mijn moeder door een hartstilstand in haar slaap. Mijn vader en mijn oudste zus probeerden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 9 oktober 2013 02:08.
 Mag ik je borstjes even zien.
Ron zat aan de eettafel; mijn handen over elkaar gevouwen. Het was behaaglijk warm in de woonkamer, die slechts flauw verlicht werd door enkele schemerlampen en wat kaarsen die hij door de kamer had verspreid. Het flakkerende kaarslicht verlichtte het beeldschone gezicht van zijn oudste dochter, Lisa. Hij keek het zestienjarige meisje aan, recht in.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2013 04:25.
 Trio met mijn broer en mijn dochter DEEL3.
DEEL 3 - Na hun spannende vakantie in het huisjespark pakten Ingrid Martin en Merel en de tweeling Anne en Jochem hun gewone leven weer op. Anne en Jochem bleken helemaal niet zo ver bij Merel en Ingrid vandaan woonden zodat ze makkelijk met de trein bij elkaar langs konden gaan voor een weekendje. En Martin die kwam tegenwoordig elke week wel één of.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2013 04:15.
 Trio met mijn broer en mijn dochter DEEL2.
DEEL 2 - Op de eerste dag van hun vakantie op het park had Merel Anne en Jochem ontmoet. Anne en Jochem waren een tweeling van zestien net zoals zij en Merel zou gedurende hun verblijf de hele tijd met hun tweeën optrekken. Jochem was een leuke stevige knul en Anne zou een zus van Merel kunnen zijn. Beiden waren een beetje mollig en beide hadden echte.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2013 03:55.
 Trio met mijn broer en mijn dochter DEEL1.
DEEL 1 - Ingrid De Hoop had in een huisjespark een vrijstaand huisje gehuurd voor een week. Er was een subtropisch zwemparadijs bij, een restaurant en het huisje had een open haard. Alles was betaald door opa en oma De Hoop die wilden dat hun pas gescheiden dochter een leuke vakantie zou hebben na de ellende van de afgelopen maanden. Maar er kwam nog.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 oktober 2013 03:27.
 Een geil weekend met 4 vrouwen.
Het begon allemaal zo'n 20 jaar geleden toen ik (Thomas) mijn huidige vrouw (Samyra) leerde kennen. We trouwden vroeg en 2 jaar later kregen een tweeling, 2 meiden, Lisa en Emma. De meiden groeide op tot 2 hele mooie vrouwen met een stevige C-cup en studeren samen aan de universiteit. Tijd voor vaste vriendjes hebben ze nog niet en wonen samen in.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 7 oktober 2013 03:50.
 Stapelverliefd op mijn eigen zoon.
Sinds een paar maanden is mijn leven helemaal op z'n kop gezet. Er is wat gebeurt wat ik nooit voor mogelijk had gehouden dat het mij ooit zou overkomen en wat ik niet kon tegenhouden. Ik ben namelijk verliefd geworden, hopeloos verliefd. Ik ben een keurige huisvrouw. Echtgenote van mijn 43 jarige man Kees en moeder van mijn 2 kinderen, mijn 20 jarige.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 7 oktober 2013 03:23.
 Verloren zoon word mijn minnaar.
Ik was een jaartje of 18 toen ik mijn eerste vriendjes kreeg. Voor mij destijds niet zo moeilijk om een vriendje te krijgen als blondine zijnde. Blondines waren in die tijd erg populair en dus ik ook. Ooit tot ergernis bij mijn vriendinnen die dan jaloers toe moesten kijken. Een echt vast vriendje had ik niet want ik wisselde zo nu en dan nog wel eens........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 7 oktober 2013 02:19.
 De seksuele benadering van mijn zoon.
Ik heb mezelf in een chantabele ‘en kwetsbare positie gebracht in ons gezin door af en toe stiekem achter onze huiscomputer erotische verhalen te gaan lezen op het internet. Het begon feitelijk in eerste instantie ongeveer een halfjaar geleden redelijk onschuldig uit nieuwsgierigheid en meer vrije tijd die ik heb gekregen nu onze dochter (20) en zoon.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 7 oktober 2013 02:04.
 Met mijn moeder op vakantie.
Eigenlijk wilde ik de laatste keer dat we op vakantie gingen met mijn vrienden naar Spanje. We hadden alle plannen al helemaal klaar en hadden er vreselijk veel zin in. Op het laatste moment begon mijn moeder aan mijn hoofd te zeuren. Ze wilde dat ik met haar meeging naar een klein eilandje in de buurt van Griekenland. Ik zei haar, "Mam, ik ben al 16.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 03:57.
 Mijn zoon is een echte dekhengst DEEL3.
DEEL 3 - Andre zijn vader zou nog zeker een jaar wegblijven voor zijn werk. Thea en haar zoon voelden zich veilig en genoten van elkaars lichaam in een lange, onrustige eerste nacht waarin Andre keer op keer tussen zijn moeders dijen verdween om zijn harde lul naar binnen te steken. Zijn erecties bleven maar komen, hij werd er duizelig van in zijn hoofd........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 03:50.
 Mijn zoon is een echte dekhengst DEEL2.
DEEL 2 - Diezelfde avond spraken Andre en zijn moeder Thea nog een hele tijd over hun plotselinge seksuele toenadering. Natuurlijk, ze hadden een gek gesprek over seks gehad, maar er was nog een andere reden en dat was Thea’s tomeloze geilheid en haar lusteloze huwelijk. “Je vader gaat volgens mij liever naar de hoeren dan met mij seks te hebben........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 03:38.
 Mijn zoon is een echte dekhengst DEEL1.
DEEL 1 - Op een mooie zomeravond zaten Andre en zijn moeder in de tuin met een fles wijn onder handbereik te kijken naar de ondergaande zon over de weilanden. Ze woonden prachtig op het platteland, waar het naar hooi rook en voorbijgangers een zeldzaamheid waren. Andre’s moeder Thea was een leuke, gebruinde vrouw van 41 jaar, met sproeten op haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 03:31.
 Jens en zijn geile moeder DEEL2.
DEEL 2 - Alsof Jens haar gedachten kon horen, sprak hij nu tegen haar: “Ja Mam, hij kan je echt zien. En zo te zien vindt hij je erg opwindend. Dus je gaat nu gewoon door met wat je aan het doen bent en dat is lekker genieten en met je tepels spelen. En pas als je zo geil bent dat het je helemaal niets meer kan schelen, dan pas mag je klaarkomen. En.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 03:10.
 Jens en zijn geile moeder DEEL1.
DEEL 1 - Jens liep die ochtend opgewekt fluitend de trap af en bleef toen stilletjes in de gang staan. Hij wist dat zijn zus al in de woonkamer was. Wat zij niet wist was dat hij haar de laatste tijd overliep liep te begluren. Ja hoor, hij had een prachtig uitzicht en zo te zien was ze erg geil. Gelukkig had ze hem niet horen fluiten en ademloos keek.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 6 oktober 2013 02:56.
 Gestraft door mijn stiefvader.
‘Je weet toch dat dit voor mij meer pijn doet dan voor jou? Ik doe dit echt voor je eigen bestwil, zodat je je in het vervolg wel 2 keer bedenkt voor je zulke domme dingen doet. Begrijp je dat?’ Jolanda keek naar de vloer en antwoordde zachtjes: ‘Ja’ ‘Ja, wat? Ja vader, wil ik horen’ Nu sprak haar moeder: ‘Jolanda, voor John en mij is dit echt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 oktober 2013 04:15.
 Mijn stiefzoon is verliefd op me.
“Wauw… Paultje!” klonk het achter me. “Arnold!” Zelfs zonder om te kijken wist ik dat mijn stiefzoon de badkamer was binnengekomen. Naast de herkenning van zijn stem was er op de hele aardkloot immers maar één persoon te vinden die me zo noemde. Misschien bedoelde hij het wel lief, maar met die naar mijn smaak veel te mannelijk klinkende afkorting.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 oktober 2013 04:06.
 Seks met de 18 jarige zoon van mijn zus DEEL3.
DEEL 3 - Na de tweede keer weer urenlang goede seks met mijn neef Ron (18) bij mij thuis te hebben gehad, ben ik wel heel erg tegen mezelf aangelopen. Het verschil tussen goed en fout als je zoals ik getrouwd bent, een lieve zorgzame man en een prachtige dochter samen heb, hoeft niemand mij uit te leggen dat ik (heel) fout in de relationele zin bezig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 oktober 2013 04:01.
 Seks met de 18 jarige zoon van mijn zus DEEL2.
DEEL 2 - Ik heb mij huwelijkse belofte gebroken door mezelf in een zwak, emotioneel moment en plotselinge situatie te laten verleiden door mijn 18 jarige neef. Samen hebben wij seks gehad en tijdens deze wellustige daad heb ik mij volkomen laten gaan. Het gevolg was dat ik in de dagen hierna ben gaan twijfelen over het seksleven met mijn man, waarvan.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 oktober 2013 03:53.
 Seks met de 18 jarige zoon van mijn zus DEEL1.
DEEL 1 - Ik ben door een recente gebeurtenis op seksueel gebied ernstig gaan twijfelen over mijn huwelijk. Ik ben nu 37 jaar en op mijn 23ste getrouwd met mijn man (40), de liefde van mijn leven! Samen hebben wij een dochter van tien, ons Prinsesje. Wij wonen in een mooie nieuwbouwwijk, mijn man heeft een goede baan, financieel hebben wij geen zorgen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 oktober 2013 03:34.
 Mijn zoon word mijn minnaar.
Het was warm deze middag. Ik was klaar met mijn werk, hier in huis, en besloot om in de tuin nog even wat te gaan zonnen. Er was nog niemand thuis deze middag dus ik had vrij spel. Mijn man Alex was nog aan het werk en mijn zoon Kevin zou pas over een paar uurtjes uit school komen. De zon maakt me opgewonden en zelfs een beetje geil. Ik kijk dan graag.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 4 oktober 2013 04:30.
 Haar ontmaagding moest speciaal moet zijn.
Ik ben Rudy ik werk in de bouw en ben nu 49 jaar. En werk als sinds mijn negentiende bij een bouw bedrijf. Ik heb mezelf opgewerkt tot leidinggevende van bouwprojecten. Ik ben 1.84 meter lang heb een normaal postuur met een buikje. Ik ben kaal en heb blauwe ogen. Ik heb een leuke tweekamer appartement. Ik ben nu een jaar gescheiden we zijn uit elkaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 3 oktober 2013 05:11.
 Een avond om nooit meer te vergeten.
Gerda werd wakker van het geluid dat uit een andere kamer in het huis kwam. Ze hoorde iemand kreunen. Langzaam opende ze haar ogen en merkte dat haar slaapkamerdeur wijd open stond. Ze zag op de wekker dat het al bijna middag was.Langzaam kwam ze bij uit haar diepe slaap en kwamen de herinneringen van de afgelopen avond en nacht weer naar boven. Ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 3 oktober 2013 05:01.
 Mijn dochter is een geil sletje.
Hallo mijn naam is Wim (47), en sinds kort beleef ik de meest geile dingen met mijn dochter. Hoe dat komt? Afgelopen zomer kwam Linda (16) bij mij wonen. Haar moeder en ik zijn gescheiden en omdat mijn vrouw besloot om ervan door te gaan met haar nieuwe vriend, zat ik opgescheept met Linda. Ik had het eerst nog erg gevonden, omdat ik nu geen goed betaalde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 3 oktober 2013 04:16.
 Ontmaagd door mijn lieve vader.
Ik zat al een tijdje met het probleem. Sinds enkele maanden had ik, laat ons zeggen, een medisch probleem waarmee ik niet graag naar de dokter ging. Mijn alter ego bleek plots niet meer in geef acht te willen gaan staan op commando. Hoewel er af en toe nog sprake was van ODOL, en er dus waarschijnlijk fysiek geen probleem bestond, was het toch onrustwekkend.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 3 oktober 2013 02:00.
 Broer en zus DEEL2.
DEEL 2 - Alex werd wakker met pijn in zijn hoofd. Hij lag oncomfortabel op een vrij harde, ongelijkmatige ondergrond. Toen hij zich realiseerde waar hij was drong langzaam tot hem door wat er die nacht was gebeurd. Hij keek opzij naar de plek waar hij zijn zus Chantal verwachtte, maar er lag niemand. Moeizaam kwam hij overeind, strekte zich volledig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 3 oktober 2013 01:48.
 Broer en zus DEEL1.
DEEL 1 - Alex voelde hoe Chantal harder en harder in zijn hand kneep. Haar ogen waren gesloten, haar hoofd weggedrukt in het kussen van de stoel. Haar gezicht was haast vervormt door de grimas die ze trok van angst. Inwendig moest hij lachen, maar dat liet hij zijn zus niet merken. "Het is maar turbulentie zus," probeerde hij haar op haar gemak te stellen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 03:06.
 De dominante stiefdochter DEEL6.
DEEL 6 - Michelle stond op en maakte aanstalten om naar de zolder te lopen waar Esther nog steeds vastgebonden hing. John moest wat doen, zijn vriendin stond op het punt achter de waarheid te komen! Maar wat kon hij doen? Hij keek naar Sanne die hem onzeker aanstaarde. Toen zag hij Sanne opstaan. “Mevrouw, er is iets wat ik u moet vertellen. Ik weet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 02:57.
 De dominante stiefdochter DEEL5.
DEEL 5 - “Luister Sanne. Ik weet dat jij anders bent dan Esther. Je doet haar alleen na, je doet alles wat ze zegt. Maar die dingen zou jij nooit uit jezelf doen.” John wreef teder over haar wang. Hij ging zitten op de grond en trok Sanne bij zich op schoot. “Je bent een fantastische meid, laat je niet verpesten door Esther, schatje.” Natuurlijk werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 02:44.
 De dominante stiefdochter DEEL4.
DEEL 4 - “Dit… dit is belachelijk! Dit kunnen jullie niet maken! Sanne, je smeekte me om met je te vrijen! Esther, ze wilde het zelf!” John raakte volledig in paniek. Zweetdruppels parelden over zijn lichaam, zijn knieën en benen voelden week aan, hij werd misselijk. Snel draaide John zich om en rende naar de badkamer. Hij was amper bij het toilet toen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 02:10.
 De dominante stiefdochter DEEL3.
DEEL 3 - Het was 7 uur in de ochtend toen John langzaam wakker werd. Hij probeerde overeind te komen, maar het lukte niet. Langzaam drong het tot hem door dat er boeien om zijn polsen zaten. Hij voelde zijn gezicht gloeien en beseft dat hij wakker was geworden door een klap tegen zijn wang. Hij keek in het gezicht van Esther. “Je moet naar je werk........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 02:02.
 De dominante stiefdochter DEEL2.
DEEL 2 - John voelde zich verslagen, maar door de adrenaline begon zijn brein snel te werken. Woest draaide hij zich om en beende terug de kamer in, hij moest snel de hiërarchie herstellen en de dominante rol in het huis terug eisen. Hij trok Esther uit haar stoel, waarbij hij nog bijna van zijn stuk werd gebracht door de rondingen van haar borsten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 2 oktober 2013 01:53.
 De dominante stiefdochter DEEL1.
DEEL 1 - Sinds de scheiding die John en zijn ex-vrouw hadden ondergaan, nu twee jaar geleden, was het leven voor hem veranderd. De sleur was weg, geen vervelende routines meer die voor spanningen in zijn huwelijk hadden gezorgd. Maar er kwam wel eenzaamheid voor in de plaats. John had vrienden genoeg, maar met de feestdagen en eigenlijk elke nacht voelde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 1 oktober 2013 03:17.
 Ik heb seks met mijn eigen moeder gehad.
Dit verhaal komt niet zomaar uit mijn duim of eigen fantasie, maar is echt gebeurt afgelopen zondagmiddag, toen ik mijn moeder op haar bed te keer zag gaan met een vette dildo in haar kut. Mijn vader was zoals altijd op zijn voetbalclub, hij is al jaren voorzitter van deze club en daar gaat in het weekend al zijn vrije tijd in, al jaren tot ergernis.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 1 oktober 2013 02:57.
 Pap zou jij je dochter durven neuken.
Mijn dochter is nu 31 jaar. Het is inmiddels dus al 13 jaar geleden, en durf ik het wel te vertellen. Dochterlief was toen een 18-jarig mooi meisje van 1.68 mtr, dik blond haar, meestal in een staart op haar rug hangend, grijs-groene ogen en een goed figuur. Ze was, en is eigenlijk nog, super lenig zoals dat heet. Met gemak legde ze haar voeten in haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 1 oktober 2013 02:29.
 Voor het eten even mijn moeder neuken.
Delano kwam van het werk en besloot bij zijn ouders langs te gaan om wat te eten. Hij woonde nog niet zolang op zich zelf en het iedere dag koken viel hem vrij zwaar. Gelukkig woonden zijn ouders maar een straat verder. Hij wist dat zijn moeder er werk van maakte dat er elke avond warm eten op tafel stond. Hoe druk ze het soms ook niet had. Gelukkig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 30 september 2013 05:15.
 Verboden seks maar wel lekker.
Mijn naam is John (45), altijd vrijgezel gebleven, voor sex aangewezen op masturbatie, hoeren, en een heel enkele keer een one-nightstand. Ik woon in een middel grote stad, in een zit-/slaapkamer. Het was vrijdagavond rond 23 uur, ik zat rustig TV te kijken. Daar werd gebeld op mijn gsm. Het was mijn zus Agnes (49), ze was naar een voorstelling in.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 30 september 2013 04:52.
 Ik ben door mijn vader geneukt.
Lief dagboek - Gisteravond ben ik door mijn vader geneukt. Ik ben nog zo verward dat ik bijna niet weet waar te beginnen. Als ik heel eerlijk ben had ik het wel zien aankomen. Zoiets voel je gewoon. God wat was het fijn, maar ik zal proberen bij het begin te beginnen. Ik ben de enige dochter, ook de oudste en heb nog een broertje van 16. Ik ben 20........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 30 september 2013 04:44.
 Wendy en Merels vader gaan verder.
Merel is nu al vanaf vrijdagavond samen met haar moeder en haar tante in een beautyfarm. Ze heeft al in de sauna gezeten, en in het modderbad en ze ligt nu aan het eind van de middag samen met mama en tante Suze in een “Tropisch Wildwaterbad” waar het water woest in beweging wordt gebracht door een paar krachtige jetstreams in de wanden en in de bodem........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 30 september 2013 04:37.
 Wendy en de papa van haar viendin.
Wendy en Merel waren onafscheidelijke vriendinnen. Net als hun ouders waren ze al jaren bevriend. Vanaf hun jeugd hadden ze bij elkaar gespeeld en ook talloze keren bij elkaar gelogeerd. Veel mensen dachten dan ook dat ze zusjes waren omdat ze ook nog eens op elkaar leken. Beiden waren ongeveer één meter vijfenzestig lang, met een mooi figuurtje en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 30 september 2013 04:19.
 Marjolein levert haar zusje gebruiksklaar aan papa.
Henk en Greta hebben een goed huwelijk, in 1984 wordt dochter Marjolein geboren en in 1986 zoon Rob, dat is wat het echtpaar wilde dus Henk liet zich helpen in het ziekenhuis zodat hij onvruchtbaar was, hij haat condooms en kon nu dus gewoon met de blanke lat zijn Greta blijven neuken. Marjolein was een beetje het lelijke eendje, ze keek scheel en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 29 september 2013 04:26.
 Het kutje van mijn nichtje ruikt zo lekker.
Als 61 jarige weduwnaar zit ik in Parijs op een zonnig terrasje wat te drinken met een krantje die ik net bij de kiosk gekocht heb. Na jaren van eenzaamheid ben ik weer opgekrabbeld en kan weer genieten van een aantal dingen, zoals dat waar ik nu mee bezig ben. Ik heb de auto gepakt en ben naar een klein hotel gereden in de Rue Le Courbe. Het hotel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 29 september 2013 03:46.
 Ik werd ineens heel geil van mijn broer.
Ik ben al 15 jaar getrouwd met een lieve man, maar ik moet toegeven dat hij altijd wel een beetje saai is geweest in bed, nu heb ik daar helemaal de bevestiging van gekregen, van mijn broer John. Toen ik 40 werd begin april van dit jaar kreeg ik van mijn broer de hulp aangeboden die nodig was voor het organiseren van een leuk feest bij ons thuis,wij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 29 september 2013 02:25.
 Samenwonen met mijn geile zusje.
Ik zal beginnen met me even voor te stellen. Mijn naar is Stefan, 21 jaar en woon nog thuis. Samen met mijn ouders en me zusje Inge (18). We zijn volgens mij een normale familie. Mijn ouders hebben geen rare hobby’s en hebben ons redelijk vrij opgevoed. Qua meisjes ben ik redelijk ervaren, al ben ik op het moment dat dit zich afspeelde vrijgezel. Voor.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 27 september 2013 04:30.
 Stiekem Spannend en Lust.
Deze drie simpele woordjes deel ik nu bijna drie maanden met mijn vader, nadat mijn moeder een weekje op vakantie was met een oude jeugdvriendin in Drenthe. Weken had ik hierover nagedacht toen ik van mijn moeder hoorde dat zij in een week in juli met haar vriendin meeging naar een gehuurd vakantiehuisje. Ik zou voor het eerst met mijn vader Nick 48.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 27 september 2013 02:56.
 Praten over seks met mijn ouder broer.
Lag ik gisteren mezelf heerlijk te vingeren, en was bijna aan het komen, toen ik dacht iets te horen. Ik was zo geil dat ik er verder niet op lette en even later kwam ik al kreunend en hijgend klaar. Ik lag met mijn ogen dicht nog na te genieten toen ik schrok van een sten vlak bij mij. "Jee, Dieneke, zijn kleine meisjes tegenwoordig al zo vroeg bezig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 27 september 2013 02:06.
 Mijn broertje helpt me bij mijn huiswerk.
Zoals reeds verteld had ik tijdens een rock festival per ongeluk de stijve lul van mijn broer gezien. Ik was opgestaan om naar het toilet te gaan. Door de hoge temperaturen was mijn broer bovenop zijn slaapzak gaan liggen. Net zoals ik had hij da dag ervoor, eveneens door de warmte, veel gedronken en zijn ochtend erectie was duidelijk zichtbaar in zijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 27 september 2013 01:44.
 Dans en toneellessen met mijn moeder.
Mijn moeder had zich van mijn vader laten scheiden, jaren geleden en sinds die tijd waren we op elkaar aangewezen. Ze was een erg attractieve vrouw van 35 jaar en ik was amper 16 toen we besloten wat meer te genieten en enkele dingen samen te gaan doen. Om de kerk in het midden te houden en om ervoor te zorgen dat iedereen aan zijn trekken kwam besloten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 03:45.
 Het is mijn kleine broertje.
Het speelde al een jaar in mijn hoofd om een keertje echt te neuken met mijn broertje Albert, hij was verleden jaar nog maar zestien toen ik aan bepaalde dingen ging merken (en voelen) dat hij seksueel zich aan het ontwikkelen was. Ik was toen 21 jaar en had al meer dan twee jaar verkering met John die 24 was en meestal in het weekend bij mij mocht.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 03:27.
 Mijn moeder en ik lokken mijn vader in de val.
Het begon allemaal toen ik met mijn moeder zat te internetten en we ineens een of andere pop up in beeld kregen. Ik lette eigenlijk helemaal niet op tot mijn aandacht ineens getrokken werd door de kop "Vader neukt zijn dochter tot ze niet meer kan". Ik moest lachen en zei tegen mijn moeder "Ja natuurlijk! En er zijn ook zoveel jonge meiden die niemand.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 03:08.
 Onze geadopteerde zoon DEEL2.
DEEL 2 - Daar zat ik dan……een lesbische moeder met een bezweet hoofd, geknield op het bed van haar zoon met zijn zwarte paal diep in haar kont en dan betrapt worden door haar vriendin. Kon het genanter? “Nou, wat heeft dit allemaal te betekenen” “en jij” zei ze tegen Joshua “haal je lul uit je moeder” Joshua bewoog achteruit en trok zijn lange lat uit.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 02:57.
 Onze geadopteerde zoon DEEL1.
DEEL 1 - In 1996 was het voor lesbische stellen voor het eerst mogelijk om kinderen te adopteren. Het was voor mij en mijn vriendin Sonja dan ook een prachtig moment dat wij onze zoon Joshua op Schiphol in onze armen mochten sluiten. Een prachtig donker jongetje met krulletjes. Sonja en ik waren op dat moment 3 jaar samen en allebei 26 jaar (reken dus.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 02:02.
 Spelletjes spelen met mijn zoon.
Frank en zijn moeder Lisette waren erg close. Zijn vader was al jaren geleden vertrokken met de noorderzon en sindsdien hadden ze het samen moeten rooien. Lisette had een parttime job in de plaatselijke supermarkt en verdiende net genoeg om hun hoofden boven water te houden. Omdat er geen extra's vanaf konden, geen vakanties op paradijselijke eilandjes,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 26 september 2013 01:38.
 Een goed begin van het jaar.
Na een moeizame en energie vretende scheiding van een jaar, ben ik eindelijk gescheiden van mijn man in januari 2013. Wij zijn 17 jaar getrouwd geweest zonder dat er echte liefde in ons huwelijk was van de zijde van mijn ex man, hij leefde voor zijn werk en ik voor de opvoeding van onze enigste zoon Daan die in 1993 is geboren. Mijn zoon was (is) de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 02:58.
 Een nacht samen met mijn broer.
Mijn broer Leo is zes maanden gescheiden nadat zijn vrouw verliefd was geworden op een collega op haar werk. Een moeilijke tijd voor hem om alleen achter te blijven in hun huis wat zij een jaar daarvoor hadden gekocht en hun twee kinderen van 3 en 5 jaar met hun moeder te zien vertrekken. Als zus sta ik mijn broer waar ik kan bij, maar dat beperkt zich.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 02:49.
 Zomervakantie met mijn opa.
Zoals elke zomervakantie ga ik lekker zonnen in het natuurgebied vlak bij mijn woonplaats. Ik probeer als de zon schijnt lekker aan het meertje te gaan liggen zodat ik altijd lekker kan gaan zwemmen en bruin kan kleuren. Ook vandaag ben ik met twee vriendinnen naar het meertje gefietst. Na een poosje liggen bruinen hebben we eigenlijk wel trek in een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 02:37.
 Mijn schoonmoeder wil wel.
Kerstavond 2012: Een jaar geleden ben ik getrouwd met Marieke (25) en kwam in een warme, gezellige familie terecht, vooral mijn schoonmoeder Gerda vond ik heel aardig. Zij is echt zo verzorgend type die met iedereen in de familie begaan is en ziet er ook nog eens heel aantrekkelijk uit. Gerda is 50 jaar geworden dit jaar, maar kleed zich nog steeds.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 02:28.
 De hartsvriendin van mijn dochter.
Toen mijn dochter Annelies mij vroeg om de auto van haar vriendin Anja een keer na te kijken, deed ik dat graag, niet wetende dat ik hiervoor in nature beloond zou worden. Annelies 19 en Anja 20 zijn al vanaf de lagere school hartsvriendinnen van elkaar en komt ook regelmatig bij ons thuis. Sinds een paar maanden bewoonde Anja een eigen appartementje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 02:13.
 Gluren tussen de benen van mijn zusje.
De laatste paar dagen was het me ook opgevallen. Mark, mijn man, had me vertelt dat Junior, onze zoon, de laatste tijd nog al veel aandacht had voor zijn zusje. Junior was zeventien, een erg goed student, en tot op dit eigenste moment hadden we met hem nooit problemen gekend. Nancy, onze dochter, was zestien en al een flinke tienermeid. Ze voldeed op.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 25 september 2013 01:47.
 Ik wil dat je de tante haar hoerenkut neukt.
Het was op het jubileumfeest van zijn ouders gebeurd. Bert, op dat moment 16 jaar, had er achter de toog gestaan. De meeste familiefeesten waren immers steeds even saai. De hele familie eerst aan tafel, dan op de dansvloer, telkens dezelfde gesprekken. Zijn neven en nichten waren allemaal veel jonger, dus veel plezier had hij daar ook niet aan. De laatste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 03:00.
 Brakke ochtend met mijn zusje.
De beste manier om van een kater af te komen heb ik na 25 jaar nu pas ontdekt. Gister ben ik wezen stappen met een aantal vrienden en vriendinnen en ook m’n zusje Saskia (23) en haar vriendinnen waren mee. Omdat ik niet meer met de auto terug kon ben ik bij Saskia blijven slapen. Ik zal me eerst eens voorstellen. Ik ben Chris, 25 jaar, donker haar,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 02:57.
 Eindelijk weer thuis.
Mijn naam is Bart. Ik ben een man van 30 jaar en woon nog steeds bij mijn ouders. Ik heb een sportief postuur ben redelijk normaal geschapen mijn lul is ongeveer 16 cm en op dit moment ben ik single. Mijn moeder Pauline is een leuke vrouw van 48 jaar ze is niet heel groot en heeft voor haar kleine postuur relatief grote borsten. Hoewel ik vrij ben opgevoed.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 02:52.
 Ik trek me af voor mijn moeder.
Ik heb al heel wat verhalen over intieme betrekkingen in de familie gelezen. Allemaal nep! Nou goed, bijna allemaal. Mijn verhaal heeft niks met nep te maken. Je hoeft het niet te geloven, mij een biet, als je er maar lekker geil van wordt. Mijn moeder, je moet haar zien als een slanke vrouw van achtendertig jaar, blond en lang haar tot ver over haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 02:39.
 Het was allemal mijn schuld.
Eigenlijk was het helemaal niet de intentie maar zoals zo vaak volgt de ene gebeurtenis de ander op en als de hormonen dan beginnen opspelen dan kan er van alles gebeuren. We waren alleen thuis op een doodgewone woensdagnamiddag. Geen school, we hadden nooit school op woensdagnamiddag, pa was gaan werken en ma had een kleine nevenverdienste aangenomen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 02:33.
 Mijn zus betaald me in natura terug.
Max is zestien en een harde werker. Hij heeft een baantje bij de vulploeg in een supermarkt bij hem in de buurt en heeft al twee jaar een krantenwijk. Max vindt werken leuk. Hij wast ook regelmatig auto`s van buren en helpt mee met het onderhoud van hun tuin. Hij doet het niet omdat hij het geld nodig heeft maar gewoon voor de lol. Het geld geeft Max.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 01:50.
 Mijn zoon zijn aftrek verslaving.
Als men er later eens goed over nadenkt kan men soms met moeite geloven hoe het leven soms loopt. Het gebeurde bijna 20 jaar geleden, ik was toen zelf nog maar 41, gelukkig getrouwd, en moeder van een 16 jarige zoon. Mijn man werkte toendertijd als chef kok in één van Brussels top restaurants, financieel hadden we het heel goed, en Dirk, onze zoon,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 september 2013 01:39.
 Mijn zus neuken in de gevangenis.
Steven zat op de rand van zijn bed en keek verlangend uit naar het wandeling. Hij zat ondertussen al meer dan 6 maand in de cel. Een half jaar geleden had hij in een zotte, zatte bui een auto gestolen, samen met een kameraad, enkel voor de fun, en ze waren tegen de lamp gelopen. Omdat hij, toen hij 14 jaar was, ook al eens zo'n domme actie had ondernomen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 23 september 2013 02:42.
 Ik neukte mijn zusje voor haar verjaardag.
Ik zat me een beetje op mijn kamer te vervelen, toen mijn kleine zusje binnenkwam. Morgen zou ze zestien worden en ik ben al twintig. Ze ziet er goed uit, die zus van me. Ze begint al een echt vrouwtje te worden. Haar tieten waren de laatste tijd behoorlijk gegroeid en staken recht naar voren. Meestal droeg ze geen bh, net als nu trouwens en je kon.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 22 september 2013 01:44.
 Mijn geile moeder.
Mijn vader overleed toen ik 14 was en daarna was mijn moeder alleen. Ze had wel is een vriendje maar dat was meestal van korte duur. Mijn moeder is nu 36 jaar. En heeft een lekker figuur. Ze is niet mager maar eerder lekker vol. Heerlijk die dikke billen voor mijn neus en haar tieten mogen er ook zijn. Ze was zwanger geworden van mij toen ze 17 jaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 21 september 2013 03:16.
 De moeder van mijn vriendin.
Al meer dan een jaar heb ik(Twan, 24) verkering met Nathalie (22), een hoogblonde slanke meid die niet vies is van een goeie pot sex. Haar ouders zijn van zeer rijke kom af en het gezinnetje woonde dan ook in een enorme villa waaraan duidelijk hun status was af te lezen. Haar moeder, Jaqueline was een niet slecht uitziende zakenvrouw van 47, en haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 21 september 2013 02:58.
 Mijn Spaanse vlieg pillen.
Dit jaar ben ik, Mike 28, via een vage kennis het bezit gekomen van een grote doos kleine zeer snel oplosbare pilletjes. Ik heb deze Spaanse vlieg pilletjes in een dispenser voor zoetjes gedaan zodat ik deze altijd bij kan dragen. Hij vertelde mij dat ik deze pilletjes in het drankje van een vrouw moest laten vallen en wanneer een vrouw haar drankje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 21 september 2013 02:48.
 Op vakantie met mama.
Mark en Edwin hadden hun brommer certificaat gehaald en hun moeders hadden besloten om de jongens hiervoor te belonen met een vakantie naar het zonnige Ibiza. Omdat de jongens pas 16 waren gingen beide moeders mee, op schiphol kreek Mark ook nog een digitaal foto toestel van zijn moeder(Greetje) gekregen. Nadat ze waren aangekomen op Ibiza en hun koffers.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 20 september 2013 02:43.
 Maartje word zestien jaar DEEL2.
DEEL 2 - Pa, (stief)ma, Maartje (halfzusje) en ik zijn aangekomen bij ons luxe hotel. Het is rond de middag. Wij zijn voor 2 weken in Turkije. Zodra wij ingecheckt zijn gaan wij naar de hotelkamers, kijken of alles naar wens is en ruimen de bagage op. Pa en ma hebben hun kamer op de 3e etage en Maartje en ik op de 7de etage. Dat is gekomen omdat wij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 20 september 2013 02:18.
 Maartje word zestien jaar DEEL1.
DEEL 1 - Het is vrijdagmorgen. Ik (Rens 30 jaar) kom uit de nachtdienst. Het is mijn laatste, want ik heb 4 weken vakantie. Mijn vader (Leo) en stiefmoeder (Wil die al 17 jaar met mijn vader getrouwd is) en Maartje zijn vorig jaar naast mij komen wonen. Ik noem Wil nu al 15 jaar ma, sinds ik het contact met mijn biologische moeder heb verbroken. Zoals.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 19 september 2013 02:25.
 Moeder wordt verliefd op haar zoon en wil kind DEEL3.
DEEL 3 - Maria haar buik was nu zo rond als een tonnetje en haar fors gezwollen tieten rusten daarop ,ze liep nu echt tegen het einde van de negen maand,maar ze was alleen nog maar geiler geworden,Wim mopperde nu ook steeds ''Wil je alweer seks??, het moet niet gekker worden!!'', hij vond Maria met die rond gespannen buik ook helemaal niet aantrekkelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 19 september 2013 02:19.
 Moeder wordt verliefd op haar zoon en wil kind DEEL2.
DEEL 2 - Het liefdesleven tussen Wim de Boer een norse vent van 53 en zijn vrouw Maria de Boer 42 jaar is nog steeds niks,maar Wim loopt wel trots rond en op te scheppen dat hij weer vader wordt en dus dat zijn sperma nog prima werkt en hij vind zichzelf een super neuker,achter zijn rug om lacht de familie zich een deuk om die loser. Hij met zijn dikke.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 19 september 2013 02:08.
 Moeder wordt verliefd op haar zoon en wil kind DEEL1.
DEEL 1 - Het liefdesleven tussen Wim de Boer een norse man van 53 jaar en een enorme bierbuik en zijn vrouw Maria de Boer 42 jaar,een slanke vrouw met lang geblondeerd haar en cup-C is niet meer zo perfect, op seksueel gebied was het niet meer dan een simpel wippie eens in de twee maanden. De zoon Leeuw de Boer 19 jaar een blonde god met kort haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 19 september 2013 01:45.
 Oma moeder en kleinzoon hebben seks.
Oma de Bruin zit in het park in een grote stad op een bankje van het lekkere lente zonnetje, ze moet weer terug denken aan de dag ervoor. Oma was op visite gegaan bij haar dochter Ingrid van 51 jaar oud die sinds kort alleen was komen te staan. Ingrids jongste zoon Karel (16) woonde nog thuis en was die dag op zijn kamer muziek aan het luisteren. Oma.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 18 september 2013 03:14.
 Mijn hete nichtje van 18 jaar.
Ik heb niet heel erg veel binding met allerlei neven en nichten. Alleen met Jet, mijn nichtje die net achttien was toen dit verhaal plaats vond, sms-te en chatte ik geregeld. Onschuldige x-jes vormden dan altijd nog onschuldiger kusjes aan het eind van een berichtje. Toen ik mijn nieuwe huis kocht en daar na de nodige verfklussen in trok, vroeg ik haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 18 september 2013 02:11.
 Het geile kutje van mijn zusje scheren.
Ik woonde nog thuis bij mijn ouders samen met mijn 2 zusjes, Sanne van 16 en Tamara van 18. Beiden meisjes leken veel op elkaar, ze hebben lang blond haar en mooie blauw ogen. Tamara der lichaam was op dat moment uiteraard wat meer ontwikkeld als dat van Sanne maar beiden zagen er heerlijk uit kan ik je vertellen. Sanne der lichaam begon zich net een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 17 september 2013 02:15.
 Vader en moeder neuken hun tweeling.
Janneke en Peter lagen naast elkaar op bed bij te komen van hun laatste neukpartij. Sinds ze het min of meer toevallig een paar weken geleden voor het eerst gedaan hadden, ging er nu geen dag voorbij zonder. Vanaf het moment dat ze hadden uitgevonden dat neuken heel prettig was, haastten ze zich uit school naar huis, ze gunden zich nauwelijks de tijd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 17 september 2013 01:50.
 Anaal neuken met mijn jonge zusje.
Met een knallende koppijn word ik wakker en probeer ik op de klok te kijken. Het is net 11.00u geworden maar het voelt alsof het 07.00u in de ochtend is. Met een kleine geforceerde glimlach denk ik terug aan gisterenavond. Veel teveel gedronken, maar wel heel erg gezellig! Door de vele alcohol weet ik niet meer te herinneren hoe het allemaal is afgelopen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 17 september 2013 01:41.
 Broer en zus gaan weer aan stapje verder.
De avond waarop Sander en Lies naar het zwembad geweest zijn kon geen van beide goed slapen. Ze dachten aan elkaar en wat ze gedaan hadden. Het was enorm zalig maar broer en zus hoort toch niet? Lies wou weten hoe Sander er over dacht en ging dan maar naar zijn kamer. Het gebeurt regelmatig dat ze samen in bed kruipen om nog wat na te praten of zo........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 16 september 2013 02:05.
 Mijn dochter zag mij masturberen DEEL2.
DEEL 2 - Het eerste seksuele contact die vrijdagavond met mijn 30 jarige getrouwde dochter Anja was geheel onverwacht ontstaan,nadat zij mij in mijn huis mezelf masturberend bij een pornofilm had betrapt. Nadat ik haar op onze keukentafel had geneukt,mede op haar eigen uitnodiging en Anja daarna naar huis was gegaan naar haar man en mijn twee kleinkinderen,waren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 16 september 2013 01:57.
 Mijn dochter zag mij masturberen DEEL1.
DEEL 1 - Het lulligste wat je kan overkomen als vader van twee volwassen getrouwde dochters overkwam mij, toen ik door onze dochter Anja 30 jaar, thuis masturberend bij het kijken naar een pornofilm werd betrapt. Ik had s,morgens mijn vrouw naar het vliegveld gebracht,zij ging een week op familiebezoek bij onze jongste dochter Nadia 28 jaar die sinds.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 16 september 2013 01:46.
 Hoe mijn stiefvader een vrouw van me maakte.
Hallo, ik ben Sandra , 17 jaar oud. Zoals altijd gingen we ook nu weer met de boot op vakantie. Ik was dat inmiddels wel zat maar, mijn moeder wou dat ik mee ging. Dus ook nu weer. Ik had een strakke bikini aan getrokken en lag lekker op het voordek van de zon te genieten. Ik ben natuurlijk niet blind en zag mijn stiefvader die ik hier Gerard noem regelmatig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 14 september 2013 02:30.
 Mijn dronken moeder DEEL4.
DEEL 4 - Helaas geen happy end... Na drie keer seks met mijn moeder te hebben gehad terwijl ze dronken was tijdens carnaval (waarbij mijn broer tweemaal meedeed), nu bijna een jaar geleden, konden we elkaar niet meer onder ogen komen. Ma had kennelijk toch wel iets gemerkt van onze activiteiten (Rob en ik dachten dat ze te dronken was om iets te beseffen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 14 september 2013 02:24.
 Mijn dronken moeder DEEL3.
DEEL 3 - Ik werd wakker in mijn eigen bed en in tegenstelling tot de dag ervoor, wist ik nu meteen wat er afgelopen avond was gebeurd. Weer waren we zeer dronken en ditmaal heeft ook Rob met zijn dronken kop onze moeder gepaald. Ik voelde me weer schuldig en smerig, maar nu minder dan de ochtend ervoor. Ik dacht dat dit kwam omdat het de tweede maal.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 14 september 2013 01:54.
 Mijn dronken moeder DEEL2.
DEEL 2 - Ik werd wakker in mijn eigen bed om een uur of 11. Ik voelde me niet erg goed en ik wist dat er iets was waardoor dit gevoel werd veroorzaakt. Moest ik naar de tandarts, had ik weer rijexamen, had ik me verslapen of een moeilijk tentamen waarvoor ik te weinig had gestudeerd? Toen wist ik het weer: het was carnaval, iedereen had veel te veel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 14 september 2013 01:47.
 Mijn dronken moeder DEEL1.
DEEL 1 - Carnaval 2008. Wij waren allemaal behoorlijk dronken. Ik (Nils van 18), Mijn broer Rob van 21 en onze moeder van 49. Mijn ouders zijn gescheiden en Rob en ik wonen bij onze ma. Onze vader woont al jaren in Duitsland. Rob en ik hadden de eerste avond goed gezopen, maar ma was de hele middag ook al flink aan het bier geweest. Om 3 uur s'nachts.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 13 september 2013 02:26.
 Mijn allereerste keer met papa DEEL3.
DEEL 3 - Na school was mijn moeder nog steeds in een goed humeur, en ze begroette mijn vader uitgebreid toen hij uit zijn werk kwam. Na het eten vertelden we hem wat we die morgen hadden besproken en wat we gedaan hadden. "Je moet mama niet verwaarlozen, Bart, zij heeft je ook nodig , mama en ik willen graag met je neuken, maar mama heeft ook iemand.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 13 september 2013 02:15.
 Mijn allereerste keer met papa DEEL2.
DEEL 2 - Ik vertelde al eerder aan jullie hoe het allemaal was begonnen. Neuken met mijn vader en moeder gebeurt nog steeds, maar er is toch wel het een of ander veranderd. In het begin was er geen enkel probleem. Misschien dat mijn vader mij wat meer neukte dan mijn moeder, maar nog niet opvallend. Na een paar weken zei hij: "Shari, wil je me niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 13 september 2013 02:07.
 Mijn allereerste keer met papa DEEL1.
DEEL 1 - Ik ben 16, bijna 17 en ik zal het maar eerlijk vertellen, ik heb nog nooit geneukt, wel gezoend met jongens en me bij mijn tieten laten pakken en ik laat sommige jongens ook wel aan mijn kut voelen, lekker gevoel trouwens. Maar ja, ik vond het toch tijd dat ik het echt zou gaan doen. Ik ben erg goed met mijn moeder en ze luistert altijd als.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 03:24.
 Mijn moeder komt eindelijk klaar.
Die zaterdag ga ik even langs mijn Moeder op de koffie, het mens is met haar 45 jaar ook maar alleen. Mijn Vader is jong gestorven en mijn Moeder is nooit hertrouwd. Als we aan de keukentafel gaan zitten, vraagt ze hoe het met de liefde is. Ik vertel niet alles maar wel dat ik geen gebrek aan mooie meisjes om me heen heb. “Doe je het ook met allemaal”?,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 03:15.
 Mijn moeders vibrator DEEL2.
DEEL 2 - Robin knippert met zijn ogen als hij wakker word naast hem ligt zijn moeder haar dikke tieten liggen er wat afgezakt er bij maar hij krijgt er wel een stijve van en geile gedachtes gaan door zijn hoofd, en hij begint aan zijn pik te rukken langzaam gaat zijn hand over zijn 19 cm lange lul zijn andere hand masseert hij zijn ballen en kietelt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 03:04.
 Mijn moeders vibrator DEEL1.
DEEL 1 - Robin is een jonge van 17 jaar die bij zijn gescheiden moeder van 34 jaar woont, als Robin alleen thuis is moet hij van zijn moeder ook huishoudelijke klusjes doen, vandaag moet hij de beden verschonen. Zo als gezegd door zijn moeder haalt hij de lakens van zijn bed en de lakens van het bed van zijn moeder. Als Robin de lakens goed bekijkt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 02:44.
 Mijn dochter en ik DEEL6.
DEEL 6 - Die morgen was ik als eerste opgestaan. Wanneer het aankwam op pakken voor de heen- of terugreis van vakantie, was ik altijd een perfectionist. Alles had zijn eigen plaats en elke weekendtas of koffer werd zorgvuldig gekeerd en gedraaid alvorens ik deze definitief in de kofferruimte van de auto plaatste. Buiten was de zon nog niet volledig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 02:37.
 Mijn dochter en ik DEEL5.
DEEL 5 - Ik zat op de bank, mijn voeten ontspannen op tafel. De televisie stond aan; Zoë – mijn dochter – en mijn vrouw Els hadden, zo leek het, in elk geval voor vanavond de strijdbijl begraven. Af en toe wekten ze de indruk alsof de hele vakantie volledig zonder strubbelingen was verlopen. Af en toe leken we een heel gewoon gezin. Ik en Zoë wisten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 12 september 2013 02:32.
 Mijn dochter en ik DEEL4.
DEEL 4 - Langzaam opende ik mijn ogen. Ik voelde de warmte van de zonnestralen branden op mijn huid. Aan de strakblauwe hemel cirkelden enkele krijsende zeemeeuwen. Ik zag mijn dochter over me heen gebogen staan en realiseerde dat ik had liggen te slapen op het strand. “Paaap!” riep ze. Ik zette mijn zonnebril op mijn voorhoofd en keek naar haar beeldschone.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 03:18.
 Mijn dochter en ik DEEL3.
DEEL 3 - De bijna volle maan stond hoog aan de donkere hemel. In de verte was het gebulder te horen van de zee. Om ons heen hoorde ik het geluid van vele krekels en rook ik de geur van helmgras en kamperfoelie. We liepen door hetzelfde natuurgebied als waar ik gisteren mijn dochter na opnieuw een heftige ruzie had teruggevonden. Ik droeg een T-shirt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 03:12.
 Mijn dochter en ik DEEL2.
DEEL 2 - Het zou onzin zijn om te ontkennen dat ik de volgende ochtend met knikkende knieën uit bed stapte. Ik had al opgemerkt dat mijn vrouw het bed al uit was. Ik vroeg me af of ze wellicht al met mijn dochter had gesproken. Zou het over de nacht ervoor zijn gegaan? Zoë zal toch niets hebben gezegd over hetgeen er was voorgevallen? Op alles voorbereid.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 03:01.
 Mijn dochter en ik DEEL1.
DEEL 1 - Het portier van de auto stond open. De motor had ik uitgezet en ik hing ontspannen in de bestuurdersstoel. Mijn linkerbeen stond op de grond, terwijl ik mijn rechtervoet op en neer liet gaan op het gaspedaal. Mijn vrouw zat op de bijrijderstoel. Ze had een rugtas op haar schoot en was deze grondig aan het inspecteren op zoek naar het laatste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 02:57.
 De nieuwe vriendin van mijn vader.
Geheel tegen de verwachting in heb ik een super geil weekend gehad wat mijn geilste dromen heeft overtroffen. Ik zal mezelf eerst even aan jullie voorstellen: Ik heet Paul, ben 23 jaar, 1.85 m en 80 kg schoon aan de haak. Ik woon een jaartje op mezelf, eerst met Manon, mijn inmiddels ex-vriendin sinds twee maanden, onze relatie is door allerlei maffe.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 02:45.
 Iets wat ik nooit had verwacht.
Voor ik begin met vertellen wat mij de laatste tijd is gebeurd zal ik eerst even vertellen wie ik ben, Ik ben een man van 39 die getrouwd is en twee kinderen heeft. mijn vrouw, we noemen haar even Chantal, is ook 39 en dochters Kim en Angel zijn 12 en 17. We wonen in een leuke midden woning in een dorpje ergens in Noord Holland. Al 20 jaar ben ik gelukkig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 11 september 2013 02:37.
 Mijn zoon woont weer thuis.
Mijn zoon woont weer thuis. Het is uit met zijn vriendin, en ik moet zeggen dat ik er niet rouwig om ben. Op de eerste plaats vond ik hem nog te jong, hij was nog geen 18 jaar. En daarnaast speelde zij niet alleen behoorlijk de baas over hem, maar ze neukte ook met iedere vent, als-ie maar een pik had. En de meeste mannen hebben nu eenmaal zo’n ding........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 september 2013 03:27.
 Bianca helpt haar vader.
Bianca was jarig komende zondag en haar moeder was voor haar werk een week op reis, zoals heel vaak gebeurde, waarschijnlijk neukte ze weer met die advocaat in Brussel waar haar vader niets van wist dacht Bianca. Bianca wilde haar vader er steeds over vertellen, maar dan dacht ze weer dat het beter was zich er niet mee te bemoeien. Ze vermoedde dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 september 2013 03:19.
 Elsjes eerste keer en dan ook nog met papa.
Els is op haar kamertje en zo geil als wat. Van haar eerst verdiende geld heeft lingerie gekocht, lekker behaatje en een piepklein slipje. Ze bekijkt zichzelf in de spiegel nadat ze het heeft aangetrokken en word nog geiler. Haar hand gaat in het kleine broekje en ze streelt haar poesje. Ze is geschoren en het voelt lekker aan die gladde lipjes. Ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 september 2013 02:14.
 Mijn drie neefjes nemen mijn vrouw DEEL2.
DEEL 2 - Daar stond mijn neefje Bart dan, met zijn kleren in zijn handen, zijn dikke pik, die langzaam was gaan zakken nadat hij zijn tante had geneukt, zat nog onder de zaadresten. Hij stond pal voor mijn neus, en had de blik van iemand die op heterdaad betrapt was. Ik was geschokt toen ik hem ietwat woest de slaapkamerdeur uit had zien stormen. Maar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 september 2013 01:56.
 Mijn drie neefjes nemen mijn vrouw DEEL1.
DEEL 1 - Er hing al enige tijd een onaangename stilte in de slaapkamer. Sinds de geboorte van onze zoon, 18 jaar geleden, was ons seksleven een stille dood gestorven. Mijn vrouw was steeds venijniger geworden. Ze was op te jonge leeftijd moeder geworden, zo hield ze vol. Met haar 38 jaar had ze nog genoeg dingen om te zien en te doen, en ze gaf ook.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 september 2013 01:43.
 Tante Heidi pakt haar kleine neefje.
Eindelijk zou Rene op visite gaan bij zijn favoriete tante. En wat voor een tante ze was de jongste zus van zijn moeder maar ze zag er geweldig uit vond Rene die net zestien was geworden. Onderweg naar zijn tante kon hij het niet helpen dat zijn lul constant hard was en dit kwam natuurlijk door de gedachte dat die dit weekend alleen bij haar was,ook.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 9 september 2013 02:59.
 Geile reunie van Henk en Linda.
Het was vrijdagmiddag en samen met mijn zus Linda zat ik in de auto op weg naar het vakantiehuisje van mijn ouders. We hadden veel bij te praten en hadden gelukkig de tijd ervoor omdat het anderhalf uur rijden is naar Zeeland. Ik had Linda jaren niet gezien omdat ze in het buitenland woont. We gingen naar het huisje op verzoek van Pa en Ma, om de boel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 9 september 2013 02:55.
 Per ongeluk neukte ik mijn zus en zij wist het.
Ik was in de garage aan het sleutelen aan mijn motor toen mij zus mij riep dat de pizza's er waren, snel waste ik mijn handen en ging naar binnen. Mijn zus (Linda, 18 jaar) en Ik (Mark 19 jaar) waren dit weekend alleen thuis, onze ouders gingen dit weekend het vakantiehuisje in Zeeland opruimen na de lange winter zodat we er binnenkort weer regelmatig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 9 september 2013 02:49.
 Mijn broer neukte mij en hij wist het niet.
Af en toe lees ik op internet seksverhalen, een goed seksverhaal kan me behoorlijk opwinden. Kwam ik tot mijn stomme verbazing een seksverhaal van een zekere Henk tegen. Nou weet ik een ding, hij heet geen Henk, maar hij is wel mijn broer. Het verhaal dat hij schreef is inderdaad echt, al is het dan wel een aantal jaren geleden gebeurd. Ik heb het nooit.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 9 september 2013 02:22.
 Ontmaagd door mijn stiefvader.
Toen ik 16 was, was ik niet anders dan andere pubermeisjes van die leeftijd. Samen met mijn vriendinnen zwijmelde ik over jongens en was ik soms stiekem verliefd op een leuke knul. Op seksueel gebied was ik nog zo groen als gras. Ik wist hoe ik moest tongzoenen en een enkeling had aan mijn blote tietjes mogen voelen. Op mijn beurt had ik wel eens blozend.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 8 september 2013 05:23.
 Met mijn dochter in de sauna DEEL2.
DEEL 2 - Gehoorzaam naderde ik haar strakke tienerpoesje. De geur trok me als een magneet naar haar heerlijkheid maar toch probeerde ik niet te haasten. Als ik mijn lippen op haar kutje zou plaatsen, zou ik het niet langer kunnen zien en haar schaamlipjes zagen er zo mooi en glad uit. Ze stonden iets open en ik zag hoe haar vocht dunne draadjes trok.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 8 september 2013 05:16.
 Met mijn dochter in de sauna DEEL1.
DEEL 1 - Ik ben al een poosje in het bezit van een smartphone. Dat is een telefoon met een heleboel extra functies. Eén van de functies die ik sinds kort heb leren kennen is het gebruiken van internet op mijn mobiel. Thuis heb ik het al een paar keer gebruikt om op het net te surfen terwijl mijn vrouw en kinderen TV zaten te kijken. Vooral het zoeken.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 8 september 2013 05:01.
 Ik raak opgewonden van mijn neefje.
Ik zat niet lekker meer in mijn vel, ben net 40 jaar geworden en voel mij niet gelukkig meer in mijn huwelijk met mijn man Gerard. Wij krijgen steeds meer ruzies over vaak onbelangrijke dingen in mijn ogen. Een kinderwens die ik zeker de eerste jaren van ons huwelijk sterk had bleek na jaren van medische onderzoeken niet mogelijk doordat het sperma.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 8 september 2013 04:36.
 Het is drie jaar geleden begonnen.
Op een goeie dag hielp ik mijn zus Ria met het invoeren van bedragen in de computer. Ria was toen al twee jaar weduwe en ik ben haar behulpzaam geweest in die moeilijke periode en ook daarna. Ik doe de administratie van haar internetbedrijf (ze bouwt web-sites) en natuurlijk ook haar belastingen en haar btw-papieren. Eens per week ga ik daarvoor naar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 7 september 2013 03:27.
 De enorme tieten van mijn zus.
Ik ben Erik, en dit verhaal draag ik op aan mijn zus, die mij ontelbare keren heeft laten klaarkomen terwijl ik aan haar enorme tieten denk. Als er internet was geweest toen ik in de pubertijd zat dan had ik mijn ongetwijfeld de hele dag af zitten te rukken achter de computer, maar in mijn tijd was er nog geen internet. Als ik thuis uit school kwam.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 7 september 2013 03:23.
 Ik neuk mijn schoonmoeder in haar kont.
Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen. Mijn naam is Koen en ik ben een 20 jarige jongen uit België. Ik heb ondertussen al een jaar of 4 vaste verkering met mijn vriendin Anke. Anke is een knap, vlot meisje dat ongeveer even oud is als ik. Op het ogenblik woont ze nog bij haar ouders thuis. Een paar weken geleden zat ik samen met Anke's vader Johan.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 7 september 2013 01:50.
 Mijn zoon ziet mij wel zitten.
Het hing al een poosje in de lucht, ik merkte aan de blikken in de ogen van mijn 17 jarige zoon Freddy dat hij steeds meer belangstelling voor mijn lichaam kreeg. Zijn gedragingen werden anders tegen mij, evenals zijn uitspraken en aanrakingen. Het gaat op dit moment niet goed tussen mijn man en mij, wij hebben steeds vaker meningsverschillen over de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 6 september 2013 02:40.
 Hoe ik mijn zestien jarige dochter neuk.
Vorige week lagen mijn vrouw en ik in bed en waren heerlijk van elkaars lichaam aan het genieten. Ik had mijn pik in mijn vrouw gestoken en neukte haar diep, terwijl haar benen op mijn schouders lagen. Op dat moment zag ik in mijn ooghoek de slaapkamerdeur een klein stukje open ging. Mijn vrouw had niets in de gaten maar ik kon door de kier mijn 16-jarige.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 6 september 2013 02:27.
 Mijn zoon pikt slipjes van de meiden.
Pim onze 16 jarige zoon kreeg abnormale belangstelling voor mijn lichaam merkte ik de afgelopen maanden. Als moeder van drie kinderen,twee meiden Manon 20, Natasha 18 en Pim onze jongste zoon, ontdekte ik dingen in huis die niet gewoon waren en waar Pim zonder meer te maken mee moest hebben.Zowel ik als de meiden miste slipjes. En Manon onze oudste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 6 september 2013 02:10.
 Wat waren ze verliefd.
Ze waren verliefd. Hij, Bram, bijna 17 en zij, Ellen, net 17 en je weet: “Quand elle a dix-sept ans, il n’a que dix-sept ans.” Zij, een beetje volwassen aan het worden en hij napuberend. Als ze kusten, werd hij zo opgewonden, dat hij al een paar keer spontaan was klaargekomen. Vol schaamte keerde hij zich dan af en zij begreep er logischerwijs niets.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 5 september 2013 00:30.
 Mama vind haar slipjes in mijn slaapkamer.
Op een dag kwam ik thuis, en mijn moeder riep me naar boven. Het was een lange dag op school geweest en ik was erg moe. Boven aangekomen stond mijn moeder me al op te wachten. "vuile viespeuk" riep ze, en hield een paar van haar gebruikte slipjes omhoog, "kijk eens wat ik vond toen ik eens achter je bed schoonmaakte". Ik stamelde enkele geluidjes en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 5 september 2013 00:01.
 Ik laat me neuken door mijn zoon en vriend.
Ik zit vandaag nog na te genieten, gisteren heb ik voor het eerst seks gehad met mijn zoon Olaf (17) en zijn brutale vriend Rick (18). Het kwam niet geheel onverwachts, maar ik durfde er eerst niet aan toe te geven. Ik ben sinds een jaar gescheiden, nadat mijn ex het huis heeft verlaten woon ik samen met mijn zoon. Na onze scheiding veranderde mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 4 september 2013 03:13.
 Ik ben gewoon mijn zusje aan het neuken.
Het is nu ruim 2 jaar geleden dat ik samen met me vader en moeder en me jongere zusje Nicky naar Oostenrijk ben geweest in de zomer. Dit was voor ons de 1e keer dat we op een camping stonden, pa en ma in de caravan en Nicky en ik hadden allebei ons eigen tentje. Me moeder vond dat we eigenlijk ook wel bij elkaar in de tent konden maar daar waren wij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 4 september 2013 02:58.
 Mijn zoon maakt mij botergeil.
Achteraf bezien heeft mijn zoon mij zeer geraffineerd verleid ondanks zijn nog jeugdige leeftijd van 16 jaar. Mijn man Henk 40 verblijft ongeveer 6 maanden per jaar in het buitenland ivm met zijn werk, een paar weken thuis en dan weer een paar weken weg, zo gaat dit de laatste 4 jaar sinds hij voor een Amerikaans bedrijf is gaan werken. In het begin.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 4 september 2013 02:56.
 Mijn vader had hulp nodig.
Vier jaar geleden overleed plotseling mijn moeder,kapot van dit verlies bleven wij als familie achter.Mijn vader bleef alleen achter,stond er fysiek nog goed op maar het duurde toch ruim een jaar dat hij ook weer langzamerhand de vader werd zoals wij hem kenden.Een vrolijke man,vol levenslust,humor en altijd oog gehouden voor het vrouwelijk schoon. Vader.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 4 september 2013 02:36.
 De geur van mijn dochters kutje DEEL2.
DEEL 2 - Zoals ik al schreef in deel 1 zat mijn dochter vaker en vaker achter haar laptop op haar kamer. Ik vroeg me al eerder af wat ze zoal op haar laptop deed dus ik besloot in een onbewaakt ogenblik haar e-mail te openen. Ik hoopte maar dat ze haar wachtwoord sinds ik haar e-mailadres voor haar aanmaakte niet had veranderd anders kon ik het lezen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 4 september 2013 02:30.
 De geur van mijn dochters kutje DEEL1.
DEEL 1 - Meer en meer bleef ze boven, mijn dochter. Navraag bij mijn omgeving bleek dat dit normaal was: alle kinderen van deze leeftijd bleven boven op hun kamer zitten. Toch baarde het me zorgen. We waren en zijn een gezellig gezin en zitten vaak ’s avonds samen TV te kijken. Nu kwam het wel meer voor dat mijn dochter TV zat te kijken met haar laptop.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 3 september 2013 02:22.
 Ik ben 53 jaar hij was net 18 jaar.
Dit verhaal gaat alleen maar over seks. Ik heb mezelf een keer laten gaan. Ik heb er absoluut geen spijt van en ben een ervaring rijker in mijn leven waar ik in de toekomst meer mee wil doen. De afgelopen twee seizoenen bezoek ik in de zomer maanden met onze twee kleinkinderen een geitenboerderij, die gelegen is in een recreatiegebied bij ons in de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 3 september 2013 02:10.
 Stiekem en een beetje verboden DEEL2.
DEEL 2 - Na mijn heerlijke avontuur met Ruud stond ik voldaan onder de douche. In mijn gedachte spookte wel de gedachte, is dit geen incest wat ik doe. Het voelde zo verboden aan, maar ook zo heerlijk. Al die geile spanningen die door mijn lichaam stroomde. Ik voelde mijn eigen weer een super vrouw, die jongen binken wekte bij mij weer het leven op........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 3 september 2013 01:40.
 Stiekem en een beetje verboden DEEL1.
DEEL 1 - Mijn naam is dus Barbara getrouwd met Willem. Samen hebben wij een zoon die zestien die Kevin heet. Ik ben een vrouw die nu steeds meer gaat ontdekken. Mijn leeftijd is 38 en ben rood harig van mijn eigen. Willem mijn man is 42. Onze zoon Kevin is 16 en heeft het zelfde haar als zijn vader blond. Willem en ik zijn gelukkig getrouwd alleen er.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 september 2013 03:14.
 Belevenissen van een puber DEEL2.
DEEL 2 - De rest van de dag zwijgen we over wat er gebeurt was, maar als we later met z’n tweetjes aan tafel zitten te eten, komt het gesprek er weer op. “Johan.. wat er gebeurt is, vanochtend.. was niet goed. Het hoort niet, het mag gewoon niet.. Ik ben je moeder en ik heb me laten gaan. Dat spijt me. Ik had niet met je.. ik bedoel, ik had je niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 september 2013 03:02.
 Belevenissen van een puber DEEL1.
DEEL 1 - Het was een stormachtige lentedag. Ik was die dag eerder van school naar huis gegaan omdat er lessen uitgevallen waren. Toen ik thuis kwam was het huis verlaten: mijn moeder was naar haar werk, mijn broer en zus waren naar school. Ik vond het wel fijn om het rijk voor me alleen te hebben. Ik had sinds een tijdje last van die eerste, onweerstaanbare.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 september 2013 02:13.
 Mijn broertje is mijn minnaar.
Het grote nieuws dat ik jullie nu wil vertellen is dat ik met mijn broertje neuk. Ik durf dat nu wel, want ik lees het hier zo vaak dat dat gebeurt, dat als de helft ervan waar is , het nog steeds veel gebeurt. Ik heet Kim en ik ben 18, mijn broertje Tommie is 2 jaar jonger. Maar laat ik vertellen, hoe het de eerste keer gebeurde. Tommie's slaapkamer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 september 2013 01:59.
 Klaarkomen in het kutje van mijn zusje.
Dit verhaal gaat over mij en mijn zusje. Ik woon, net als mijn zusje Daniëlle, bij mijn ouders thuis. Daniëlle is vorige maand 17 geworden, heeft kastanjebruin haar, 1.67 m groot, weegt 55 kg, is slank gebouwd en heeft goeie cup B. Ik ben 3 jaar ouder, heb zwart haar en ben 1.87 en weeg 78 kg. Ons huis is niet heel groot. Mijn slaapkamer is benden........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 september 2013 01:48.
 Samen met mijn zus heb ik mijn nichtje Lien ontmaagd.
Deze zomer ben ik bij mijn zus gaan klussen. Hier en daar was er wat werk aan haar huis en omdat haar man bijna nooit thuis is en ik dankzij mijn baan als leraar, twee maanden vakantie had, besloot ik na haar aanbod een maand bij haar te gaan logeren. Dit is ook gemakkelijker vermits zij aan de andere kant van het land woont en ik toch nog vrijgezel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 1 september 2013 03:29.
 Ik betrapte mijn zoon 18 en dochter 16.
De schok was groot bij mij toen ik enige weken geleden onverwachts als gescheiden moeder van twee kinderen, mijn zoon Arjan 18 seks zag hebben met mijn 16 jarige dochter Anouska.Op het moment dat ik de kamer deur opende omdat daar heftige kreun geluiden uitkwamen. Anoeska zat op handen en knieen op de bank en werd heftig op zijn hondjes geneukt door.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 1 september 2013 03:11.
 Ik laat me neuken door mijn zoon.
Ik ben Marja 44 jaar, na een slecht te noemen huwelijk van bijna 25 jaar met de vader van mijn zoon Rik 26 ben ik 1.5 jaar geleden "gelukkig" gescheiden. Ik ben hierdoor in een nieuwe fase van mijn leven terecht gekomen, de scheiding heeft mij fysiek sterk gemaakt en ik ben seksueel dank zij mijn zoon een gelukkige vrouw geworden. Toen ik begin 2006.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 1 september 2013 02:16.
 Mijn liefde voor mijn moeder DEEL2.
DEEL 2 - Een 2-tal weken geleden liep het weer zoals zo vaak. Om half 5 ’s morgens stond mijn vader op. Om kwart voor 5 liep mijn wekker af. Ik hoorde mijn vader rond 10 voor 5 de achterdeur sluiten, en daarna hoorde ik hem wegrijden met zijn wagen. Ik lag nog eventjes af te wachten, hij zou zo maar eens iets vergeten moeten zijn, maar om kwart na 5,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 1 september 2013 01:30.
 Mijn liefde voor mijn moeder DEEL1.
DEEL 1 - Laat ik mij eerst even voorstellen: ik ben Pierce, 21,student en enig kind. Mijn ouders zijn Karen, 42, (kort blond haar, een paar lekkere grote borsten, d-cup, en niet dik maar toch wat mollig, maar ze mag dus zeker nog gezien worden) en Jim, 51. De relatie tussen mijn ouders is altijd goed geweest, ook op seksueel vlak, tot mijn vader een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 1 september 2013 01:22.
 Ik lijk op mijn moeder.
"Wat lijk jij toch op je moeder", zei mijn vader. Hij zei dat elke keer als ik op vrijdagmiddag bij hem kwam. Dan hadden we allebei vrij. Mijn moeder was een jaar geleden gestorven. Hij miste haar verschrikkelijk, dat was aan alles te merken. Ik praatte met hem, we gingen samen soms wat boodschappen doen of ergens een kop koffie drinken en ik deed wat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 03:26.
 Mijn broer zijn slappe penis DEEL3.
DEEL 3 - Te ver?? Als er iemand te ver was gegaan was ik het wel. Nee ! Niet stoppen, ik ben van jou ... en ik zie je graag ... ons geheim ok ? Wees gerust, ik zie je ook graag, geen reden voor paniek, en als er ooit iets ontdekt wordt draai ik wel graag voor alles op, je bent dit waard. Je weet dat dit nergens voor nodig is, ik zou hetzelfde doen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 03:13.
 Mijn broer zijn slappe penis DEEL2.
DEEL 2 - Ik wil zien of ik gelijk had, of dat pietje van jouw toch zwaar kan groeien. Ik heb je al gezegd, veel stelt hij niet voor. Sssssshh Wacht... Ssssshh blies ik nogmaals lichtjes in zijn oor, stop met die onzin, ik heb goesting om te foefelen, jij hebt goesting om te foefelen, wat is er mis?

Als je het zelf zegt, maar ik wil.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 02:54.
 Mijn broer zijn slappe penis DEEL1.
DEEL 1 - Ik weet niet goed waar te beginnen, het is een eerste poging te beschrijven wat ik heb meegemaakt. Op het moment van schrijven ben ik 23 jaar, studente, woon 2 jaar samen met mijn vriend van 24. Aangezien ik zelf een afkeer heb van verhalen waar ze iedereen beschrijven met perfecte maten enzovoort zal ik eerlijk zijn met mezelf, ik ben niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 02:26.
 Mijn dochter Kim verraste mij DEEL2.
DEEL 2 - Niet veel later hoorde ik onze dochter naar het toilet gaan, twee minuten later stak zij haar hoofd om de hoek van onze deur, morgen pappa lekker geslapen vroeg zij ? ja heerlijk zei ik, waar is mamma. Die is een ontbijt aan het maken wat wij lekker op bed nemen zei ik, Kim liep de gang weer in en aan de trap hoorde ik haar roepen, ma maak.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 02:00.
 Mijn dochter Kim verraste mij DEEL1.
DEEL 1 - Kim onze dochter van inmiddels 24 ging op haar 21ste getrouwd ons ouderlijk huis uit. Nu drie jaar later is zij na een stijdvol huwelijk van amper drie jaar gescheiden en voorlopig voor nood woon zij weer sinds 2 maanden bij ons, ook voor mijn vrouw en mij weer even wennen, onze vrijheid hebben wij toch weer een stukje moeten inleveren sinds.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 augustus 2013 01:55.
 Partnerruil mijn dochter doet mee.
Eindelijk, vanavond zijn mijn vrouw Marianne en ik (Ton) weer alleen thuis. Onze dochter Laura gaat stappen en komt pas laat thuis. We hebben vanavond afgesproken met Jaap en Anneke, een stel waar we sinds een jaar regelmatig contact mee hebben. Niet om gezellig mee te kaarten zoals we zelf altijd zeggen, nee meer andere spelletjes. Toen ons huwelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 02:31.
 Stoute nicht heeft sex met oom en vriend.
Hallo allemaal, Chloë en ik zijn al een lange tijd bij elkaar en hebben al aardig wat geile dingen beleeft. Meerdere trio's, onwijze geile internet seks en nog veel meer. Chloë is nu een vrouw van 31 jaar en ziet er werkelijk heerlijk uit, ze is half Indisch en half Nederlands en heeft een heerlijk geil lichaam. (Dit weet ze zelf ook en buit dit geregeld.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 02:11.
 Mijn zoon is mijn minnaar DEEL2.
DEEL 2 - Mijn man is mijn lover, mijn zoon 18 sinds 5 maanden mijn minnaar! Zoals onze eerste nacht beschreven in deel twee was mijn zoon de volgende dag naar school gegaan en bleef ik achter met vele gemengde gevoelns in mijn lichaam,ik dacht aan mijn man als dit ooit uit zou komen,mijn familie, de schande, en ik vroeg mij steeds weer af waarom zo.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 02:04.
 Mijn zoon is mijn minnaar DEEL1.
DEEL 1 - Mijn man is mijn lover, mijn zoon 18 sinds 5 maanden mijn minnaar! Ik schrijf hier mijn verhaal anoniem, deze site is feitelijk de indirecte aanleiding geweest dat in sinds 5 maanden seks heeft met mijn 18 jarige zoon Nick, studerend en een serieuze jongen.Wij zijn (waren) een vrij normaal gezin te noemen, mijn man werkt al jaren voor een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 02:01.
 Tante Annie word vijftig jaar.
Vandaag werd Tante Annie vijftig jaar en ze gaf een feestje georganiseerd door haar man die helaas afwezig was,iedereen was aanwezig zo ook haar favoriete neefje Peter ,Annie was een blonde vrouw die er goed uitzag ze droeg een rood mantelpakje met daaronder een mooie zwarte kousen met kant ook droeg ze mooie schoenen met naaldhakken. Peter had haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 01:54.
 Spannende seks met mijn vader DEEL2.
DEEL 2 - Zoals jullie beloofd schrijf ik vandaag deel 2 over de spannende seksrelatie met mijn vader (44) die medio mei 2013 is begonnen toen mijn vriend Joost (20) onze verkering had uitgemaakt... Ik showde super trots mijn latex speelpakje wat hij speciaal voor mij had gekocht, aan de bult in zijn trainingspak te zien vond hij het mij zelf ook heel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 01:50.
 Een geile moeder en dochter.
Ik lag naast mijn vriend in bed, nog uit te hijgen. Hij had me net hard en vooral lekker geneukt. Niet dat dit bijzonder was, want gelukkig houdt hij net zo van seks als ik. We "doen" het dan ook vaak en op allerlei manieren. Wat wel bijzonder was dat ik iedere keer als we lagen te neuken het idee had, dat iemand ons stond te beloeren. Ik zei dat tegen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 30 augustus 2013 01:39.
 Een niet gepland triootje met mijn dochter.
Sinds 6 maanden ben ik gescheiden van mijn vrouw en bewoon nu een eigen appartement in de randstad.Ik heb 1 dochter Natasja waar ik een goed contact mee heeft, Natasja woont op haar zelf 10 km bij mij vandaan,is 24 jaar en sinds een paar maanden ook alleen door een verbroken relatie.Regelmatig komen wij bij elkaar over de vloer en zij houd mijn huishouden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 03:31.
 Betrapt door zijn echtgenote.
Ik ben Sonja, 17 jaar en een lekkere brunette al zeg ik het zelf. Heb aardige tietjes met kleine vooruit stekende tepels, die nogal erg gevoelig zijn. Op school weten sommige jongens dat inmiddels ook wel, wat niet echt in goede aarde bij mijn vriendinnen valt, maar ja als je jeuk heb moet je krabben... Maar dat laat ik juist meestal aan de jongens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 02:50.
 Mijn neefje Tom DEEL2.
DEEL 2 - Tom lag op zijn gemak naar de t.v. te kijken onder de lakens verscholen.Wij gaan nu geen t.v meer kijken he Tom, doe die maar uit. Ik stapte uit mijn badjas en hiel mijn slipje aan. Tom lag op het plekje waar mijn man altijd lig en staarde (waarschijnlijk toch ook zenuwachtig) naar het plafon. Er viel een kille stilte, ik ging op mijn zij liggen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 02:45.
 Mijn neefje Tom DEEL1.
DEEL 1 - Tom 18 is de enigste zoon van mijn oudste zus en zwager, zij wonen twee straten bij ons vandaan waardoor wij altijd veel contact met hun hebben. Mijn zus Rianne en haar man hebben een eigen zaak in ons dorp en zijn bijna 7 dagen per week met hun zaak bezig. Toen Tom nog op de basis school zat kwam hij al tussen de middag vaak bij ons thuis.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 02:26.
 Een risico date met mijn neefje.
Hoi, mijn naam is Jeannette (35), ik ben een getrouwde vrouw en heb in een recent verleden een behoorlijk groot risico genomen door mijn jonge neef Bennie seksueel te verleiden. Mijn neef is pas 17 jaar geworden en is de zoon van mijn oudste zus (42), zelf hebben Ron en ik geen kinderen en zijn 10 jaar geleden getrouwd. Het afgelopen jaar zijn er steeds.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 02:19.
 Mia mijn geile lievelings tante.
Mijn laatste examendag was goed verlopen, wiskunde was een van mijn beste vakken en het was een fluitje van een cent. Voor de rest had ik een minder goed gevoel, maar nu was het afwachten. Ik was enig kind, mijn moeder ging een week naar mijn vader, die zat in de States voor zijn werk en ik zou een paar dagen mijn lievelings tante bezoeken, die zat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 29 augustus 2013 01:46.
 Is dit chantage of gebruik maken van.
Op de parkeerplaats van onze sportvereniging in Leiden zag ik het verleden jaar gebeuren, Rene onze keurige, saaie verenigings man samen met een jong mollig meisje/vrouw .De man is vader van drie dochters,boekhouder van beroep en altijd gedecideerd bezig volgens strakke normen en waarde. Rene is spreker op vergaderingen van onze vereniging en staat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 28 augustus 2013 02:31.
 Spannende seks met mijn vader DEEL1.
DEEL 1 - Ik huilde mijn verdriet uit in mijn kamer, toen Joost mijn vriend (20) onze verkering had uitgemaakt.Volgens mijn moeder moest ik mij niet zo aanstellen, er kwam wel weer een ander vriendje ” lachte zij mijn verdriet uit. Je ben pas 18 Miranda, wat weet je nou helemaal van het leven predikte ze, je ken die Joost een paar maanden, doe normaal.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 28 augustus 2013 02:14.
 Mijn moeder geneukt na al die jaren.
Al vanaf dat ik ongeveer 15 jaar ben speel ik al met de gedachte om sex met mijn moeder te hebben. Op zich is dat niet zo vreemd denk ik, want op die leeftijd is iedere gezonde jongen van 15 met niks anders bezig dan met sex en toen ik 15 was, was mijn moeder 34, slank en had een paar flinke borsten, ik schat het op een flinke c-cup, maar wat me het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 28 augustus 2013 02:11.
 Gluren naar mijn geile moeder DEEL2.
DEEL 2 - In deel 1 had ik mijn geile moeder betrapt terwijl ze geneukt werd door Kees,nadat hij weg was had ik mijn geile moeder zelf geneukt en ik moet zeggen dat het geweldig was geweest,hierna bleek ze een geile teef te wezen die zich regelmatig liet vol spuiten door vreemde mannen,af en toe kwam ik thuis en hoorde haar wild in de slaapkamer tekeer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 28 augustus 2013 02:03.
 Gluren naar mijn geile moeder DEEL1.
DEEL 1 - Ik was samen met mijn moeder op vakantie ,mijn moeder was een vrouw van drieenveertig jaar en ik zelf was achtien, we woonden al een jaar of vier alleen omdat mijn ouders gescheiden waren. Mijn moeder zag er nog zeer goed uit en had veel bekijks van mannen,ze had een goed gevulde blouse cup d,en een stel heerlijke billen,ze was altijd erg modieus.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 27 augustus 2013 03:20.
 Mijn vader is zo geil DEEL3.
DEEL 3 - Na ons geile seksspelletje in de kamer, bijna letterlijk onder de ogen van mijn moeder die in de tuin werkten, ging papa steeds verder met mij, ik was ook heel de dag geil omdat ik constant aan papa moet denken. Maar wat ik wel nog steeds vreemd vond was het feit dat papa zo rustig bleef toen ik hem had verteld dat ik mama met Arjan 18 had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 27 augustus 2013 03:10.
 Mijn vader is zo geil DEEL2.
DEEL 2 - Ik kuste papa tussen mijn tranen door op zijn mond, ik voelde geen weerstand en ging met mijn tong zijn mond binnen, een heerlijke tongzoen volgde en mijn buikje begon al weer te kriebelen. Ik ging met mij hand richting zijn kruis en voelde een harde bobbel, ik duwde mijn handpalm er wat harder op. Papa streelde inmiddels over mijn blouse waar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 27 augustus 2013 02:51.
 Mijn vader is zo geil DEEL1.
DEEL 1 - Hoi ik ben Eefje 16 jaar. Ik denk dat ik de geilste papa van Nederland heb. Mijn vader is 45 en mama 38 jaar. Sinds mijn 13de jaar vinger ik en een jaar geleden op mijn 15de neukte ik met mijn vriendje Arjan van 18 bijna elke dag. Arjan heeft mij ontmaagd en alles geleerd. Hij kwam elke dag wel bij ons thuis en dan neukte wij lekker op.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 27 augustus 2013 02:18.
 Op bezoek bij mijn rijpe tante DEEL2.
DEEL 2 - Elly was in slaap gevallen nadat ze zich had laten gaan en haar geile neefje haar had laten neuken,dit kwam omdat ze de vorige dag de flinke bult in zijn broek had gezien en ze had zich niet meer kunnen beheersen ze had zich stevig laten neuken en had dit geweldig gevonden. Elly was een rijpe dame en had haar jonge neef op visite voor een weekje,omdat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 27 augustus 2013 02:08.
 Op bezoek bij mijn rijpe tante DEEL1.
DEEL 1 - Vandaag zou Johan gaan logeren bij zijn tante Elly, Elly was een mooie vrouw van vijfenveertig jaar en was gescheiden,af en toe had ze een vriend gehad maar dat liep meestal op niets uit. Ze woonde in Den Haag,en had een echt Haags accent,Johan vond het zijn leukste tante en kwam graag bij haar over de vloer,tante Elly had lange blonde haren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 02:44.
 Vader en Moeder zien hun twee kinderen seks bedrijven..
Het afgelopen jaar had ik het sterke vermoeden dat er onder ons dak dingen gebeurde die het daglicht niet konden verdragen. Mijn gezin bestaat uit mijn man Erik 44, onze zoon Patrick van 20, dochter Madelon 18 en mezelf, mamma familias die "altijd alles onder controle heeft" Wilma 43, niet dus weet ik nu! Ongeveer een jaar geleden zag ik Madelon bijna.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 02:41.
 Een familie met vrije opvattingen.
Mijn naam is corry, 41 jaar, ik ben inmiddels 19 jaar getrouwd met henk die 44 jaar is. We hebben een zoon, kevin, van 17 en een dochter, manon, van 16. Het sexleven van henk en mij is voor de meeste mensen wel opwindend te noemen. We hebben op dat gebied nagenoeg geen remmingen. Bezoek aan parenclubs en partnerruil is voor ons een doodnormale zaak........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 02:36.
 Esme neukt met haar vader DEEL2.
DEEL 2 - Ik heb altijd met groot respect tegen mijn vader aan gekeken, ook mijn jongere zusjes Madelon 17 en Natasja 19 jaar.Mijn moeder Erna 48 heeft het leeuwendeel van onze opvoeding gedaan en papa was veel voor en met zijn werk onderweg als boekhouder, feitelijk is mijn vader een saaie conservatieve strenge man, regels zijn regels altijd geweest.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 02:26.
 Mijn echtgenoot mag vreemd gaan.
Ik ben misschien een enorme egoist of een stommeling. Ik weet niet hoe jullie mij zullen noemen na mijn bekentenissen. Ik ben Geert en nu 62 jaar oud. Mijn vrouw is 56 en altijd een trouwe echtgenote geweest. Ze heeft me altijd bijgestaan, ondanks de streken die ik uithaalde. Ze heeft het werkelijk niet gemakkelijk gehad. Ik ging vreemd bij het leven.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 01:57.
 Esme neukt met haar vader DEEL1.
DEEL 1 - Ik Esme 22 jaar woon nog bij mijn ouders thuis met mijn twee zusjes Natasja 18 en Madelon 16. Mijn vader Rene 52 is boekhouder en mama Erna 47 werk op dit moment als ZZP (er)in Amsterdam. Wij zijn een doorsnee gemiddeld gezin te noemen. Geen spannende of schokkende dingen tot voor een paar maanden terug over ons gezin te melden.Feitelijk gewoon.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 augustus 2013 01:47.
 De oma van mijn vrouw.
Ik heb een seksuele ervaring opgedaan wat ik zelf nooit voor mogelijk had gehouden.Ik ben nu 10 jaar getrouwd met Jolanda 30, wij hebben twee kinderen van 8 en 5 jaar.Ik zelf Jan ben 32 jaar en erg gelukkig met ons gezinnetje. Jolanda is een zorgzame lieve slanke vrouw en seksueel heb ik totaal niet te klagen in mijn huwelijk,nog altijd spannend en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 25 augustus 2013 02:14.
 Met mijn dochter naar nudistencamping.
Mijn naam is Ans en ik ben een 47-jarige vrouw. Ik ga jullie vertellen over een waargebeurd verhaal. Sinds de kinderen uit huis zijn, bezoeken mijn man en ik regelmatig een nudistencamping, waar we een stacaravan hebben. Vroeger deden we dat ook al veel, en sinds de kinderen uit huis zijn hebben we dat weer opgepakt. We vinden het heerlijk om zo vrij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 25 augustus 2013 02:11.
 Lekker neuken met mijn tante.
Hoi ,ik ben PIm en nu 17 jaar. Het gebeurde z'n ruim een jaar terug. We gaan elk jaar met de familie op vakantie in een huis dat ze huren voor vier weken. Nu heeft mijn moeder een zuster die een stuk jonger is dan zij. Leny is nu 39 jaar. Nu weten we allemaal thuis wel dat het een super geil ding is . Mijn vader zal zeggen tegen mijn moeder , had jij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:55.
 Mijn mooie zuster Annemieke.
Dag, ik ben Paul en mijn leeftijd is 17 jaar. Toen mijn vader en moeder uit gingen bleven mijn zusje Annemieke, die ondertussen bijna zestien was, en ik thuis. We waren toen we opgroeiden altijd erg open met elkaar en toen ze zich begon te ontwikkelen van een spichtige bakvis in een mooi gevormde jonge vrouw betrapte ik mezelf op meer en vaker naar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:53.
 Zomervakantie met mijn zus.
Haai, ik ben Claude, ik ben 17, bijna 18 jaar en ik moet jullie vertellen over een bloedheet avontuur. De zomervakantie blijven we vaak thuis omdat onze ouders allebei werken en spelen mijn zus en ik soms in onze achtertuin een spelletje, zoals jeux de boule of croquet met wat vrienden en vriendinnen die ook aan huis zijn en zich ook vervelen. Mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:49.
 Mijn zus in haar blauwe jurkje.
Ik ben twee jaar ouder dan mijn zuster Barbara, en mijn vroegste herinneringen aan haar zijn van zo rond haar leeftijd van 4 jaar. Als kind was Barbara helemaal typisch een meisje. Ze speelde met poppen, ze hield theepartijtjes met haar evenzo roze vriendinnetjes... Met andere woorden allemaal heel erg gadsiedikkie tegenover haar oudere broer. Waarschijnlijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:34.
 Natuurlijk ben je geen kleine jongen meer.
In de badkamer bekijkt Laurens zichzelf, hij ziet er voor zijn negentien jaar erg goed uit. Vier maal in de week is hij in de sportschool te vinden, minimaal twee maal in de week gaat hij een aantal kilometers hardlopen. Het enige wat er aan ontbreekt is een leuke meid waar hij dingen mee kan doen. Een paar jaar geleden had hij verkering met en aardige.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:33.
 Halfbloedje word herenigd met haar vader.
Met haar lange benen, slanke figuur, licht getinte huidje en lange, golvende zwarte haren is Gadisha een opvallende, bloedmooie verschijning. De levenslustige en elegante jongedame dankt haar uiterlijk aan een mix van Nederlands en Egyptisch bloed. Ze is grotendeels door haar Nederlandse moeder opgevoed, haar vader heeft haar moeder verlaten toen ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 22 augustus 2013 01:18.
 Mijn zus is een korfbal sletje.
Mijn naam is Rogier en dit is een ervaring van enkele jaren geleden, maar waar ik nog vaak aan terugdenk, maar toch niet zomaar even aan anderen kan vertellen. Daarom heb ik besloten het op te schrijven. Zelf was ik 18 en mijn zusje Silvia was destijds 17. Silvia was een mooie slanke meid met lang blond haar en een atletisch lichaam. Ze had geen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 21 augustus 2013 04:55.
 Mijn droom is uitgekomen.
Twee handen gleden over mijn lichaam alsof ik gefouilleerd werd door de politie. Ik stond met het gezicht naar de muur toe, in een kleine spreidstand, in het aankomst halletje van mijn woning. Omdat ik secretaresse ben was ik gehuld in een zwart kort kokerrokje met daarop een hagelwitte bloes, waarvan de bovenste knoopjes los waren en er een diepe inkijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 21 augustus 2013 04:48.
 Help mijn penis is te groot.
Thomas een tiener van negentien jaar heeft een groot probleem. Hij was er al eens mee naar de huisarts geweest, maar die vond dat hij juist trots moest zijn, dat menig man heel graag met hem had willen ruilen. Thomas zijn penis is negenentwintig centimeter lang en pols dik, hij had zelfs in slappe toestand een behoorlijk opvallende bult in zijn slip,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 21 augustus 2013 04:47.
 Vader woont zijn dochters uit.
Klaas een vijfenveertig jarige boekhouder, die zijn kantoor thuis heeft, een wat droog type, waar een vrouw geen stuiver voor zou geven, totaal geen uitstraling en zo op het oog ook eentje die seks een overbodig bedacht product vond. Jantien de vrouw des huizes, een tweeënveertig jarige, die zeg maar de broek aan heeft en directrice is van een zorg.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 17 augustus 2013 06:09.
 Een week met Marleen DEEL6.
DEEL 6 - Het was of hij me met zijn blik kon sturen. Het was of die forsende blik mij dwong te wachten op instructies. Zijn aanwezigheid joeg weer nieuwe spanning door mijn lijf. Tussen mijn benen voelde ik de warme damp van mijn opwinding. Mijn slipje moet daar al nat zijn geweest. Hij nam me mee naar de dansvloer waar we samen dansten........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 17 augustus 2013 06:07.
 Een week met Marleen DEEL5.
DEEL 5 - Ik voelde me op en top vrouw en genoot van de uren met Paul. De smaak van zijn sperma in mijn mond. Mijn eigen geil proevend van zijn vingers. Mijn handen om zijn stam – mijn mond een warm thuis voor zijn eikel. Zijn lippen op mijn kut, mijn tepels verstrakkend tussen zijn tanden. Het was een geheim genootschap. In het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 17 augustus 2013 05:52.
 Een week met Marleen DEEL4.
DEEL 4 - Marleen begint weer zwaar te kreunen. Ze let nergens meer op en pakt haar tepels beet en knijpt erin. Weer komt ze klaar. Hoge schorre gilletjes klinken op de parkeerplaats en Marleen ligt schokkend op de motorkap. Hij hijgt en trekt zijn lul uit haar en spuit zijn lading over haar borsten. Dan pakt hij haar bij haar schouders.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:30.
 Een week met Marleen DEEL3.
DEEL 3 - Ze hijgt en gromt. 'Ja, oohh, zo ja!, mmm, zalig. Vul me! Neuk me!' 'Wat is je kutje lekker, Marleen', hijgt Stefan. 'Oohh, ik ben zo geil, mmm oohh' Mijn pik is door dit geile schouwspel alweer een beetje overeind gekomen. Ik pak haar hoofd en breng dat naar mijn lul. Ik strijk met mijn pik door het sperma op haar gezicht.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:29.
 Een week met Marleen DEEL2.
DEEL 2 - Ik buk, til haar hoofd weer op en laat haar aan mijn borstkas ruiken. Ze drukt er natte zoenen op. Ik doe mijn jeans en boxershort uit en sta nu volledig naakt naast haar. Weer til ik haar hoofd op en breng het vlak bij mijn halfslappe pik. Ze ruikt mijn kruis en probeert met haar mond mijn pik te likken. Met mijn pik strijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:23.
 Een week met Marleen DEEL1.
DEEL 1 - Het is de eerste dag in mei waaraan je kunt merken dat de zomer doorbreekt. Het zonnige weer lokt de mensen, ondanks de nog frisse wind, naar de terrassen. Het is aan het eind van de middag dat ik naar Marleen rijd. Omdat ik de hele week een cursus heb voor mijn werk in een prachtig maar afgelegen cursuscentrum heb ik afgesproken om bij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:22.
 Sex voor het huwelijk.
Corrie zat beneden op de bank tv te kijken. Haar broer Bram zat boven op zijn kamer te studeren. Hun ouders gingen de deur uit naar een verjaardagsfeestje. Bram kwam de kamer binnen, hij had nog geen kwartier in zijn boeken gekeken en was zo onrustig dat de letters voor zijn ogen dansten. Corrie keek nauwelijks op toen hij binnenkwam. Bram vroeg zich.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:13.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL7.
DEEL 7 - Ze voelde een hand haar ingewanden dichtknijpen toen ze de stem van Ruud herkende. "Hallo sletje, lang geleden, hoe gaat het ermee?" Zei hij met zijn vals opgewekte stem. Gemengde gevoelens overvielen Anja. Ze walgde van hem, maar tegelijk ook voelde ze het kruis van haar broekje langzaam nat worden. "Sorry Ruud, ik kan je vanavond.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:11.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL6.
DEEL 6 - "Zie je, hij herkent je al." Grinnikte Anton. Hij nam één van haar prachtige borsten in zijn hand en begon krachtig op haar tepel te zuigen. Anja kreunde en kromde haar rug, want ook in haar poesje was het beginnen te tintelen. Ze begon hem af te trekken en stopte nu en dan om het voorvocht over zijn eikel uit te smeren. Ze duwde de hand van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 augustus 2013 04:09.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL5.
DEEL 5 - Anja knikte, verbaasd, geschokt. Het was dus toch geen droom geweest. "We hebben je naar huis moeten brengen omdat je ziek werd in de zon. Je kan er blijkbaar niet zo tegen." Vervolgde haar vriendin, tevreden over haar leugen die waarschijnlijk een heleboel vraagtekens zou doen verdwijnen. "Ik vond het een ontzettend geil en lekker moment........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 15 augustus 2013 05:10.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL4.
DEEL 4 - Anton wachtte tot ze haar tweede drankje op had. "Schatje, als je niet gauw maakt dat je buiten bent, dan verkracht ik je hier ter plaatse." Grijnsde hij dan. "Gaan we naar jouw appartement of het mijne?" "Het mijne, dan hoef je me niet meer af te zetten." Zei Anja. Daarnet waren ze niet rechtstreeks naar de Barons Club gekomen. Anton.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 15 augustus 2013 05:08.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL3.
DEEL 3 - "Sorry dat ik je verwaarloosd heb." Zei Hester, die deed alsof ze haar verlegenheid niet opmerkte. "Maar Ruud en ik hebben de hele tijd familie bezocht." "Ze heeft trouwens fantastisch nieuws." Zei Vera. "Ja." Hernam Hester. "Ik ben vermoedelijk, met de nadruk op vermoedelijk, eindelijk zwanger. Jaap heeft blijkbaar de laatste dagen dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 15 augustus 2013 05:06.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL2.
DEEL 2 - Zouden ze zien hoe opgewonden zij was, hoe vochtig haar kruis was? Vermoedelijk barsten hun stijve lullen nu uit hun broek, lullen die ze maar al te graag in haar strakke, kleine, onervaren poesje wilden steken. Ze keek even opzij en zag hoe de twee mannen met glazige ogen naar haar benen en vooral tussen haar benen aan het kijken waren. "Hé.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 15 augustus 2013 05:03.
 Domineevrouw ontdekt haar eigen seksualiteit DEEL1.
DEEL 1 - Tot haar achtentwintigste had Anja steeds een beschermd en monotoon leven geleid, nooit was er ook maar van enige opwinding of avontuur sprake geweest. De laatste tijd was ze zich steeds meer gaan afvragen of dit het nou helemaal was. Ze was somber en neerslachtig geworden, zonder echter dat iemand uit haar omgeving daar achter kwam, zeker.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 15 augustus 2013 04:34.
 Mijn oma is een lekker geil wijf.
Tom was 20 jaar, nog steeds thuis en ongehuwd. Hij ging nog naar de universiteit en had al heel wat vriendinnetjes gehad, maar ernstig was het nooit geworden. Vermits hij rond Pasen vrij had, had Jenny, zijn moeder en 39 jaar oud, hem, achter zijn rug om, toegezegd aan oma om deze bij de lenteschoonmaak te helpen. Hij maalde er echter niet om omdat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 augustus 2013 04:28.
 Mijn dochter vind mij terug dankzij Spoorloos DEEL2.
DEEL 2 - "Oh mijn god, JAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH," snikte ze en wilde zelf ook weer graag komen. Ze beukte wild met haar heupen tegen de mijne en op het moment dat ik kreunend van genot mijn sperma tegen haar baarmoeder spoot kreeg mijn dochter een tweede orgasme. Ze leek in een kramp toen ze mij zo dicht mogelijk tegen haar aan trok me met mijn lul.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 augustus 2013 04:25.
 Mijn dochter vind mij terug dankzij Spoorloos DEEL1.
DEEL 1 - Je hebt soms rare dagen in je leven en dat was zo'n dag. Ik kwam net thuis van mijn werk toen de telefoon ging. Een vrouwenstem zei me dat ze van het televisieprogramma SPOORLOOS was en dat er iemand naar me op zoek was. Ik dacht eerst dat iemand een geintje met me wilde uithalen maar naarmate het gesprek vorderde bleek ze dingen over mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 augustus 2013 04:24.
 De vriendjes van mijn dochter DEEL3.
DEEL 3 - Chris hield zijn lul in haar mond. Hij bewoog hem nagenietend langzaam heen en weer. Het was alsof hij niet even tevoren was klaargekomen. Ton hield de wild schokkende vrouw stevig op haar plaats. Haar draaiende kontje veerde wild omhoog van het bed af. Ze drukte haar tieten omhoog tegen de ruwe handen van Chris aan. Uiteindelijk voelde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 augustus 2013 04:23.
 De vriendjes van mijn dochter DEEL2.
DEEL 2 - Staand in het midden van de kamer, met de hand van Ruud die haar wang zacht streelde, voelde ze hoe haar lichaam reageerde. De opwinding nam steeds meer bezit van haar. Haar blik was naar beneden gericht naar zijn kruis dat door de handdoek bedekt werd. Ze herinnerde zich hoe zijn lul er de vorige keer had uitgezien. Hou hij zijn lul in het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 augustus 2013 04:19.
 De vriendjes van mijn dochter DEEL1.
DEEL 1 - Wilma kon niet geloven wat ze zag. Het was net als met een ernstig ongeluk. Ze kon niet wegkijken ze moest zien wat er gebeurde. Ze probeerde zich zelf wijs te maken dat wat ze zag niet echt was. Dat ze droomde. Het was niet echt, maar ze wist beter. Het was pure realiteit wat zich voor haar afspeelde. Recht voor op nog geen 4 meter afstand.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 13 augustus 2013 02:59.
 Als pa en ma van huis zijn.
Als pa en ma van huis zijn, dansen de kids op tafel....... "Jezuuuus, Johan, wat ben jij aan het doen man?" Jolanda, sloeg haar handen voor haar openstaande mond, en brulde het uit van het lachen terwijl ze naar haar oudere broer keek. Johan zat met een wazige verbaasde blik op de bank. Met op tv een porno film, zijn broek op zijn enkels, en zijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 13 augustus 2013 02:19.
 Vader eruit zoon erin DEEL2.
DEEL 2 - Vader Wim had een stijve in zijn broek. Die ochtend was, met zijn instemming, zijn vrouw met hun zoon naar bed geweest en zo te zien was het hun beiden goed bevallen, ze lagen vredig te slapen toen hij even gluurde. Waar Wim dus een stijve van kreeg was de slappe piemel van zijn zoon die op de binnenkant van zijn ene dij lag. Dat was zeker.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 13 augustus 2013 02:18.
 Mijn vader stemt toe in bijles DEEL2.
DEEL 2 - Marijke moest heel even wennen aan de gedachte dat ze de moeder van haar beste vriendin zo zou gaan zoenen.... ze hadden elkaar alleen nog maar op de wang gezoend. Maar vlug ging ze tegen Marlies aan zitten, die haar mond iets open deed, klaar voor de mond van Marijke. Lichtjes beroerden de lippen van het meisje die van Marlies. "Ja goed.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 13 augustus 2013 02:14.
 Mijn vader stemt toe in bijles DEEL1.
DEEL 1 - Pap, is vingeren slecht? Ik verslikte me gierend in de koffie. Ik spoot mijn koffie dwars over tafel, tot op het bord van Marijke. Marijke is mijn dochter, een roodharig meisje, 1.75 lang, en zo'n 65 kg. Het meest opvallende aan haar is haar prachtige rode bos krullend haar. Tenminste, qua uiterlijk. Want verder is ze erg, erg intelligent........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 augustus 2013 02:37.
 Eindelijk krijg ik een reactie.
Eindelijk kreeg ik respons van een vrouw naar aanleiding van mijn incest pornoverhaaltjes op pornoverhalen.org. Normaal zijn het altijd mannen die reageren, meestal jonge jongens die graag met hun moeder naar bed willen gaan. Ik mailde terug om haar te bedanken voor haar reactie en van het één kwam het ander, na enige tijd zaten we samen op de ICQ........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 augustus 2013 02:35.
 Seks na het zonnen.
Het was warm deze middag. Ik was klaar met mijn werk, hier in huis, en besloot om in de tuin nog even wat te gaan zonnen. Er was nog niemand thuis deze middag dus ik had vrij spel. Mijn man Alex was nog aan het werk en mijn zoon Kevin zou pas over een uurtjes uit school komen. De zon maakt me opgewonden en zelfs een beetje geil. Ik kijk dan graag.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 augustus 2013 02:25.
 Vader zonder karakter.
“Eigenlijk zou ik je het huis uit moeten schoppen, je schiet tekort in je mannelijke plichten, je bakt er niets van, je bakt er al jaren niets meer van,” snauwde Vera tegen Wim, haar hulpeloze man die zijn pik alweer niet stijf kon krijgen. Het ging echt niet, hoe erg hij het ook probeerde want hij was als de dood voor de woede van zijn vrouw. Als Vera.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 augustus 2013 02:18.
 Wat doen we met oma.
"Dus dit jaar gaan we met z'n tweeën op vakantie?" vroeg Danny's moeder, toen ze 's avonds om de tafel in de woonkamer zaten om de vakantiebestemming te bespreken. "Klopt, dit jaar ga ik met Kevin en Michael naar Spanje, dus ik ga niet met jullie mee. Als we alle drie onze examens in één keer zouden halen, zouden we met z'n drieën op vakantie gaan,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 03:17.
 Een carrierevrouw.
In feite had Anna twee banen. Ten eerste was ze als jurist werkzaam bij een verzekeringskantoor; ten tweede zat ze in de politiek. Ze zat voor de ADVP in de gemeenteraad en was drie jaar geleden lijsttrekker geworden waardoor ze nu de fractievoorzitter was. Verder zat ze in een paar denktanks van dezelfde partij. Ze was nu 39 en stond voor een belangrijke.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 03:13.
 Met mijn moeder in een hotel.
Ze liep regelmatig naakt naar zijn deur en wilde naar binnen gaan om in zijn bed te kruipen. Maar elke keer liep ze weer terug en stapte in haar eigen bed. En speelde dan met haar zelf. Wel een stuk geiler dan daarvoor, maar nog steeds zonder de lul van haar zoon. Ze vroeg zich af of hij ook dat soort gedachten had. Zou hij wellicht ook voor haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 03:07.
 Wat zit je naar mijn gulp te kijken.
Voorzichtig opende Anneke de slaapkamer van haar zoon Wouter. Zoals altijd had hij een schemerlampje laten branden en lag hij naakt op zijn rug op het bed op haar te wachten terwijl zijn rechterhand met zijn grote pik speelde. Hij trok heel zachtjes het velletje heen en weer over zijn eikel en keek glimlachend naar zijn moeder die smachtend naar hem.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 02:55.
 Babysitten bij de buren.
Rob en Sylvia waren wat je noemt een goed ogend echtpaar. Rob een accountmanager was een lange brede man net 34 met een altijd opgeruimd karakter. Sylvia zijn vrouw was een mooie blonde vrouw met een heerlijk figuur. Haar borsten waren na de geboorte van hun zoon zes maanden terug alleen maar voller en ronder geworden. De sexy zwart jurk die ze vroeger.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 02:52.
 Trio met moeder en zoon DEEL2.
DEEL 2 - De volgende ochtend werd ik wakker en zag op het wekkertje dat het al bijna twaalf uur was. Gelukkig had ik een paar dagen vrij dus daar had ik verder geen last mee. Ik stond op en herinnerde me bij stukjes en beetjes wat er gisteravond had plaatsgevonden. Toen ik mijn kleding ook niet zag wist ik weer dat die beneden lagen en raakte wat in.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 11 augustus 2013 02:44.
 Trio met moeder en zoon DEEL1.
DEEL 1 - Ik zag hun voor het eerst op het strand. Een lange gespierde vent van een jaar of achttien met een vrouw van rond de veertig die er voor haar leeftijd nog goed uitzag. Ze lagen op een rustig gedeelte, wat verder van de hoofdopgang, een meter of twintig bij ons vandaan. Ik hield ook niet van dat drukke gedoe en was met mijn vriend Stef daar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 10 augustus 2013 02:28.
 Sabien haar leven DEEL4.
DEEL 4 - We moeten maar kort hebben geslapen. Het briesje dat door het openstaande raam naar binnen woei had me wakker gemaakt. Toen ik wakker werd lag Sabien in mijn armen, lichtjes snurkend. Haar warme, zachte lichaam wond me opnieuw op. Ik legde haar voorzichtig op haar buik en streelde haar kontje. Mijn vinger gleed gemakkelijk in haar anus, die.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 10 augustus 2013 02:26.
 Sabien haar leven DEEL3.
DEEL 3 - Ik riep haar naam en kwam klaar. Er ging een elektrische schok door me heen als ik straal na straal sperma in haar mond spoot. Ze maakte zich proestend los, zodat de laatste straal op haar bovenlip terechtkwam. Ze keek naar me op terwijl mijn zaad van haar kin begon te druipen. Ze opende haar mond, zodat ik zag dat die ook gevuld was. Toen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 10 augustus 2013 02:25.
 Sabien haar leven DEEL2.
DEEL 2 - Ze bleef staan en keek uitdagend achterom. Bevend stak ik mijn hand uit. Sabien stapte buiten mijn armbereik en hief met twee handen langzaam de zoom van haar rokje op, terwijl ze me tegelijk onderworpen en uitdagend aankeek. Het broekje dat haar stevige billen bedekte was van dezelfde stof als haar beha. Eventjes liet ik mijn hand langs haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 10 augustus 2013 02:13.
 Sabien haar leven DEEL1.
DEEL 1 - Sabien kliefde door het water als een mes doorheen boter. Bewonderend keek ik aan de kant toe hoe zij een perfecte demonstratie van de rugslag ten beste gaf. Ze versloeg me in elke sport die we samen beoefenden, behalve dan in het judo. Ook haar prachtige lichaam was een lust voor het oog. Ik genoot dan ook van de aanblik van haar gestroomlijnde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:41.
 Kerstcadeautjes.
William keek zijn ogen uit toen hij thuis kwam. Zijn moeder had de kamer extra versiert, er brandden overal kaarsen en er lagen zelfs pakjes onder de kerstboom; iets wat ze nooit hadden gedaan. Greta, zijn moeder, zat op de bank in een prachtige jurk die hij nog nooit had gezien. Zwart maar laag uitgesneden en kort tot halverwege haar stevige dijen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:38.
 Leentje mijn 28 jarige halfzusje.
Leentje moet me al op de oprijlaan gezien hebben, want mijn vinger is nog niet van de belknop of de deur gaat al open. Mijn zusje, stralend als altijd, lacht al haar prachtige, witte tanden bloot en geeft me een zoen op de wang als ik de gang in stap. "Roel is nog thuis. Je kan hem nog net dag zeggen." Glimlacht ze, terwijl haar betoverende groene.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:23.
 De voetbalcoach.
"Godverdomme klootzak!!!!!!" tierde Hans Bos richting zijn keeper die bij de corner zeker 10 cm. onder de bal door dook zodat de bal door een speler van de tegenpartij vrij kon worden ingekopt. 0-1 en dat al in de zevende minuut. "Hoe kan die lul dat nou doen?" foeterde hij tegen Bijlsma, zijn assistent-trainer, "hij kon er toch niet bij, hij had nooit.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:18.
 Mijn twee vrouwen DEEL2.
DEEL 2 - Na die zaterdag is Jenny meteen bij haar op bezoek geweest, zelfs twee avonden achter elkaar. Hoezeer ik ook vroeg, ze wilde niets kwijt van wat ze hadden besproken. "Wacht maar af," zei ze slechts, "het komt allemaal wel goed." Tot mijn verbazing wilde Jenny ook niet meer met me neuken, ze had elke avond wel een smoesje klaar; buikpijn,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:14.
 Mijn twee vrouwen DEEL1.
DEEL 1 - "Vertel nou eens, wat is je intiemste fantasie?" vroeg Jenny terwijl ze me langzaam masturbeerde en heet in mijn oor hijgde. Het was vrijdagavond en vaak deden we dan uitgebreider aan seks dan andere avonden. Ja, ze was geil, dat lieve vrouwtje van me. We woonden nu twee jaar samen en het was prima zo. We voelden elkaar op alle manieren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 augustus 2013 02:07.
 De zoon van de Dominee.
Dominee De Jong zat met een probleem. Voor zijn bureau stond een woedende Meneer Verhulst die hem zojuist had verteld dat hij die ochtend Benjamin, de achttienjarige zoon van de dominee, had betrapt met zijn vrouw. Hij had zijn leesbril vergeten, ging terug naar huis, hoorde geluiden op hun slaapkamer, hij deed de slaapkamerdeur open en vond zijn vrouw.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:28.
 Het kale kutje van mijn zusje.
"Raad eens! Ik heb een verrassing". De stem van mijn zusje. Ze was mijn kamer binnen geslopen en had haar handen over mijn ogen. "Ummm, een nieuwe vriend? een nieuwe broek? nieuwe schoenen? Kapper geweest?" "nee, nee, nee en nee", lachte ze. "Dan moet ik het opgeven" "Ogen dicht houden tot ik zeg dat je mag kijken!" "ok , ok" Ze liet me los en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:25.
 Moeder wil knuffelen met haar zoon.
"Ik kan niet wachten op de tijd dat jij een vrouw krijgt en kindertjes gaat maken," zei Carolien tegen Harrie, haar zoon.Die glimlachte en haalde zijn schouders op. Het was al laat en vlak voor bedtijd hadden ze vaak een wat openhartig gesprek. "Dan kan je lang wachten, ik ben nog lang niet van plan om te gaan trouwen, ik heb momenteel zelfs geen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:18.
 Zoon word verzorgd door zijn moeder.
Bob was een verlegen jongen van 19 jaar. Hij was 1m85 groot en woog 82 kg. Hij had een goed gebouwd lichaam, ontwikkeld door sport. Hij woonde nog thuis, in een kleine villa met tuin, met zijn moeder Marina die 42 jaar was. Zijn vader Luc was er niet meer, die was 10 jaar terug van zijn moeder gescheiden en naar het buitenland vertrokken zodat het contact.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:14.
 Dochter is verliefd op haar vader DEEL2.
DEEL 2 - Door haar vochtige broekje heen streelde papa haar schaamlippen en het zachte dons van haar poesje. "Ooooch..." Kreunde Claudine. Haar rechterarm sloeg ze om de nek van haar papa, met haar vrije hand drukte ze die heerlijk strelende vingers nog dichter op haar vagina. "Wat ben je heftig Claudine." Lachte haar vader. "Er moet precies.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:09.
 Dochter is verliefd op haar vader DEEL1.
DEEL 1 - Ja, Claudine was verliefd op haar papa. Omdat het concept verliefdheid zo vreemd voor haar was, besefte ze dat niet eens. Hoe dat kwam? Aan haar uiterlijk lag het zeker niet. Ze was een aantrekkelijke achttienjarige meid, die op straat door alle mannen bewonderend werd nagekeken. Ze had lang blond haar dat een fris gezichtje omkranste. Haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 02:05.
 Oma neukt met haar kleinzoon.
Nadat oma zich opnieuw aangedaan had besloten ze te eten, dit nadat zij zich beiden gewassen hadden. Om beurt gingen zij onder de douche. Toen Tom als laatste beneden kwam was het eten bijna klaar. Hij hielp bij het klaarzetten van de tafel. Eens alles op tafel stond was oma al daar met haar potten en pannen. Beiden deden zich tegoed van het eten, niettegenstaande.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 01:59.
 Moeder kijkt pornofilm samen met haar zoon.
Hoi, ik ben Annie, een weduwe van veertig jaar. Ik werk als manager voor een cateringbedrijf wat inhoudt dat ik de boekhouding moet controleren van onze afdelingen in allerlei kantoren en scholen. Het is wel leuk werk omdat je op verschillende plaatsen komt en verschillende mensen ontmoet. Hobby's heb ik niet zoveel; ik lees graag, hou de achtertuin.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 01:58.
 Moeder stopt haar zoon toe in bed.
Greetje zag het onmiddellijk toen Kees het huis binnen strompelde, hij was doodmoe, bekaf. Hij was die vrijdag al vroeg opgestaan om eerst de band van zijn fiets te plakken voordat hij naar school moest, daarna een zwaar tentamen wiskunde wat toch al niet zijn beste vak was, vervolgens moest hij een kast bij zijn tante in elkaar zetten, dat had hij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 8 augustus 2013 01:50.
 Dochter begluurt haar vader en moeder.
"Ze stond weer te gluren," fluisterde Olga tegen haar man toen ze bij lagen te komen van een heerlijke vrijpartij. Ze hadden standje 69 gedaan, iets wat ze altijd deden als Olga haar kut pas had geschoren. Alex vond het heerlijk om haar kale venusheuvel af te lebberen terwijl zijn vrouw op hem lag en zijn pik met haar mond en handen bewerkte. Vanuit.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 7 augustus 2013 02:37.
 Jij bent mijn zusje.
"Sterre? Ben je thuis? Sterre?" Met een zucht zwaaide Sterre haar benen op de grond en streek haar kleren glad terwijl ze naar de deur liep. Ze had al lang geleden de hoop opgegeven dat iemand haar ooit Esther zou noemen. Niemand deed dat. "Sterre?" Een moment voor zichzelf kon ze wel vergeten. Sinds haar moeder haar koffers had gepakt en zo'n.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 7 augustus 2013 02:30.
 Een moeder met een probleem.
Toen Esther zachtjes naar boven liep om zich aan de kleden voor de wekelijkse kerkgang hoorde ze het geluid weer. Het kwam van de slaapkamer van Johan, haar zoon en ze wist precies wat daar gaande was. Het was een licht ritmisch geluid van een arm en een verend matras. Juist, Johan was weer aan het masturberen en ze wist nog steeds niet wat ze er mee.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 7 augustus 2013 02:11.
 Ik heb stiekem seks met mijn zus.
Toen een broer van zijn moeder overleed ging de 36-jarige Cas (en sinds 2 jaar gescheiden) samen met zijn enige zus naar de begrafenis in het zuiden van het land. Ze moesten vroeg weg, want vanuit de kop van NH naar Zuid Limburg is forse rit en in de ochtendspits met alle file's een langdurige kwestie. Yvet is 4 jaar jonger dan haar broer en tijdens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 7 augustus 2013 01:51.
 Marja mijn moeder DEEL2.
DEEL 2 - Toen ik wakker werd lag ik alleen in het tweepersoonsbed. Ik herinnerde me meteen wat er de vorige avond en nacht had plaatsgevonden en stapte het bed uit op zoek naar moeder. Ik vond haar in de keuken waar ze met haar rug naar mij toe bezig was het ontbijt klaar te maken. Ze was gekleed in een korte nachtjapon terwijl ik poedelnaakt liep........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:54.
 Marja mijn moeder DEEL1.
DEEL 1 - Het was bijna logisch dat het gebeurde. Ik was enigst kind, m’n vader was heel vaak weg en moeder moest het vanaf het begin alleen opknappen. Mijn vader was kapitein op een grote olietanker. Vijf maanden varen en dan drie maanden thuis en die tijd dat hij thuis was zat hij meestal in de kroeg. We hadden niets aan hem, alleen zijn geld was goed.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:50.
 Mijn moeders slipje.
Het was weer eens zover: Peter Jansen lag op zijn eenpersoonsbed met zijn broek en slip op zijn enkels. Hij lag op zijn linkerzij en met zijn rechterhand trok hij in hoog tempo aan zijn stijf staande penis die 20 centimeter naar voren stak. Vlak voor zijn eikel lag een slipje van zijn moeder die hij kort daarvoor uit de wasmand had gehaald waar hij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:38.
 Samenwonen met mijn moeder.
Daar zat we dan, op de kale vloer, eindelijk weg van m’n vader en haar man. Gelukkig had m’n moeder een vriendin die een leeg pandje in een afbraakbuurt wist en we hadden samen hier en daar wat huisraad bij elkaar gescharreld; er stond nu een wankele tafel, twee stoelen en een haveloze driezitsbank. In de enigste slaapkamer een tweepersoons matras met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:31.
 Mijn seksrelatie met mijn knappe broer DEEL2.
DEEL 2 - 'De enige reden waarom wij elkaar verstaan is omdat ik je zus ben, onthou dat ...' Hij opende zijn ogen, keek even kort naar mijn voorgevel en keek dan in mijn ogen. Ik was even verloren, wat had ik gedaan, mijn broer compleet verleid, ik was zo nat als een spons en hij zat met een harde paal in zijn broek, zou ik hier ooit spijt van krijgen?.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:23.
 Mijn seksrelatie met mijn knappe broer DEEL1.
DEEL 1 - Ik weet niet goed waar te beginnen, het is een eerste poging te beschrijven wat ik heb meegemaakt. Op het moment van schrijven ben ik 23 jaar, studente, woon 2 jaar samen met mijn vriend van 24. Aangezien ik zelf een afkeer heb van verhalen waar ze iedereen beschrijven met perfecte maten enzovoort zal ik eerlijk zijn met mezelf, ik ben niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:21.
 Een perverse incest familie DEEL3.
DEEL 3 - "Wij moeten eens goed met elkaar praten, jongedame." Het was zondagmiddag. Vader en zoon waren naar het voetbalveld, een ideaal moment voor Christien om haar dochter aan een ondervraging te onderwerpen. Haar dochter was op haar slaapkamertje en zat achter haar computer een spelletje te spelen. Christien liep na die openingszin naar de pc.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:20.
 Een perverse incest familie DEEL2.
DEEL 2 - "Ja zeg, dat is een oude kerel," sputterde die tegen, "ik ga niet met mijn vader naar bed." "Bovendien is hij bijna impotent," vulde Christien aan, "hoewel hij wel altijd op jonge meiden viel. Ik zie hem vaak naar jou achterwerk kijken." "Hij probeert ook wel eens in mijn bloesje te kijken, dat merk ik ook vaak," zei Janine peinzend. "We.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 augustus 2013 02:13.
 Een perverse incest familie DEEL1.
DEEL 1 - "Ongelooflijk, wat heb jij een grote," zei Ruud tegen zijn zoon Rick toen ze even apart van de rest stonden. Er was die vrijdagavond een jubileumwedstrijd geweest van de voetbalclub waar jong en oud door elkaar waren gemixed, na afloop stonden de twee teams gezamenlijk onder de douche. Ruud had zijn zoon sinds een jaar of tien nooit meer naakt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 02:51.
 Vader eruit zoon erin DEEL1.
DEEL 1 - Het was vrijdagmiddag drie uur en op weg naar huis liep Loes nog even de stationshal binnen om daar een bloemetje te kopen voor een vriendin waar ze die dag nog op verjaardagsvisite moest. Ze liep naar het bloemenstalletje en keek wat naar de drukte van de gaande en komende reizigers. Ze passeerde ook de stationsrestauratie en keek ook daar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 02:48.
 Ik hou van jou.
Ze hadden mij blijkbaar niet horen thuiskomen want het ging er weer aardig om weg. Ik liep stilletjes de keuken door om ongezien de trap te kunnen bereiken; weg van de woede van mijn vader en de hulpeloosheid van mijn moeder. Ik snapte toch al niet dat die twee nog bij elkaar waren. Mijn vader was manager bij een oliebedrijf die in een stad 150 km........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 02:08.
 Moederdag.
Ik was bezig in de keuken toen de telefoon begon te rinkelen en haaste me om hem te pakken.Het was Ellen mijn overbuurvrouw en tevens beste vriendin.Ze vroeg me om even langs te komen en hoorde aan haar stem dat ze iets teveel in haar sherryglaasje gekeken had.Ik hing de telefoon op en liep naar haar huis waar ze de deur voor me open hield en liepen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 02:03.
 De Professor.
Met mijn 1,75 meter voel ik me niet snel klein bij een man, maar wel bij Meneer Stek. Ik zou kunnen verdwalen in hem. Machteloos zou ik zijn, als hij mij vast zou pakken. Meneer Stek is op verschillende manieren een erg opwindende man. Zo heeft hij bijvoorbeeld een wilde bos, donkere krullen, een gebruinde huid en helder blauwe ogen die constant.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 02:00.
 Ik neuk mijn dochter.
Het was een mooie warme zomerdag. Ik lag in mijn boxershort en mijn vrouw topless te zonnen in de achtertuin. We werden al een beetje geil en ik begon met haar dikke tieten te spelen. Op een gegeven moment komt onze dochter thuis. Ze ziet ons rotzooien en zegt:"Kunnen jullie dat niet ergens anders doen?" Hierop antwoord mijn geile vrouw: "Nee, Bianca.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 5 augustus 2013 01:47.
 Kom je weer bij me liggen.
De snerpende oostenwind gierde om ons huis en zwiepte natte sneeuw en hagel tegen mijn slaapkamerraam, ik lag te rillen in bed. De nieuwsdienst had al gewaarschuwd dat het deze nacht erg koud zou worden, min 18 graden Celsius, en mijn slaapkamer lag pal op het oosten. Uit voorzorg had ik me van te voren goed ingepakt, ik had een t shirt aan, m'n onderbroekje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 22:51.
 Mama wil even serieus met je praten.
"Erik, ik wil even serieus met je praten." "Ojeetje" dacht ik en zocht koortsachtig naar dingen die ik de afgelopen dagen misschien verkeerd had gedaan. Dat waren er nogal wat maar niets wat ter discussie zou kunnen staan, dacht ik. Moeder liep m'n slaapkamer binnen en ging op de rand van het bed zitten. Ze leek zelfs wat nerveus maar had toch.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 22:50.
 Zoon neemt de plaats van zijn vader in.
Rob was al jaren stapelgek op zijn moeder. Al vanaf zijn veertiende masturbeerde hij bijna elke dag met het beeld van zijn moeder op zijn netvlies. Zelf vond hij dat hij een wat ongezonde moedercomplex had, aan de andere kant kon het hem niet zoveel schelen want voor hem was ze toch een onbereikbaar ideaal. Realistisch bekeken zou hij toch nooit met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 22:46.
 Moeder geniet van haar zoon zijn grote penis.
Het gebeurde op een zondagochtend. Ronald had net de douchekraan dicht gedaan en pakte een handdoek om zich af te drogen. Hij had een ontzettende stijve pik omdat hij tijdens het douchen over zijn 35 jarige buurvrouw had gefantaseerd. Ronald had een grote pik, hij had er wel eens een duimstok bijgehouden en kwam tot 22 centimeter lang en 5 centimeter.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 22:31.
 Met mijn moeder en zusje naar het naaktstrand.
“Mag ik je eraan herinneren dat we op een naaktstrand zijn en dat het zeer dus onbehoorlijk is dat jij je zwembroek nog aan hebt?” sprak Judith tegen Johan, haar zoon. Dochter Kim luisterde het gniffelend aan maar Johan deed maar weer net of hij het niet hoorde, hij was zeker niet van plan zijn zwembroek uit te doen. Ze konden de pip krijgen, hij had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 22:10.
 Mijn logeerpartij bij de buren.
Het was mei en mijn ouders gingen een maand naar de U.S. om daar mijn tante en oom te ontmoeten die daar al 15 jaar woonden. Ik kon niet mee omdat ik nog geen schoolvakantie had. Ik ben 19 jaar en enig kind en onze buren hebben zelf geen kinderen en vinden het altijd leuk en gezellig als ik langskom. Omdat mijn ouders naar het buitenland gingen werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 03:20.
 Mama ik ben zo blij dat jij mijn eerste bent.
Eerst wat over mijn leven en dat van mijn zoon. Ik ben Evelien de moeder over wie het verhaal gaat. Ik kom uit een straat arm gezin, op mijn 16de leerde ik mijn toekomstige man Karel kennen. Hij was mijn eerste en enige liefde, hij was liefde vol en attent. Hij had me ook gepusht om mijn universitair diploma te halen, waardoor ik nu een succesvolle.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 3 augustus 2013 03:01.
 Verleid door mijn dochter.
Ik ben Justin, 35 jaar, sinds enige jaren gescheiden en samenwonend met mijn tienerdochter Britney. Zij is een schat van een meisje, vol gevoel voor humor, muzikaal, houdt van plagen en ziet er ook nog eens adembenemend mooi uit met haar perfect gevormde grote borsten, slank figuur en lange benen, haar golvende bruine lange haren die een schitterende.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 1 augustus 2013 02:43.
 Het vriendinnetje van mijn zoon.
Het gebeurde een aantal jaar geleden. Ik was al geruime tijd alleen. Mijn zoon Walter was toen 18 jaar en had een 18 jarig vriendinnetje Clair. Ach je weet hoe dat gaat, ze zijn jong en willen wat. Ze kwamen dus rond 2 uur s' nachts binnen en ik lag toen lekker te slapen. Ineens hoorde ik gekreun van hun en gepiep van het bed. Ik luisterde en ik hoorde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 31 juli 2013 02:24.
 Mijn bizarre tante.
Toen ik een jaar of 15 was mocht ik voor het eerst logeren bij mijn tante.Zij was toen al midden veertig maar zag er altijd erg aantrekkelijk uit. Zij woonde aan de andere kant van de stad in een klein huis met maar een slaapkamer. Ik had me wel eens afgetrokken en daarbij aan mijn tante gedacht, maar wat me nu overkwam had ik nooit voor mogelijk gehouden........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 31 juli 2013 02:16.
 Ik ben haar lievelingsneefje.
Ik was 16 toen het gebeurde. Mijn tante Sylvia was de tien jaar jongere zus van mijn vader. Zij was getrouwd met oom Edgar die een succesvol makelaar was in de stad waar ik woonde. Hun eigen huis kon je gerust een paleisje noemen, want behalve dat het van alle gemakken was voorzien, en in een van de rijkste buurten van de stad lag, had het ook een zeer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 31 juli 2013 02:15.
 Tante Ellen.
Het is al laat in de middag, als ik aanbel bij mijn tante Ellen. Mijn rugtas is zwaar en plakt op mijn rug. De reis hier naar toe is erg warm geweest. Ik snak naar een lekker groot, koud, glas water. Misschien was het idee van mijn moeder om ‘s morgens te reizen beter geweest. Maar ja, dan was tante Ellen er niet of ze had een vrije dag moeten nemen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:47.
 Heftige seks tussen broer en zusje.
Margie was met haar ouders en haar broertje Joris op vakantie. Haar ouders deden een middagslaapje en Joris die achttien was, bouwde een zandkasteel. Zij verveelde zich, ter meer haar vriend David geen vrij had kunnen krijgen. Zij peste haar broer door tegen zijn bouwwerk te stoten. Hij riep haar kwaad toe: "Nog een keer en ik zal je ..neuken". Ze stak.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:43.
 Ontmaagd door mijn rijpe moeder.
Vrijdagavond buiten was het koud, binnen stond de kachel aan en ik lag op de bank. Mijn moeder was nog niet thuis, maar ze kon wel iedere moment thuis komen. Aangezien ze een drukke baan had en meestal moe was als ze thuis kwam dacht ik laat ik haar eens verrassen. Ik besloot de verlichting te dimmen. Bestelde chinees want koken kan ik niet. Na het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:42.
 Verleid door mijn eigen zoon.
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn man en ik gingen scheiden. Ik woon nu samen met ons enig kind, onze zoon Frank. Frank is bij mij blijven wonen omdat hij ook niet echt goed kon opschieten met zijn vader. Ik ben nu 41 en mijn zoon Frank is 18. Ondanks de slechte periode die we samen hebben meegemaakt, met veel ruzies tussen mijn ex en mij, hebben.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:31.
 Perverse moeder.
Mijn naam is Mieke, ik ben een vrouw en moeder van 34 jaar oud en huisvrouw. Dit is een korte beschrijving van hoe mijn meer dan hechte band met mijn twee tienerkinderen begon. Op een avond liep ik over de gang toen ik gekreun uit de slaapkamer van mijn zoon Tony hoorde komen. Ik besloot te kijken om te zien of alles wel goed was en opende zachtjes.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:30.
 De nieuwe liefde van mama.
Rob was al jaren stapelgek op zijn moeder. Al vanaf zijn veertiende masturbeerde hij bijna elke dag met het beeld van zijn moeder op zijn netvlies. Zelf vond hij dat hij een wat ongezonde moedercomplex had, aan de andere kant kon het hem niet zoveel schelen want voor hem was ze toch een onbereikbaar ideaal. Realistisch bekeken zou hij toch nooit met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 30 juli 2013 01:29.
 Met mijn vriendin en haar dochter naar de seksshop.
Dat mijn vriendin Nancy, waarmee ik sinds een jaar of drie een latrelatie heb, een geile donder is wist ik al maar dat ze zo ver zou gaan met mij en haar dochter naast haar had ik nooit durven denken. Ook haar dochter heeft intussen duidelijk laten merken dat de appel nooit ver naast de boom valt. Dit verhaal is waarheidsgetrouw verteld en gaat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 29 juli 2013 02:55.
 Sex met mijn zoon Bruno.
Ik ben dertien jaar gescheiden, zesendertig jaar en ik heb een zoon, Bruno, van zeventien uit men huwelijk met Nico, een Antilliaan. Dat is de reden dat Bruno licht gekleurd is. Ik ben 1.78 meter lang, weeg 75 kilo, heb natuurlijk donkerrood haar, bruine ogen, en mijn cupmaat is wel iets groter dan normaal bij een vrouw van deze lengte en gewicht namelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 29 juli 2013 02:52.
 Het Amsterdamse bos.
Het was een mooie dag in juli en ik was vroeg klaar met mijn werk en had geen zin om naar huis te gaan. Ik dacht wat zal ik eens gaan doen en besloot nar het Amsterdamse bos te rijden. Als ik bij het bos kom zie ik dat het voor een doordeweekse dag behoorlijk druk is, ik besluit dan ook om naar het eind van het bos te reiden in de hoop dat het daar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 28 juli 2013 04:49.
 Hoe warmer hoe geiler.
Als het volgende week nog zo warm is neem ik enkele dagen vrij zei ik vorige week vrijdag tegen mijn moeder, ik ben donderdag en vrijdag ook vrij zei ze, mijn moeder gaat enkele dagen per week vrijwilligerswerk doen in een verpleegtehuis, ik keek s'avonds naar de weersvooruitzichten en het zou weer een warme week worden met een paar erg hete dagen op.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 28 juli 2013 04:26.
 24 jarige stiefdochter.
De dochter van mijn vriendin is een vrolijke meid van 24 jaar en heeft een mooi figuurtje. Ze is ongeveer 1.70 m lang, lang donker haar, stevige borsten en een lekker kontje waar vaak een kort rokje overheen wordt gedragen. Haar naam is Marieke. Toen ik in 2005 bij hun voor het eerst in huis kwam en aan haar voor werd gesteld, betoverde zij mij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 28 juli 2013 04:25.
 Verleid door mijn zoon.
Het is alweer 3 jaar geleden dat mijn man en ik gingen scheiden. Ik woon nu samen met ons enig kind, onze zoon Frank. Frank is bij mij blijven wonen omdat hij ook niet echt goed kon opschieten met zijn vader. Ik ben nu 41 en mijn zoon Frank is 18. Ondanks de slechte periode die we samen hebben meegemaakt, met veel ruzies tussen mijn ex en mij, hebben.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 28 juli 2013 04:23.
 Via vriendin met je moeder naar bed.
Hij fietste door het bos naar huis. Heerlijk vond hij dat. Een brommer vond hij niet nodig. Maakte te veel lawaai en er moest altijd wel wat aan gebeuren. En als hij met de fiets reed kwam hij tot rust. Hij werkte nu een paar jaar in een fabriek dat bekabeling maakte. Hij ging ook wel eens mee op een klus. Soms bij grote projecten deden ze zelf de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 28 juli 2013 04:23.
 Mijn vriendin en haar broer.
Het was een woensdagmiddag in de zomervakantie. Sofie zat op haar kamer in haar blootje met de deur op slot. Ze zat met haar hand zichzelf te bevredigen terwijl ze naar haar computerscherm keek. Op haar scherm zag ze hoe een blonde vrouw van rond de 25 als een cowgirl de lul van een iets oudere man bereed. Sofie masturbeerde sneller en sneller tot ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:53.
 Een geile trio met mijn dochter.
We pakten broodjes, snoepjes en drinken en reden met de auto naar de haven om een kano te huren. Het liefst vaar ik in een kajak omdat deze beter recht te houden is dan een kano. Het is alleen jammer dat die er niet voor drie personen zijn dus besloten we samen in een kano te stappen. We staken de rivier over en voeren de Biesbosch in. De kano schommelde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:46.
 De geile spuit kut van mijn zus.
Mijn naam is Karel ik ben 21 jaar en ik woon sinds kort op kamers in Leiden. Niet zo maar op kamers, maar bij mijn oudere zus Bella. Omdat ik echt ergens moest wonen voor mijn studie en zij al in Leiden woonde bood ze me aan bij haar te komen wonen. Ze is er niet veel omdat ze rare diensten werkt in een ziekenhuis. Ze is verpleegster en vond het wel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:43.
 Trio sex moeder zoon en dochter.
Harrie en Marla zijn de deur uit vanavond, ze zijn uit met vrienden. Hun moeder Sara staart rond in de woonkamer. Ze slaakt een diepe zucht. Sinds haar man die nieuwe baan heeft, verveeld ze zich te pletter. Hij gaat veelvuldig op zakenreizen buiten de stad, zij is dan alleen met de kinderen. Normaal zou ze dingen doen met de kinderen op een avond.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:41.
 Mijn geile vader.
Elke zaterdag hielp ik mijn vader met het voeren van de kippen en de varkens.Ook hielp ik hem vaak met het uitmesten van de stallen en andere klusjes die op de boerderij gedaan moesten worden.Ik had er niet zo een moeite mee ondanks dat ik een echt meisje meisje was en ik graag nette sexy kleren droeg ipv van een tuinbroek of oude vieze kleren.Ik was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:40.
 Mijn geile stiefdochter.
Mijn geile stiefdochter, Margarita, dat is haar naam en ze is een hele mooie meid om te zien. Ze is nogal naïef en heeft nog geen ervaring met mannen, althans, tot nu toe. Ze is net 24 geworden maar heeft het verstand van een meisje van ongeveer 14. Dat geldt ook voor haar uiterlijk. Ze is ongeveer 1 meter 55 lang en weegt 49 kilo. Kleine tietjes en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:36.
 Ontmaagd door mijn broer.
Hallo, mijn naam is Sabine en ik ben 17 jaar oud. Ik heb nog een broer van 24 en een zusje van 13. Mijn ouders zijn vaak van huis omdat ze veel moeten werken dus ik ben dan alleen thuis met mijn broer en jongere zusje. Mijn zusje Denise is vaak bij de buren omdat daar haar beste vriendinnetje woont. Ze blijft er ook vaak slapen in het weekend. Ze is.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 27 juli 2013 03:34.
 Mijn hete buurmeisje.
Bij mij in de straat woont Sacha, een jonge meid. Ze is de jongste van vier kinderen, drie oudere broers, gescheiden ouders en ze wonen bij pa. Het is er een enorme bende, iedereen loopt in en uit. Ik heb Sacha als baby meegemaakt, ik woon al 18 jaar in die straat, en Sacha is net 18 geworden. Geweldig, om te zien hoe zo’n jong frummeltje van madeliefje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 26 juli 2013 00:54.
 Kun je mij niet leren hoe ik moet neuken.
Het was erg warm, die zaterdag in augustus en ik ging snel naar huis toen ik met mijn werk klaar was, want we hadden drie mensen die het weekend waren gekomen om te logeren: mijn nicht en haar man die we al jaren en jaren kenden, en hun dochter. Het bleek aardig stil te zijn toen ik aankwam en ik begreep dat ze aan het winkelen waren of zo. Maar niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 25 juli 2013 02:15.
 Mijn kleine broertje.
Mijn kleine broertje komt iedere avond naar mijn kamer, als hij denkt dat ik slaap. Ik val een beetje met de deur in huis, dus laat me proberen bij het begin te beginnen. Mijn broertje Rick is 16 en ik ben al 22, een aardig groot verschil toch wel. Rick's kamer is naast die van mij en hij heeft nu toch wel een vreemde gewoonte. Gek genoeg geniet ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 23 juli 2013 02:27.
 Zoon betrapt mama met de buurman.
Het gezin C***** woont in een klein dorpje op het platteland, nogal christelijk opgevoed!, ze hebben moeite met het samen regeren van hun CDA met de PVV, maar hopen toch dat het wat kan worden. Vader Piet 54 jaar, moeder Brenda 42 jaar met hun zoon Jochem 17 jaar, vader werkt bij de gemeente, moeder is huisvrouw, zoon zit op school, de hoeksteen van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 23 juli 2013 02:23.
 Jonge tiener meisjes.
Mijn naam is Tom ik ben een alleenstaande man van 54 jaar. Ik heb geen intieme relaties met vrouwen. Als ik geil ben moet ik het met hulpmiddelen oplossen. Mijn voorkeur gaat uit naar jonge tiener meisjes. Ik kick nu eenmaal op jongere generaties. Na lang zoeken heb ik een adres gevonden waar dit aangeboden wordt. Het is alsof een droomwens waargemaakt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 23 juli 2013 02:15.
 Sofietje moet helpende hand bieden.
Sofie is net 17 jaar geworden, over twee weken is haar broer Alex jarig, die wordt dan 16, maar Sofie is in gedachten, haar verjaardag was niet zo leuk, ze miste haar moeder, twee dagen na haar verjaardag lag ze te huilen op bed. Sofie dacht terug aan vorig jaar. Sofie werd 16 jaar, ze vierde dat met haar ouders, Alexia en Gijs, haar broertje Alex.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 23 juli 2013 02:11.
 Mijn zus Miranda.
Ik ben Joop (51) en hab sinds een half jaar een lat-relatie met Inge (48) lang geblondeerd haar vaak op gestoken, volslank, 1m75, gebruind lichaam met witte tieten (volle cup c), een echte sexbom ook qua kleding en make up. 2a3 dagen per week slapen we bij elkaar en doen dan overdag allerlei andere dingen samen. De sex is goed en daar ben ik blij mee........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 20 juli 2013 04:24.
 Mijn zusje is heel dominant.
Regelmatig wanneer ik achter mijn pc zit voel ik een bui van ongelofelijke geilheid opkomen. Op zo’n moment stop ik waar ik mee bezig ben en start een programma waarmee ik alle plaatjes die ik in de loop van de tijd verzamelt heb kan bekijken. En ik verzeker je dat zijn er nog al wat. Deze plaatjes zijn van lekkere wijven en naakte wijven. Dan laat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 20 juli 2013 04:20.
 Ik wil samen klaarkomen.
Mijn ouders zijn jaren geleden gescheiden en ik ben enigst kind. Toen mijn ouders gescheiden zijn heeft mijn moeder veel geld gekregen. Ik woon alleen met mijn moeder in een luxe villa in Belgie. Mijn vader heeft inmiddels een nieuwe vriendin en woont nog in Nederland. Ik en mijn moeder liggen vaak te zonnen buiten in de tuin bij het zwembad. Mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 20 juli 2013 04:07.
 Ik bof maar met zo een zus.
Ik was 18 toen ik mijn zus op een andere manier leerde kennen. Laura was een jaar ouder dan ik en ze was een mooie meid. Vrienden van mij zeiden altijd dat ze een stoot was en dat ze haar wel onder handen zouden willen nemen. Ze zeiden dat ik bofte met zo’n zus. “Hoezo?” vroeg ik, “ze is toch mijn zus?” Meestal moesten we dan lachen. Maar het idee bleef.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 19 juli 2013 02:32.
 Ik heb nog nooit met mijn broer geneukt.
Mijn naam is Miesje en ik ben een blondine met lang haar van 17 jaar. Mijn vriendin heet Yolanda en is even oud als ik en met haar broer Rob heb ik min of meer vaste verkering sinds een half jaar. Ik zit bij Yolanda in de klas en toen ik eens met haar naar huis ging, zag ik Rob voor het eerst en ik viel direct op hem en hij op mij. Na elkaar een paar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 15 juli 2013 02:52.
 Je hele broekje is nat.
Ik ben dertien jaar gescheiden, zesendertig jaar en ik heb een zoon, Bruno, van zeventien uit men huwelijk met Nico, een Antilliaan. Dat is de reden dat Bruno licht gekleurd is. Ik ben 1.78 meter lang, weeg 75 kilo, heb natuurlijk donkerrood haar, bruine ogen, en mijn cupmaat is wel iets groter dan normaal bij een vrouw van deze lengte en gewicht namelijk.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 15 juli 2013 02:03.
 Wat doe jij al zo vroeg thuis.
Hoi, ik ben Jasmine, 20 jaar oud en op dit moment weer even vrijgezel. Samen met mijn broer(tje) van 17, Erwin, woon ik nog thuis bij mijn moeder. Mijn ouders zijn al geruime tijd gescheiden. Sinds kort heeft mijn moeder echter weer een nieuwe vriend en dit weekend was zij samen met hem een lang weekend weg naar een bungalowpark. Ma had me de opdracht.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 15 juli 2013 02:02.
 Een hete nacht met mijn moeder.
Het was een vrijdagavond in een willekeurige week; het was 11:42, en ik klom uit bed om een glas water te halen. Ik liep de trap af naar de 1e verdieping, toen ik een gedempt stemgeluid uit de slaapkamer van m'n moeder hoorde komen. Ik zag dat de deur op een kier stond en er scheen licht door. Omdat ik niet wist wat er aan de hand was (m'n moeder en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 14 juli 2013 02:28.
 De speeltuin.
Even buiten ons dorp lag in de bossen verscholen een prachtige speeltuin waar nagenoeg alle kinderen uit de wijde omgeving wel eens met schoolreisje naar toe waren geweest. Ik was daar wel eens vaker aan het klussen geweest en de eigenaar had mij gevraagd of ik, naast wat andere klusjes, op een zaterdag niet wat onderhoud wilde plegen aan de treden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 14 juli 2013 02:24.
 Vader geilt op vriendin van zijn dochter.
Geef nou toe niet iedere vader is gezegend met de mooiste dochter van de wereld. Het is geen gegeven maar als twee op zich zelf goed uitziende man en vrouw een kind krijgen dan is dat meestal een foeilelijke baby. Niet dat mijn vrouw Maria en ik uiterlijk op moment van de geboorte en de eerste kinderjaren belangrijk vonden; we waren al dolblij dat alle.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 14 juli 2013 02:23.
 Een week met moeder en dochter neuken.
Maandag Ik kwam aan op de luchthaven in Nieuw Zeeland, de eerste keer dat ik mijn verre familie hier zou bezoeken. Mike, Cindy en Fiona wonen op een farm ver weg van de grote stad, en het leek me leuk ze eens te bezoeken - een week lang zou ik de tijd hebben om mee te helpen en van de natuur te genieten. Dat genieten zou echter anders uitpakken... Na.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 14 juli 2013 02:20.
 Schreeuwend spoot ik mijn sperma.
Ze hadden mij blijkbaar niet horen thuiskomen want het ging er weer aardig om weg. Ik liep stilletjes de keuken door om ongezien de trap te kunnen bereiken; weg van de woede van mijn vader en de hulpeloosheid van mijn moeder. Ik snapte toch al niet dat die twee nog bij elkaar waren. Mijn vader was manager bij een oliebedrijf die in een stad 150 km........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 14 juli 2013 02:13.
 Alleen thuis pornofilms kijken.
"Eindelijk, eindelijk kan ik doen en laten wat IK wil," dacht hij vrolijk.Tevreden keek de zeventienjarige Ron de kamer in. Zijn lange benen lagen voor hem uit gestrekt op de eiken salontafel. Hij genoot van het gevoel dat zijn benen op tafel lagen. Als zijn moeder thuis was kon hij zich dit niet permitteren. Twee andere items onderhand bereik maakten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 13 juli 2013 02:55.
 Mijn halfbroer Joop.
Irene lag op haar badlaken in de zon te bakken. De laatste veertien dagen deed ze niets anders dan zonnebaden. Ze zou veel liever iets anders doen, maar wat kon je anders dan zonnebaden op het kleine Deense eilandje dat haar vader en moeder dit jaar als vakantiebestemming hadden gekozen? Naturisme was er toegestaan, maar Irene vertoonde zich niet al.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 juli 2013 07:43.
 Dochter van mijn oudste broer.
Ik ben John, boswachter van beroep. Ik heb de mazzel in een mooi huis te wonen helemaal vrij aan de rand van het bos. Dit weekend krijg ik mijn nichtje op bezoek, dochter van mijn oudste broer die voor haar helemaal alleen opdraaid sinds zijn vrouw er toen ze twee was vandoor ging met een van zijn vrienden. Maya was een ongelukje, tijdens zijn studie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 juli 2013 07:39.
 Ik neuk die kut elke dag.
Een jaar of twintig geleden verbleef ik voor een klus enige tijd in het buitenland. Ik logeerde bij Dorothea en haar zoon Timotheus. Doortje, zoals ik haar noemde, was een ongetrouwde moeder. Ze was een kleurlinge, niet mooi wel lekker om te zien. Klein van stuk, wat mollig, stevige kont en zware uiers. Als meisje van veertien was ze zwanger gemaakt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 juli 2013 07:24.
 Heerlijke geile stage DEEL 2.
Ik word op het kantoor van Annelies geroepen, meestal is dat leuk, maar nu kijkt ze niet zo blij. Ik vraag haar wat er aan de hand is, en ze verteld dat mijn prestaties toch wel onder de maat zijn, en als ik niet verbeter zou ik moeten verdwijnen Ze geeft me een briefje, van Jaap, dat hij me een aardige meid vindt, maar er niet veel passie in het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 juli 2013 07:22.
 Heerlijke geile stage DEEL 1.
De kerstvakantie is weer voorbij, en het 2e deel van mijn opleiding staat voor de deur. Vanaf 1 januari moet ik een stage plaats regelen in een salesteam. Ik heb al verschillende sollicitaties uitgestuurd, maar zoals verwacht, alle stageplaatsen zijn al bezet, iedereen heeft in de herfst al een plekje bemachtigd. We waren gewaarschuwd, begin in september.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 12 juli 2013 07:10.
 Vader en dochter moeder en zoon.
We waren moe. Mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoontje en ikzelf hadden de hele dag door de bergen gelopen, voordat we eindelijk ons kamp voor de nacht opsloegen. Mijn zoontje en ik zetten het tentje op, we waren goed op elkaar ingespeeld, mijn vrouw en mijn dochter maakten snel wat eten klaar. Er was alleen gevriesdroogd voedsel, maar wij wisten dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:23.
 Moeder is geil DEEL 2.
Caroline was met de afwas bezig en in gedachten verzonken. Ze dacht terug aan de dag ervoor toen ze door haar zoon en zijn vriend geneukt werd. Er kwam een glimlach om haar mond en gleed met een hand tussen haar dijen richting haar spleet. Ze was zich er nu goed van bewust een wulpse vrouw te zijn en nu was ze erg geil. Ze had zich vandaag extra geil.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:22.
 Moeder is geil DEEL 1.
Caroline was een weduwe van achtenveertig. Haar zoon van zestien, die steeds meer op haar overleden man begon te lijken, woonde bij haar. Na het overlijden van haar man, een paar jaar geleden, had ze geen seks meer gehad maar de laatste tijd werd haar verlangen daarnaar steeds groter. Toen ze de bedden aan het verschonen was zag ze op de lakens van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:20.
 Moeder heeft een schulgevoel DEEL 2.
Ik ben Caryn. Eerder heb ik een verhaal gepost, genaamd ‘Moeder heeft een schuldgevoel DEEL1’. Even kort samenvatten wat de situatie is. Mijn zoon, Bert, heeft het syndroom van Klinefelter. Eén van de uiterlijke kenmerken is een minder ontwikkelde penis. Zijn penis meet in slappe toestand iets van een 3 à 4 cm. Na zijn penis te hebben gezien en een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:19.
 Moeder heeft een schulgevoel DEEL 1.
Ik ben Caryn. Een vrouw van 36 en nog steeds aantrekkelijk en getrouwd met een man die mij nog steeds kan doen klaarkomen. Sinds mijn 18e ben ik getrouwd, toen was ik zwanger van een mooie dochter, Lise, die nu reeds al naar de universiteit gaat. Later had ik een minnaar waar mijn man nooit iets van heeft geweten, maar toen ik zwanger werd had ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:17.
 Ik ben dol op mijn moeder.
Ma en ik waren altijd al dol op elkaar geweest. Zij gaf me altijd een dikke kus als ik s’ochtends opstond, en een omhelzing als ik s’avonds naar bed ging. Zij is een best een aantrekkelijke vrouw, maar ik keek eigenlijk nooit naar haar op een seksuele manier. Begrijp me niet verkeerd, want zoals de meeste jongens keek ik best wel met speciale belangstelling.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 10 juli 2013 03:15.
 Pijnlijke erectie.
Het zoontje van Gertie, mijn nieuwe vriendin, had veel last van pijnlijke erecties. In het begin schaamde hij zich ervoor en durfde het tegen niemand te vertellen, maar tenslotte vertelde hij het tegen zijn moeder. Hij vertelde haar dat hij vaak urenlang een harde en pijnlijke erectie had. Mijn vriendin nam hem mee naar de huisarts. Deze gaf een recept.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 9 juli 2013 02:51.
 Het krappe kutje van mijn moeder.
Tanja zat dromerig op de bank onderuit gezakt. Het was eigenlijk te warm om binnen te zitten. Haar dunne korte jurkje plakte aan alle kanten, aan haar bevallige lichaam. Een Bh had ze met dit warme weer in huis niet om. Haar tepels tekenden zich dan ook duidelijk af in de dunne stof. Ze was 39 jaar oud maar zag er nog goed uit. Haar lange donkere haren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 9 juli 2013 02:44.
 Hebben we hier fout aan gedaan.
"Hè, Remco, sta eens op luiwammes! Kom je nest uit!!" schreeuwde mijn moeder van buiten. Ik rekte me nog eens uit en wist toen pas waar we waren. We waren in Amerika! En we hadden onze eerste nacht in de camper doorgebracht, althans mijn moeder, ik sliep in een tentje buiten. Opeens schoot de vorige dag door me heen. Yes, Amerika!! Ik stapte uit m'n.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 8 juli 2013 00:10.
 De dochters van mijn baas.
Ik parkeerde mijn auto op de parkeerplaats achter het bedrijf en liep fluitend naar de achterdeur. Zoals ik wel verwacht had was ik de eerste, zodat ik de deur van het slot moest doen. Binnen toetste ik mijn code in om het alarm uit te schakelen, waarna ik de deur naar het magazijn los maakte. Nog steeds fluitend liep ik door het magazijn en daarna.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 8 juli 2013 00:09.
 Heb je al eens afgetrokken.
Als jong jochie had ik al regelmatig een stijve piemel maar wist van toeten noch blazen. Tot op een dag in een warme zomer ik bij de buurman was, waar ik regelmatig naar zijn trein verzameling kwam kijken. De buurman was getrouwd met een dikke vrouw en ze hadden een meisje van 1 jaar. Toen we op zolder naar de treinen keken zag ik daar een enorme bh.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 8 juli 2013 00:05.
 Sinds zijn dertiende verslaafd was aan masturbatie.
Anneke had met twee verslaafde mannen te maken. In de eerste plaats was daar haar man, Henk, die verslaafd was aan de drank. Overdag dronk hij niet, zei hij, maar Anneke wist onderhand dat alcoholisten de grootste leugenaars zijn die bestaan. Volgens haar had hij op zijn werk wel ergens een plat flesje Wodka in een laatje liggen om de dag door te komen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 juli 2013 23:54.
 Moeder en dochter neuken.
Roos huilde. Het ongelooflijke nieuws van de dood van haar man was hard aangekomen. Ze wist dat dit eens zou kunnen gebeuren maar altijd was ergens de hoop gebleven dat het haar man bespaard zou blijven. Maar Afghanistan was dus uiteindelijk haar man, sergeant-majoor in het Nederlandse leger fataal geworden. Hij liet en hun dochter Emma achter. De dagen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 juli 2013 23:36.
 Voor het eerst zijn pik in een meisjeskut.
Vroeger was het voor mijn ouders een hele klus me tijdig uit bed te krijgen om naar school toe te gaan. Sinds een paar weken hoefde ik helemaal niet meer aangepord te worden. Ik was zelfs een flink uur vroeger uit de veren dan nodig was. Laat ik jullie maar meteen geruststellen voor jullie denken dat ik een aanval van plichtsbewustzijn had. Daar hoeven.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 juli 2013 08:07.
 Heb zin om mijn hoerige slipje vol te spuiten.
Het onderstaande bizarre verhaal is waar gebeurd. De namen zijn uit privacyoverwegingen veranderd. Ik ben 31 jaar en heb een zus, Suzanne van 24 die ik vroeger alleen als zus zag maar nu is ze een verschrikkelijk lekkere vrouw geworden met een heel geil lichaam: donkerblond half golvend haar tot op haar schouders en heel stevige borsten met een hele.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 juli 2013 07:45.
 Mijn oom en tante zijn aan het seksen.
Ik werd half wakker toen de camper over een ruw terrein hobbelde. Kort daarna was ik me vaag bewust, dat oom en tante de camper binnen kwamen, beneden waar hun bed was en ik realiseerde me dat wij ons reisdoel hadden bereikt. Ik was al bijna weer in slaap gevallen, toen ik tante Anja hoorde giechelen. Ik kon nog steeds niet geloven dat ik echt op vakantie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 7 juli 2013 07:39.
 Ik had mijn bloedmooie nicht geneukt.
Ze was een tikje aan de arrogante kant, bijna op het zelfzuchtige af, maar als je een lichaam hebt zoals het hare, dan kun je daar mee wegkomen. Alles wat ik kon doen, sinds haar borsten een jaar of vijf of zes geleden was begonnen te groeien, was naar haar staren. Staren en verlangen. En, masturberen natuurlijk! Telkens wanneer ik zomer’s een paar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 5 juli 2013 02:53.
 Lekker geil hoor twee oudere mannen.
Henk en zijn vriend Gerard gebruiken de verdere middag om Sylvia helemaal uit te wonen. Vermoeid maar voldaan laten ze Gerard uit. Op de bank in de woonkamer zitten vader en dochter naast elkaar en drinken wat. “Het was lekker pap” zei de blondine, “lekker geil hoor twee oudere mannen… dank je wel” ze geeft hem een hete kus op zijn mond. “Ja,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 5 juli 2013 02:42.
 Juffrouw Annekes nylon kousen.
Samen met Richard, mijn vriend, loop ik naar zijn huis. We zijn al vele jaren samen, op de kleuterschool hebben wij elkaar ontmoet. We gingen tegelijk ernaar toe en vonden al snel een beetje steun aan elkaar, de jaren op die school gingen snel voorbij en we waren als dat kon en mocht van onze ouders altijd samen. We zijn samen naar de lagere school.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 5 juli 2013 02:34.
 Logeren bij haar oom DEEL3.
Na de douche kwam het er toch niet meer van om met elkaar naar bed te gaan. Ze waren alle drie voldaan en ook wel wat vermoeid van de hete orgie die ze aan het begin van de avond met elkaar hadden. Ron had heerlijk met moeder en dochter geneukt en al hun gaatjes met zijn machtige pik gevuld en hun rijkelijk voorzien van zijn zaad. Zijn nichtje Cora.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 5 juli 2013 02:32.
 Logeren bij haar oom DEEL2.
Ron en Cora zaten op de bank een wijntje te drinken en hadden daar een plankje met blokjes kaas bij. Cora had haar rokje weer aangedaan en haar oom zat in zijn sportbroek. “vond je het lekker Cora?” vroeg Ron zacht. “de wijn of de kaas…” giebelde het grietje en dan vertelt ze haar oom dat ze het heerlijk had gevonden zoals ze die middag hadden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 02:40.
 Logeren bij haar oom DEEL1.
“Hoi ome Ron daar ben ik dan...” zegt het meisje dat bij hem voor de deur staat, met een diepe zucht. “hoi Cora…” roept Ron verheugd uit als hij de mooie jonge vrouw voor zich ziet staan met een weekendtas in haar hand. “Kom verder… leuk dat je er bent..” Hij zoent zijn nichtje op haar wang. Zijn zuster had hem gevraagd of ze het weekend bij hem.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 02:34.
 Mijn lievelings juf.
Hoi mijn naam is Robin, ben nu 20 jaar maar dit verhaal is van 4 jaar geleden toen ik 16 was. Ik zat toen op de middelbare school. Het was het laatste leerjaar, ik had nog 2 maanden les van juf Irene. Juf Irene was een rijpe vrouw van 48 jaar maar wel bloedmooi. Ze had zwart haar, goede c cup borsten, was 1.78, blank en had groene ogen. Het was net.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 02:30.
 Mijn seksrelatie met mijn geile zusje.
Hoi, mijn naam is Mathias en ik ben 16 jaar oud. Ik heb sinds kort een stomende relatie met mijn 4 jaar oudere zus Kaat. Dat was al met al een vrij logische stap, als je weet dat Kaat er niet alleen geweldig uitziet (stevige E-cup, perfect geronde kont), maar er ook altijd enorm geil en opwindend bijloopt. Ze is bekend om haar hyperuitdagende outfits.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 02:25.
 Het was er vreselijk saai.
Ik zat op een tuinstoel en voelde me eenzaam. Wij waren verhuisd van Amsterdam naar Schiermonnikoog, een klein eiland met een paar honderd inwoners, en buiten het seizoen helemaal uitgestorven. Het was er vreselijk saai. Wij woonden er pas twee dagen en ik was nu al al wanhopig van de verveling. Als ik hier nog veel langer moest blijven, zou ik het.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 02:16.
 Gluren bij de campingburen DEEL 3.
De zon brandde er flink op los vandaag, het was verstikkend heet op de camping. Mijn pik had ik ondertussen al twee keer leeg geschoten: vanochtend -in de tent- in de hand van Elly, m’n oudere zus. Later weer, in de caravan van mijn ouders met m’n moeder. Mijn moeder blijkt een seksbeluste kant te hebben die ik niet kende van haar. We zouden elkaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 4 juli 2013 01:49.
 Gluren bij de campingburen DEEL 2.
Het was dag drie op de camping, de zon stond al te branden toen ik wakker werd. Naast me deed mijn zus Elly ook langzaam haar ogen open. Gisteravond waren we hondsmoe in ons tentje gekropen en meteen in slaap gevallen. Onze ouders hadden geen idee wat we allemaal beleefd hadden. “Hoe laat is het Gert?”, vroeg mijn zus. “Negen uur… zou jij niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 juli 2013 03:04.
 Gluren bij de campingburen DEEL 1.
Het was een warme zomer en mijn ouders vertelden mijn zus en ik waar we met de vakantie heen gingen. ‘Naar de Veluwe, een hele mooie camping: Zonnewarmte heet het’. Zonnewarmte.. hoe verzonnen ze het, oubolliger kon niet, maar ik vond alles prima. De omschrijving klonk eigenlijk wel goed: zwembad, speeltuin, disco, bioscoopzaaltje.. Mijn naam.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 juli 2013 02:56.
 Mijn 20 jarige nichtje en tante DEEL 2.
Het was ochtend. Mijn nicht Sanne en mezelf hadden afgelopen nacht een ontzettend geile neuksessie gehad. Onze eerste weliswaar, maar zeker niet de laatste. Ik begon stilletjes aan te ontwaken. Ik had het gevoel alsof er iemand aan me zat, maar ik was nog veel te suf om te beseffen of dit echt was. Ik dacht dat ik gewoon aan het dromen was. Ik begon.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 juli 2013 02:48.
 Haar zoon Bart is al bijna een man.
Het gezin uit Drente zat in het restaurant aan de broodjes, cola en koffie. Pa had natuurlijk een grote pils. Ze waren een weekend naar Duinrell in Wassenaar en ze hadden daar ook een vakantiebungalow geboekt. Sanne en Papa wilden s’avonds nog graag naar Omniversum, om een 3D-film te zien, want zoiets had je niet in Drente. Maar Moeder en Bart waren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 2 juli 2013 03:08.
 Wat een grote lul.
Ik hoorde via mijn zoon dat die ene vriend een afwijking aan zijn lul had. Zo vertelde hij het. Het was niet normaal dat hij zo een grote lul had. Bij de gym deed hij niet mee, het was geen gezicht zeiden ze. Hij was net zeventien jaar en had nog geen meisje gehad. Ik hoorde mijn zoon flink over hem uit en werd nieuwsgierig naar zijn grote tampeloeris. Ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 2 juli 2013 03:06.
 Liefde kent geen leeftijd.
De eerste zonnestralen die hun vale licht doorheen de overgordijnen priemden, kleurden de kamer behaaglijk oranje, toen An ontwaakte. Hoe lang had ze geslapen? Een uur, twee uur, ze wist het niet direct. Lang kon het in ieder geval niet zijn want ze voelde zich allesbehalve uitgerust. Slaapdronken gingen haar ogen op zoek naar de wekker, maar die was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 1 juli 2013 02:41.
 Sex met mijn beide ouders.
Hoi, ik ben Linda, 22 jaar en woon nog bij mijn ouders thuis. Over mijn pa en ma gaat ook dit verhaal. Ik was 17 jaar toen ik eigenlijk voor het eerst door kreeg dat mijn moeder wel erg veel aandacht had voor (…) zeg maar, mijn lichaam. Mijn moeder (Lia) begon zich te bemoeien met mijn kleding, regelmatig kocht zij in de stad, waar ik dan zelf niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 1 juli 2013 02:32.
 Ik wil heel graag uw vriend zijn.
Twan was al een paar jaar het huis uit; na verschillende ruzies had hij besloten om op zichzelf te gaan wonen. Op twintigjarige leeftijd kreeg hij een flatje aangeboden, twee maanden later woonde hij daar. De afgelopen twee jaar was hij alleen naar huis gegaan voor een verjaardag van zijn ouders. In dat huis kwamen de slechte herinneringen te vaak weer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 1 juli 2013 02:29.
 Hij was nog maar veertien.
Het was hun eerste dag in Engeland. Ze waren heel vroeg opgestaan om op tijd op Schiphol te komen om s’ochtends naar London Gatwick te vliegen. De hele dag hadden zij in een kleine huurauto kastelen, kerken en schilderachtige dorpjes bekeken. Zij hadden een Bed & Breakfast gevonden in Stratford on Avon, het bleek bij een Pub te zijn, waar zij nu zaten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 1 juli 2013 02:27.
 Heb jij ook zo een grote broertje.
Voordat Sandra op haar 18e haar vriendje Jan-Peter leerde kennen was ze voor haar leeftijd seksueel redelijk ervaren. Die ervaring deed ze op toen ze net veertien jaar was geworden. Het was op een avond toen haar ouders naar het theater gingen. Haar vier jaar oudere broer Jeff en zijzelf hadden geen zin mee te gaan, dus bleven die avond thuis. Na wat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 1 juli 2013 02:25.
 Naar je bed ga slapen.
Ik was ongeveer 10 jaar oud. Ik was al aardig seksueel actief: trok mezelf al af en las ijverig de sexboekjes, die ik uit de kast van mijn vader haalde. De boekjes lager "veilig" achter een stapel paperassen. Op een avond ging ik naar bed en vond tussen mijn lakens een briefje. Ik las het en schrok van de inhoud. "Ga vannacht wanneer iedereen slaapt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:51.
 De verkering van mijn zoon.
Totdat mijn zoon verkering kreeg was ons leven heel normaal. Natuurlijk, ik wist best dat mijn zoon een knappe en aantrekkelijke jongen was. Hij was ook best sexy want ik merkte dat hij vaak een erectie kreeg, als ik half ontkleed voor de badkamer spiegel stond en hij binnenkwam om zijn tanden te poetsen of zo. Ik maakte me daar geen zorgen om want.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:48.
 De zuster van mijn moeder.
Tot ongeveer mijn 10e levensjaar wilde ik niets liever dan piloot worden en met mijn moeder trouwen. Vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging en stiekem mijn eerste biertje dronk en sigaret rookte werd ik een stoere bink die ook achter de meiden aanging. Op mijn 16e zoende en vingerde ik mijn eerste echte vriendinnetje Marieke een buurmeisje........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:44.
 Mag ik even bij jou binnen komen buurman.
Henk keek naar zijn buurmeisje Johanna. Ze was in de tuin en gooide sneeuwballen naar haar vriendin. De Jack Russel, het hondje van Wendy, rende tussen de meisjes heen en weer om de sneeuwballen te bemachtigen. Hij rookte een sigaartje en keek opmerkzaam naar het grietje dat al een hele vrouw was geworden. Door haar winterkleding kon hij de vormen van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:40.
 De piemel van mijn oppaskindje.
Ik ben een meisje van 16 jaar. Mijn naam is Laurien. Ik doe Havo, maar geef meer om hockey. Ik sport op het hoogste niveau, train dus vaak en heb dan ook een strak lichaam. Mijn borsten zijn mooi rond, en ik vind ze zelf net iets te groot. Niet dat ik klaag hoor, maar iets kleiner had van mij ook gemogen. Ik heb alleen nog maar gezoend met jongens,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:35.
 Ik ben verdorie de moeder van je beste vriend.
Ben ik een slechte vrouw? Ik weet het niet. Volgens de geldende moraal is het verwerpelijk en afkeurenswaardig wat ik heb gedaan, maar aan de andere kant: niemand is er slechter van geworden daarvan ben ik overtuigd. Trouwens, wat de een af keurt, vindt de ander geen probleem en.....ach...weet je wat? Oordeel zelf maar. Mark is de beste vriend van.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:33.
 Op het naaktstrand met mijn moeder en zusje.
Mag ik je eraan herinneren dat we op een naaktstrand zijn en dat het zeer dus onbehoorlijk is dat jij je zwembroek nog aan hebt?” sprak Judith tegen Johan, haar zoon. Dochter Kim luisterde het gniffelend aan maar Johan deed maar weer net of hij het niet hoorde, hij was zeker niet van plan zijn zwembroek uit te doen. Ze konden de pip krijgen, hij had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 30 juni 2013 02:25.
 Wendy word misbruikt door haar schoonvader.
Mijn vrouw vertelde regelmatig haar fantasieën aan mij, zo vertelde ze dat het haar wel spannend leek met een man erbij, of meerdere mannen. Een verkrachtings scene leek haar ook wel iets, waarbij ze werd geblinddoekt en vast gebonden. Over en weer vertelden we onze intieme gedachten, ons sex leven is niet slecht. We hielden het bij de fantasieën.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 juni 2013 02:59.
 Mijn tante Illona.
Het was erg warm die dag, Joost veegde het zweet van zijn voorhoofd. Joost was 16 en nog erg klein voor zijn leeftijd, niet dat hij zich klein voelde, hij was een echt haantje wel veel praatjes maar een klein hartje. Joost had tante Ilona op zijn verjaardag beloofd de volgende vakantie te komen helpen en belofte maak schuld! Zijn tante mocht er wel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 juni 2013 02:41.
 Zal buurvrouw jou eens verwennen.
Astrid kwam niks te kort bij Klaas. Ze genoten altijd van lekkere seks met elkaar, maar sinds Klaas als vrachtwagenchauffeur internationaal reed was dat veranderd. Een week droog staan, dat was voor Astrid als een straf. Als ze wilde kon ze vrolijk rondwippen als Klaas op reis was. Haar vriendin Kitty, had het wel eens voorgesteld. 'Zet de bloemetjes.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 28 juni 2013 02:36.
 Ik ben te heet om aan te pakken.
Men zegt dat ik een meisje ben dat te heet is om aan te pakken. Iedere man die mij ziet, wil me naaien en ik zeg haast nooit nee. Hoe het komt dat ik zo heet tussen mijn benen ben weet ik niet en ook mijn ouders staan voor een raadsel. Ik ben nu zestien en een slanke meid met lekkere tieten en een kont om rauw in te bijten, zoals veel mannen dat zeggen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 27 juni 2013 02:34.
 Sex met mijn jonge buurmeisje.
Ik , Willem woon in Enschede in een leuke volksbuurt waar veel oudere mensen wonen en ik woon hier nu bijna 3 jaar en ik ben een van de jongeren in de straat , ik ben een gescheiden man van 33 jaar en de gemiddelde leeftijd in de straat is toch wel iets van 65+ dus ook weinig kinderen in de straat wat ik wel prettig vindt. Enige maanden geleden is de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 27 juni 2013 02:31.
 Het vriendje van mijn dochter.
Ik ben Susan, 38 jaar en woon sinds de scheiding alleen met mijn 17 jarige dochter Liset. Sinds een aantal maanden heeft zij een hele leuke vriend, Mike, een vrij lange 21 jarige jongen. In het weekend blijft hij vaak bij ons slapen op haar zolderkamer. Zo ook enkele maanden geleden toen ze een strandfeestje hadden. Rond 3 uur hoorde ik ze thuis komen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 26 juni 2013 02:46.
 Een keiharde jongenspik.
“John, kun je even beneden komen ?” mijn moeder staat onder aan de trap, en ik roep dat ik er aan kom. Na een paar minuten wijst mijn moeder naar de voordeur 'er staat iemand aan de deur voor je ' zegt ze Als ik de deur van de hal open, zie ik Myrthe, het buurmeisje staan, met een grote doos in haar handen. Haar gezicht staat alsof ze een dringende.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 26 juni 2013 02:35.
 Drie jonge zusjes leren elkaar vingeren.
Het was woensdagmiddag. Mieke was eerder uit van school en haastte zich naar huis. Ze zag in de schuur de scooter staan van haar bijna twee jaar oudere broer, waaruit ze de conclusie trok dat hij ook thuis was. Hij was al van school af en liep grotendeels stage en ging naar school, maar woensdagen was hij thuis. Zachtjes sloop Mieke het huis binnen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 26 juni 2013 02:10.
 Met mijn veertienjarige pikje.
Hoewel ik net als de meeste jongens van zo'n dertien, veertien, jaar wel eens met de vingers aan het kutje van een meisje had gewriemeld had ik verder weinig ervaring op seksueel gebied. Behalve die ene keer dat mijn buurmeisje van zeventien mij vroeg of ik "HET" eens met haar wilde doen. Dat gebeurde midden in de winter in de sneeuw. Met mijn veertienjarige.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 juni 2013 03:01.
 Zwanger van mijn kleine broertje.
OK dan maar, broertje. Ja, kruip maar in mijn bed als je wilt, nee ik vind het niet erg. Wow, slapen met mijn kleine broertje in mijn bed. Wel, hij slaapt tenminste, en is er gelukkig geen sprake van seks of zo... He broertje! Jouw dingetje zit wel tegen me aan te poken. Hou hem bij je, of anders stuur ik je terug naar je eigen bed, begrepen? Ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 juni 2013 02:54.
 Wil je mama een plezier doen.
Als 16 jarige heb je natuurlijk allang de meisjes van je leeftijd ontdekt. Maar ze hebben me nooit echt geïnteresseerd. Altijd zo speels, alleen maar een beetje teasen nooit echt willen sexen. Nee ik val lievere op oudere vrouwen, voor al de vrouwen die zich ook echt vrouwelijk kleden. Mooie rokken, mooie hoge hakken, chique bloesjes. Mijn moeder is.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 juni 2013 02:49.
 Seksuele gemeenschap met mijn moeder.
In ons gezin praat niemand over zichzelf, over wie we zijn, wat we belangrijk vinden, over onze successen of teleurstellingen, of over hoe wij ons voelen. Dat laatste vooral, niemand praat erover hoe hij of zij zich voelt. Bitterheid, woede, frustratie, vreugde, liefde, wanhoop, zelfs zuiver geluk waren altijd emoties waarover ik in boeken had gelezen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 juni 2013 02:44.
 Ik mis je vader helemaal niet.
Mijn ouders hadden al jaren geleden huwelijks problemen gekregen. Vader wilde dat Mams zijn lieve huisvrouwtje was, terwijl zij haar opleiding wilde afmaken. Toen zij zich inschreef voor de universiteit en weer ging studeren, begon mijn vader alles verkeerd te vinden aan haar. Zijn protesten werd steeds heviger. Onder zijn constante aanvallen nam Mams.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 25 juni 2013 02:41.
 Morgen dan mag je me best wakker komen kussen.
“Jim ... Jimmy!” Zijn moeder was boos en rende de trap op naar de slaapkamer van haar zoon. Jim draaide zich om en keek op zijn wekker, net op het moment dat die hevig begon te piepen. Hij rekte zich uit en sprong haastig uit zijn bed. Met zijn vrijwel permanente erectie parmantig voor zich uit wiebelend, stoof hij de badkamer in. Jim was een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 juni 2013 02:34.
 Babysitten en dokterje spelen.
Hoi, ik ben Maarten en zou graag een verhaal willen vertellen over iets dat een aantal jaar geleden gebeurt is. Toen ik veertien jaar was begon ik meer interesse te hebben voor mijn oudere zus Tinneke, die zestien was. Zij danste vaak terwijl ik toekeek. Haar borsten tekende zich toen altijd goed af. Tinneke was een echte seksbom. Later kwam ik te weten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 juni 2013 02:24.
 Nog geen 16 en je doet het met je vader.
Kelly liep net naar de kamer, het was net half acht en ze had haar huiswerk af. Beneden aangekomen zag ze even in een flits, dat alleen haar vader in de kamer zat, ze liep naar de koelkast om een blikje cola te pakken. Wat hoorde ze toch? Ze keek even om de hoek de kamer in, maar haar vader keek gespannen naar het televisiescherm, hij had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 juni 2013 02:16.
 Aftrekken en beffen met mijn zusje.
Gauw naar huis, bah het was vies koud weer, en nog maar net september. Ook nog tegen de wind in, Bas baalde van dit klotenweer, gelukkig het was nog een paar straten. Ineens dacht hij er aan dat zijn zus ook wel al thuis zou zijn, Ingrid was net 17 en Bas net een jaartje jonger. En zoals zoveel broertjes fantaseerde hij over zijn mooie zusje,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 24 juni 2013 02:11.
 Ik begluur mijn eigen zus.
Al heel lang had ik mijn zuster op het oog. Ik wilde eens haar begluren als ze naar de badkamer ging en weten wat ze zoal deed. Mijn zus Alani was toen 26 jaar en ik 20. Alani en ik woonden samen met pa en ma in een grote stad ergens het Oosten van het land. Mijn zus had toen nog geen verkering en ik nog geen vriendin. Omdat ik haar vaak in de zomer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 23 juni 2013 04:22.
 Welterusten lief broertje van me.
Het gebeurde ongeveer 2 jaar terug. Ik (Bryan) was net een maand 18 geworden. En was zojuist geslaagd voor mijn rijexamen. En mijn eerste rit was naar schiphol om mijn ouders weg te brengen, die hadden namelijk net een reis in de loterij gewonnen en gingen nu 4 weken op cruise over de Caribische zee. Mijn zusje (Lotte) van net 16 en ik hadden het huis.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 23 juni 2013 04:20.
 Ik ben de toyboy van me moeder en de buurvrouw.
Mijn moeder was al tien jaar gescheiden. Zij was nooit hertrouwd, en bij mijn weten had ze ook nooit een vrijer gehad, wat vreemd was omdat zij best aantrekkelijk was. Zij leek nog niet toe aan een andere man of aan een vriend. Zij was tevreden met haar werk als hoofdverpleegster, en met de opvoeding van mijn persoontje. Zij ging vaak langs bij haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 23 juni 2013 04:12.
 Het jonge modeletje.
Allereerst wil ik me even voorstellen, ik ben een man van 32 jaar en werk in een fabriek in het oosten van het land. Tja, het is geen geweldige baan, maar dat komt vooral omdat ik eigenlijk nooit echt wat aan school heb gedaan. Ik werd meestal dan ook vrezelijk gepest op school en dat komt niet ten goede aan de cijfers. Afijn, toen ik een jaar of 16.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 23 juni 2013 04:05.
 Mijn kleine buurmeisje.
Ik , Willem woon in Enschede in een leuke volksbuurt waar veel oudere mensen wonen en ik woon hier nu bijna 3 jaar en ik ben een van de jongeren in de straat , ik ben een gescheiden man van 33 jaar en de gemiddelde leeftijd in de straat is toch wel iets van 65+ dus ook weinig kinderen in de straat wat ik wel prettig vindt. Enige maanden geleden is de.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 22 juni 2013 03:14.
 Je bent de allerliefste papa.
Mijn dochter Eva en ik zijn onafscheidelijk en hebben een hechte band, vooral sinds haar moeder een paar jaar geleden is overleden. We gingen altijd al vrij met elkaar om. Zij is nogal aanhankelijk, geeft me graag kusjes en hoewel ze er nu echt te oud voor is, kruipt ze nog graag bij me op schoot om te 'kroelen', zoals zij het noemt. Heel af en toe.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 juni 2013 03:15.
 Mijn dronken moeder.
Vanaf mijn 14e voelde ik mee steeds meer aangetrokken tot mijn Moeder. Een gewone tiener-crush denk ik maar omdat mij Moeder nogal een vrijgevochte vrouw was met aardig wat wisselende contacten en er in ons gezin ook geen geheim van maakte dat ze een bepaalde levensstijl, had bleven mijn crush en de beelden van mijn Moeder door de jaren heen op mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 juni 2013 03:13.
 Moeten mijn borsten soms verbranden.
Dit avontuur begon allemaal op een zondagmorgen, midden in de zomervakantie. Mijn ouders waren ’s ochtends vroeg, met mijn oom en tante een weekje op vakantie gegaan. Mijn twee nichtjes en ik bleven de hele week alleen thuis. Ik hoor de deur dichtslaan en schrik wakker. Mijn ouders zijn weggegaan, dromerig loop ik naar de badkamer en begin me te.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 21 juni 2013 02:35.
 Geilen met moeder en dochter.
Oh kom binnen buurman, ehhh de thee is al klaar Marja deed de voordeur vriendelijk open, en haar leuke overbuurman liep dicht langs haar door de gang naar de kamer, haar heerlijke parfum opsnuivend......de sensuele geur prikkelde zijn gevoel. Ja ik dacht hier zal het theewater wel heet zijn, overbuurman Dolf glimlachte. Ja wat heet heet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:51.
 Geile moeder neukt haar jonge zoon.
Geertje was midden 40 en zag er voor haar leeftijd nog beslist goed uit! Zo'n acht jaar geleden was ze gescheiden van haar man die niets anders dan ellende met zich mee bracht. Schijtziek was ze van hem en de scheiding was er dan ook zo door. Uit haar huwelijk met John was 1 kind voortgekomen. Alco heette hij. Alco had nooit erg veel last van de scheiding.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:48.
 Ik moet huiswerk maken pap.
Met een geïrriteerde zucht sloeg hij zijn armen over elkaar, keek even naar zijn vrouw die rechts van hem op de lederen sofa zat en rolde met zijn ogen. Ze gunde hem geen blik waardig. Ze staarde onverstoorbaar naar de grond, legde haar ene been over het andere en wiebelde zenuwachtig met haar voet. Hij slaakte een diepe zucht, deed een uiterste poging.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:38.
 Jij moet bij ons in bed komen slapen.
Een tijdje geleden waren mijn oom en tante bij ons op bezoek, een paar keer per jaar komen zij bij ons. Toen zij er laatst weer eens waren en ik achter de PC zat, hoorde ik dat zij het over de vakantie hadden, mijn ouders wilden dit jaar naar Canada, een zus van mijn moeder opzoeken maar de reis was erg duur en ze wilden dus met z’n twee-en gaan. Ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:36.
 De gekneusde vinger van mijn dochter.
Het was op een zondagmiddag. Mijn vrouw was met de jongste kinderen naar de bioscoop en ik kon me verheugen op een middagje alleen thuis. Er was WK-schaatsen op TV en normaal gesproken kon ik dat nooit zien want ik was eigenlijk de enige in huis die dat interesseerde. De 1.500 meter was toe aan z’n 5de of 6de rit toen ik de achterdeur hoorde dichtklappen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:33.
 Nee dat mag niet ik ben toch je moeder.
Ik keek naar mijn moeder terwijl zij het lange stuk reed over de Duitse autobaan. De reden dat wij op reis waren, was dat mijn oom een groot pand in Oostenrijk had gekocht. Het was eerst een pension geweest, maar hij wilde er nu appartementen van maken om te verhuren aan ski-toeristen, maar eerst wilde hij daar nog een familiebijeenkomst organizeren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:32.
 Papa zijn piemel diep in mijn kutje.
Ik was eten aan het koken, toen Papa thuis kwam uit zijn werk. Hij was uit zijn humeur. Hij knalde de voordeur achter zich dicht, maar ik zei vriendelijk: “Hallo Papa!” Grommend verdween hij in zijn slaapkamer. Ik schudde mijn hoofd, terwijl ik de sudderende gehaktballen in de braadpan omdraaide. Ik miste mijn moeder. Zij was twee jaar geleden gestorven.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:26.
 Mijn dronken zus in haar kontje geneukt.
Samantha had gedronken, maar Michael nog meer, mijn zus had me nodig om hem naar boven te brengen. Ik wacht wel hiernaast, zei ik toen we aan de badkamer kwamen. Ik plofte me neer in de zetel in de kamer ernaast waar hele muren bedekt waren met boeken en DVD's. Het duurde een poos eer ik weer de deur hoorde opengaan. Ik zag Michael enkel in ondergoed.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 20 juni 2013 02:21.
 Bang voor onweer.
Al sinds mijn vroege jeugd ben ik bang voor onweer. Wanneer het s’nachts onweerde, liep ik altijd naar de slaapkamer van mijn ouders en klom in hun tweepersoons bed, en mijn moeder hield mij dan dicht tegen zich aan totdat de storm was gaan liggen. Ik rilde letterlijk van angst, en alleen de veilige warmte van haar grote lichaam, en haar kalme zachte.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:46.
 Wat een heerlijk jonge pik.
Mijn naam is Evelien en ik ben 32 jaar en zoals zo velen met mij ben ik een alleenstaande moeder. Ik was 17 en smoorverliefd op Joost, een jongen uit de zesde klas van het VWO. Na de examens begonnen de welbekende feesten en Joost sleepte me van het ene naar het andere feest. Afijn, van het een kwam het ander, met als gevolg dat ik zwanger was voor.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:44.
 De ontmaagding door haar vader.
Zestien jaar was ze, Marja.....dochter van Jack. Ja en natuurlijk dochter van de moeder die haar baarde. Maar door het feit dat mams druk was met haar werk en dat paps meest thuis was, kwam de opvoeding toch op de vader terecht. En die opvoeding was heel vrij, en dan in de sexuele zin. Al vroeg zat Jack aan zijn dochter, enkel strelen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:39.
 Ik geilde al jaren op mijn zus.
Ik ben Michael een jongen van 21 jaar en mijn zus heet Marielle zij is 24 jaar. Ik hadheb een obsessie voor mijn zus. Het begon allemaal toen ik een jaar of 14 was, zoals elke jongen begin je dan een beetje naar vrouwen te kijken. Ik weet nog precies hoe het allemaal begonnen is. Het was eerste kerstdag en mijn zus die toen 17 was, had hier mooie kleren.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:38.
 Die oude man kan wel wat gezelligheid gebruiken.
Zoals elke zomervakantie ga ik lekker zonnen in het natuurgebied vlak bij mijn woonplaats. Ik probeer als de zon schijnt lekker aan het meertje te gaan liggen zodat ik altijd lekker kan gaan zwemmen en bruin kan kleuren. Ook vandaag ben ik met twee vriendinnen naar het meertje gefietst. Na een poosje liggen bruinen hebben we eigenlijk wel trek in een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:33.
 Seks met mijn broertje en zusje.
Ik ben een meisje van 15. Ik heb bruin haar, bruine ogen, ben 1m73 groot, weeg 57kg, en heb C65. Niet slecht, vind ik zelf. Ik zal nu iets vertellen wat ik een maand geleden heb meegemaakt. Ik vinger me regelmatig en als ik er zin in heb ga ik altijd wat vroeger naar m'n kamer. Die vrijdagavond was ik alleen thuis. Ik moest op m'n zusje van 13 en m'n.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 19 juni 2013 02:31.
 Heerlijk dat je me behandeld als een volwassen vroouw papa.
De zomer liep ten einde en ik kijk dit jaar met gemengde gevoelens terug naar deze zomer. Niet vanuit het afgezaagde oogpunt van het weer want hier in Holland is het niet te voorspellen. Nee, ik heb het over mijn huwelijk en mijn relatie met mijn 16 jarige dochtertje Heleen. “Dochtertje”? Nou nee, Heleen is uitgegroeid tot een ware hartenbreker; met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:43.
 Alleen met mijn stiefdochter van 16.
Na een lange lange tijd vrijgezel te zijn geweest kwam ik eindelijk de ware tegen. Maria kwam zelf net uit een mislukt huwelijk van waaruit ze twee kinderen had gekregen. Ofschoon ik bijna 50 ben en Maria bijna 40 is viel ze toch voor me. Bijna meteen nadat de vlam erin sloeg, maakte ik kennis met haar twee kids, een zoon Sjors (18) en dochter Anna.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:40.
 Mag ik even in je broekje voelen.
Laat ik aan het begin van dit (wel lang geworden) verhaal mezelf even introduceren. Ik ben Jos en al een aantal jaren schoolarts in X. Ik ben, denk ik, nog een van die ouderwetse schoolartsen die ook nog een praktijkruimte aan huis bezit. Zonder voorbij te gaan aan mijn geheimhouding als arts, durf ik toch een voorval uit mijn praktijk hieronder neer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:24.
 De buurvrouw en haar mooie dochter.
Ik ben Peter, 44 jaar. Inmiddels 3 jaar gescheiden van m'n vrouw. Sindsdien probeer ik seksueel aan m'n trekken te komen door allerhande losse contacten en one-night-stands. In de flat boven me woonde een ouder echtpaar, waarvan de man een jaartje geleden is opgenomen in een verpleeghuis. Z'n vrouw is vervolgens na een paar weken bij haar dochter.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:21.
 Haar onderbroekje is ook vochtig.
Het is vroeg in de morgen als ik van mijn werk naar het strand ga. Het is niet het beste weer maar voor een wandeling langs het strand goed genoeg. Ik ben 55 jaar en kijk graag naar mooi vrouwen Maar die verwacht ik nu niet aan zee. Als ik een half uur langs het water loop zie ik tegen de duinen aan een bundel doeken liggen en op een afstand is.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:14.
 Aftrekken voor mijn tante.
Hoi, ik zal me even voorstellen. Ik ben Jeroen en ben 18 jaar oud. Ik ben best wel knap, maar durf nooit echt naar een meisje te stappen. Verder ben ik al meer dan een jaar zonder meisje en was een week geleden nog maagd. Een week geleden was ik een paar dagen alleen thuis. Ik zat een beetje tv te kijken toen mijn tante ineens aanbelde. Mijn tante.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 18 juni 2013 02:07.
 Mijn zus is een vieze spermalekkende slet.
Het onderstaande bizarre verhaal is waar gebeurd. De namen zijn uit privacyoverwegingen veranderd. Ik ben 31 jaar en heb een zus, Suzanne van 24 die ik vroeger alleen als zus zag maar nu is ze een verschrikkelijk lekkere vrouw geworden met een heel geil lichaam: donkerblond half golvend haar tot op haar schouders en heel stevige borsten met een hele.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 17 juni 2013 02:42.
 Lekker neuken met een jonge studente.
Toevallig komen ze samen de supermarkt uit en zij loopt met een zware tas met boodschappen te zeulen. Onhandig hangt ze ‘m aan haar fietsstuur, de fiets valt bijna om. Ze is een jonge meid van 20 en ze kijkt hulpeloos om zich heen. De man kijkt haar lachend aan. “kan ik je helpen?" zegt hij. Wendy neemt de man op, hij is in de vijftig en hij kijkt.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 17 juni 2013 02:36.
 Mijn puberende dochter.
Mijn dochter was net zestien en had een vriendje van negentien. Persoonlijk vond ik het leeftijdsverschil, gezien haar jonge leeftijd een beetje te groot en heb haar daar ook op aangesproken. Ik was vooral bezorgd om haar, ze was nog zo onschuldig en het zou toch zonde zijn dat ze zich gaf aan het eerste de beste vriendje dat haar vervolgens zou laten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 17 juni 2013 02:19.
 Het geile zusje van mijn moeder.
Tot ongeveer mij tiende jaar wilde ik niets liever dan piloot worden. Maar vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging en stiekem mijn eerste biertje dronk, werd ik een stoere bink die achter de meiden aan zat. Op mijn veertiende zoende en vingerde ik Marieke, ons buurmeisje van achttien jaar. In het schuurtje achter in onze tuin was Marieke.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 17 juni 2013 02:11.
 Mijn tante en nichtje blijven logeren.
Op een goede dag ging de telefoon. Mijn ouders waren niet thuis, en ik was degene die antwoordde. Aan de andere kant hoorde ik een vrouwenstem, die vroeg met wie ze sprak. Ik ben het, Tommie. Oh, het zal je wel gek in je oren klinken, maar ik ben je tante, Tante Erica. Nou ik had natuurlijk wel eens gehoord over onze familie, maar we zagen ze nooit........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:28.
 Ontmaagd door mijn tante Fatima.
Ik ben Murat en nu 17 jaar.Het gebeurde toen ik zo'n veertien jaar was. Zij is de zuster van mijn vader. Fatima was toen 34 jaar. Fatima kan geen kinderen krijgen en was daarom zo gek op mij en mijn zus die vier jaar ouder is dan ik. Ze noemt mij altijd haar pikkie. Als ze mij pakte was het , kom hier jij bent mijn pikkie. Yvonne die heeft een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:27.
 Ontbijten met mijn geile tante.
De volgende morgen zat ik met tante aan het ontbijt. Tante was in badjas en zelf vond ik het wel opwindend om alleen in boxershort te verschijnen zodat tante het nodige van mijn lichaam kon zien. Toen ze van beneden had geroepen dat het ontbijt klaar was ik rap bovenaan de trap verschenen, zodat ze van onderen in mijn kruis kon kijken. Het voelde geweldig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:17.
 Mijn eerste seks met mijn zus en haar vriendin.
Ik was nog een jonge knul toen ik op een avond alleen thuis was. Ik lag op mijn bed en speelde met mijn stijve pik terwijl ik een geil boekje lag te lezen. Ineens kreeg ik de drang om iets heet geils te gaan doen. In mijn nakie stond ik op en ging de slaapkamer van m'n oudere, nog thuiswonende, zuster binnen. Gedreven door een niet te verklaren aandrang.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:16.
 Mijn broer neukt me met liefde.
Hallo mijn naam is Eva en ik ben 42 jaar en al 20 jaar gelukkig getrouwd met Goof en die is 49 jaar. Mijn man Goof is internationaal vrachtwagenchauffeur,dus die is regelmatig een weekje of soms nog langer van huis.Ik woon in het zuiden van het land en mijn broer in het oosten van het land, dus als wij naar elkaar toegaan, blijven wij altijd minimaal.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:15.
 Mijn zoon in mijn oude kut.
Ik ben een vrouw van 44 jaar en ik kan niet ontkennen dat ik ondanks mijn leeftijd nog best van mezelf in de spiegel kan genieten. Ik ben dus al wel wat ouder waardoor ik geen strakke vagina meer heb verder ben ik al getrouwd en vind het daarom niet meer nodig om me in die regio nog altijd te scheren. In vind het ook altijd wel lekkerder om tijdens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:13.
 Ik ben het hoertje van mijn schoonvader.
Het is half Juli, en de afgelopen 4 weken komt mijn schoonvader elke week 1 á 2 keer langs, voor de gezelligheid Tenminste, dat verteld hij mijn schoonmoeder, omdat mijn vriend zo vaak hele dagen van huis is. Ik heb haar al meerdere malen verteld dat haar man zo’n fijne vent is, en geweldig meehelpt met de “mannen-klussen” die Danny laat liggen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 16 juni 2013 02:09.
 Mijn schoondochter is zwanger van mij.
Me zoon had maar weer geluk, hij had een leuke vriendin en toen hij haar ten huwelijk vroeg zei ze nog ja ook. Een echte liefde kon niet anders want ze kon beter krijgen. Mijn zoon (Rob) was 26 jaar een beetje sullig. Werkte als programmeur bij een ict bedrijf. Zijn aanstaande was stefi, een leuke en spontane meid van 24 jaar waar iedere man jong en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 juni 2013 03:34.
 Wakker gemaakt door mijn buurmeisje.
Mijn naam is Hans, ben 33 jaar en laat heb ik iets spannends mee gemaakt. Ik werk in de ploegendienst en op dat moment zat ik weer eens in de nachtdienst. Mijn vrouw moest werken smorgens dus ik had even lekker het rijk alleen, heb lekker wat verhaaltjes hier gelezen hier en ben daarna maar naar me bed gegaan. Ik moest zelf de wekker zetten aangezien.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 juni 2013 03:27.
 Het vriendje van mijn zoon.
Ik wil even zeggen dat ik dit verhaal op mijn eigen gebeurtenis heb gebazeerd, ik heb de namen veranderd maar het is nogsteeds een waargebeurt verhaal. “Hé, mam, mag Jaap dit weekend bij ons logeren, z’n ouders gaan het weekend weg en anders moet hij naar z’n oma en opa?” Thea’s zoon Mark stormde de keuken binnen en keek z’n moeder vragend aan. Thea.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 juni 2013 03:24.
 Drie geile jonge zusjes.
Het was woensdagmiddag. Mieke was eerder uit van school en haastte zich naar huis. Ze zag in de schuur de scooter staan van haar bijna twee jaar oudere broer, waaruit ze de conclusie trok dat hij ook thuis was. Hij was al van school af en liep grotendeels stage en ging naar school, maar woensdagen was hij thuis. Zachtjes sloop Mieke het huis binnen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 15 juni 2013 03:22.
 Ik betrapte mijn moeder.
Ik was nog heel jong, was net gescheiden en sindsdien woonde ik met mijn moeder en mijn zusje Maaike in een klein alleenstaand huisje. Mijn moeder was nog heel jong toen ze mij kreeg, net zo oud als ik nu ben. Ik moet er niet aan denken nu al kinderen te krijgen, maar ik moet toegeven dat het wel voordelen heeft om een jonge moeder te hebben. Mijn moeder.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 juni 2013 03:07.
 Gepakt door mijn dochter en vrouw.
Het was zomer en de kinderen speelden in de tuin van de buren. Mijn dochter van net veertien en de twee buurmeisjes van 17 en 15 waren met waterballonnen aan het gooien. Het was dan ook een zeer warme dag en in badpak kon het nooit kwaad. Ik hoorde dat ze veel pret hadden samen. Het was dan ook een grotere tuin als de onze en er stonden ook meer bomen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 juni 2013 02:57.
 Eerst de dochter naarna haar moeder.
Anita heete ze en ik was verzot op haar. Op zich geen wonder want Anita was een verschrikkelijk mooi meisje. Zwarte krulletjes overdekte soms haar perfecte gezichtje. Ze had een mooi slank figuurtje om voor te knielen. Ze was amper 1 meter 60 hoog maar maar wat een stuk en geen enkele jongen kon vat op haar krijgen. Ik had al een paar keer met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 juni 2013 02:49.
 Sex met mijn neef op een zeilboot.
Gisteren heb ik, van mijn broer en schoonzus, het aanbod gekregen om tijdens mijn vakantie gebruik te maken van hun zeilboot en dat heb ik met beiden handen aangenomen. Wel hebben zij gezegd dat ik iemand moet meenemen, het is niet alleen te bezeilen en te groot voor iemand alleen. Omdat ik sinds een jaar of twee weer single ben, moest ik nadenken wie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 14 juni 2013 02:37.
 Een naakte moeder.
Ik was een jaar of veertien toen ik voor de eerste keer een bijna naakte vrouw zag. In ons gezin was het nooit gewoon geweest dat iedereen naakt liep, van mijn vriendjes hoorde ik vaak dat zij thuis elkaar vaker naakt zagen. In het begin vond ik dat heel vreemd, mijn moeder ging altijd gekleed de badkamer in en kwam er gekleed weer uit. De deur zat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 13 juni 2013 12:35.
 Seks met mijn zus in bad.
Het was een lange dag geweest. Elke zaterdag werkte ik in een supermarkt en, aangezien ik een van de oudsten was, moest ik 's avonds de winkel sluiten. Gedurende de dag had ik mezelf al een beloning bedacht: thuis lekker een lekker en lang bad nemen. Na mijn werk kwam ik in een donker huis aan. Mijn ouders waren op een korte vakantie naar Parijs en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 12 juni 2013 03:25.
 Klaarkomen in moeders vagina.
Mijn moeder kreeg mij vlak na haar 18de verjaardag. Ik heb nooit geweten wie mijn vader was, en ik vermoed dat zij dat waarschijnlijk zelf niet eens wist. Dat betekende wel mijn moeder nog heel jong is. Zij is ook nog heel aantrekkelijk. Zij zorgt goed voor zichzelf en gaat naar gymnastiek, drie keer per week. Zij heeft een verbazend goed figuur. Soms.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 12 juni 2013 03:22.
 Gluren naar mijn tante.
Soms gaan mijn gedachten wel eens terug naar mijn tante, een mooie iets gezette vrouw. Zij was vier jaar jonger als mijn moeder, tante is nooit getrouwd en heeft volgens mij heel weinig relaties gehad. Mijn eerste echte kennismaking was rond mijn achttiende, tante woonde nog bij oma en opa. Zij woonde in een vrijstaand huis en hadden een naast de trap.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 12 juni 2013 03:17.
 Voor het zingen de kerk uit.
Even plots als het was begonnen, hield het koorgezang op. Hun stemmen weergalmden nog na in de kerk terwijl de Dominee een kruisteken maakte en de gelovigen aanmaande om te gaan zitten. Ook het zangkoor zette zich neer. Wendy voelde meteen, toen ze ging neerzitten, hoe de kunstpenis hard en onverzettelijk dieper in haar kut doordrong. Ze kneep haar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 12 juni 2013 03:06.
 Betrapt door mijn broer van 30.
Lag ik gisteren mezelf heerlijk te vingeren, en was bijna aan het komen, toen ik dacht iets te horen. Ik was zo geil dat ik er verder niet op lette en even later kwam ik al kreunend en hijgend klaar. Ik lag met mijn ogen dicht nog na te genieten toen ik schrok van een sten vlak bij mij. "Jee, Dieneke, zijn kleine meisjes tegenwoordig al zo vroeg bezig.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 11 juni 2013 03:24.
 Mijn dochter in spannende lingerie.
Vorige week ging ik met mijn 16-jarige dochter naar de Makro om Sinterklaasinkopen te doen. We doen dat eigenlijk ieder jaar en vinden het reuze leuk om samen op pad te gaan. Mijn dochter en ik zijn echt twee handen op een buik (al zou ik ze graag ook eens ergens anders leggen…). We hadden onze kar al grotendeels gevuld met cadeautjes voor iedereen,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 11 juni 2013 03:16.
 Mijn neefje wil graag weten hoe meisjes eruit zien.
Ik vergeet nooit meer het moment dat mijn nicht Katja mij en mijn vriend Danny betrapte. Danny en ik waren altijd samen, we speelden voetbal met elkaar, we stolen samen appels bij de groenteman, en we leerden samen alles over het leven. Tenminste, totdat mijn nicht ons betrapte. Het begon net zoals onze andere avonturen. We zaten op mijn kamer en we.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 10 juni 2013 02:40.
 Gluren naar mijn botergeile stiefmoeder.
Omdat ik wel eens wilde weten waarom mijn stiefmoeder zich iedere middag in haar slaapkamer opsloot, besloot ik haar te begluren. Staat je netjes, zullen velen vermanend zeggen. Maar als ik zeg dat mijn stiefmoeder jong en mooi is zal menigeen goedkeurend knikken en zeggen: “In dat geval had ik net zo gehandeld, beste kerel.” Ter verduidelijking even.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 9 juni 2013 05:06.
 Mijn tante en haar buurvrouw.
Het was in de zomervakantie en ik logeerde bij mijn tante Mo. Op een morgen zaten we aan de koffie, toen er op het raam werd geklopt. Haar buurvrouw stond buiten en mijn tante riep, lust je ook een bakkie. Graag, knikte ze en kwam de keuken in. Mijn tante schonk haar een kop koffie in en we raakten aan de praat. De buurvrouw vroeg of we het programma.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 9 juni 2013 05:05.
 Een sexrelatie met mijn moeder.
Eerst wil ik 1 ding duidelijk maken dit verhaal is waargebeurd en niet zomaar een fantasie maar dit zijn de echte feiten. Ik ben een surinaamse jongen van 18 jaar oud en wij wonen nu in nederland. Mijn moeder is een stevige/mollige donkere vrouw van 49 jaar oud en heeft een paar hele grote tieten een F cup. Het begon allemaal toen ik 15 was. Ik was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 9 juni 2013 04:33.
 Neuken met de buurvouw en haar dochter.
Regelmatig dacht ik aan de heerlijke avond die ik doorgebracht had bij mijn buurvrouw Ina. Tjonge, wat een ervaring was dat. Helaas leek het er niet op dat ik spoedig weer zo'n belevenis zou meemaken. Ik was er van overtuigd dat Henk er niet achter gekomen was dat ik later op de avond, toen hij genoot van een welverdiende slaap, zijn vrouw geneukt had........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 8 juni 2013 03:23.
 Op vakantie in Amerika bij mijn tante.
De afgelopen zomervakantie was ik op bezoek bij mijn tante. Els is al twee jaar gescheiden en woont samen met haar twee dochters in Amerika. Om half twaalf plaatselijke tijd landde ik op het vliegveld. Ze konden me niet afhalen, dus ik nam een taxi naar hun huis. Bij het huis aangekomen, moest ik toch wel even slikken. Het stond in een dure wijk en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:32.
 Mijn zeventien jarige stiefdochter.
Zoals jullie wellicht weten heb ik een stiefdochter van 17 jaar oud. Het is een vrolijke meid die de laatste 3 jaar erg rondborstig is geworden. Inmiddels heeft ze een pronte 75D cup, dus ik geniet vaak van het prettige uitzicht. Natuurlijk ben ik niet de enige die geniet van dit uitzicht. Als ik met haar door de stad loop kijken veel jongens naar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:29.
 Mijn geile tante.
Bart was tegelijkertijd boos en gefrustreerd toen vader hem die vrijdagavond in juli met de auto naar oom Hans en tante Anja reed. Heel het voorjaar lang had hij thuis lopen zeuren om niet meer met zijn ouders en twee jongere zussen op vakantie te moeten gaan. Elk jaar huurde Bart's vader dezelfde bungalow in de Provence en daar gingen zij dan op verlof,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:17.
 Mijn jonge dochter.
Al jaren lees ik geile verhalen en bezoek ik porno sites op mijn computer zonder dat mijn vrouw Linda 44 hier enige kennis van heeft, dat wil ik graag zo houden maar hier is nu toch wel een hele andere toevoeging bij gekomen,namelijk onze dochter Kim van 17 jaar. Een mooie slanke meid onze dochter, al zal elke vader dat wel zeggen over zijn eigen dochter,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:13.
 Ze wil dat ik haar ontmaagd.
Jaren geleden woonde ik aan de rand van een speelweide, in de zomer zaten daar veel jonge kinderen. Soms werden ze vergezeld door hun moeder of vader, maar meestal waren ze alleen. Het dorp waar ik woonde was erg christelijk waardoor de meisjes allemaal in een rok of jurkje aan het spelen waren. Vaak keek ik ernaar en vroeg mij dan af waarom die ouders.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:09.
 De vriend van mijn moeder misbruikt me.
Mijn moeder is een hele geile en mooie vrouw. Ze is achter in de 50 en ik ben begin 30. Ze heeft sinds een aantal jaren een vriend die nog geen tien jaar ouder is dan mij. Ik geil al een aantal jaren op mijn moeder. De ene keer meer dan de andere keer en soms wel en soms niet. Soms heb ik van die oplevingen. Nou ja oplevingen? Het kan eigenlijk niet........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 juni 2013 02:06.
 De vriendin van mijn moeder.
Hoi, mijn naam is Jeroen en ik ben 20 jaar oud. Ik wil eerst even uitleg geven over mijn thuissituatie. Mijn ma heet Astrid, is 46 jaar en is bi. Toen ik 13 was is zij gescheiden van mijn pa. Na eerst nog een relatie van 2 jaar met een man te hebben gehad kreeg ze een relatie met een vrouw. Ik vond het goed en niet vreemd want ik ben heel vrij opgevoed........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 juni 2013 06:17.
 De jongste zus van mijn moeder.
Ik ben Kris, 24 en heb een wat breed gespierd lijf, bijna 1.90 m en een kale kop. Ik heb een eigen klus en timmerbedrijf en ben op weg naar mijn tante Lea. Ze is de jongste zus van mijn moeder, ze schelen best wel veel in leeftijd, mijn moeder is nu 43 en Lea is 16 jaar jonger en dus 27. Lea is sinds een jaar of 2 gescheiden en heeft na de scheiding.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 juni 2013 06:11.
 Alweer te laat op school.
Claudia schrok wakker en keek op de wekker. Verdomme, halfnegen al. Nu zou ze weer te laat op school komen en ze was al een paar keer te laat gekomen deze maand. Ze hoorde de bel en wist nu, waarvan ze wakker was geworden. Van de deurbel. Snel stapte ze uit bed, keek uit het raam en zag ome Harrie op de stoep staan. Wat kwam die hier nu doen? Hij wist.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 juni 2013 06:07.
 Zonnebaden met mijn zusje.
Het was een hete zomer, zo warm dat het zelfs 's avonds bijna niet afkoelde. De hele dag had hij zijn oudere zus Kelly achterin de tuin zien zitten. Hij was in de tuin aan het spelen als de tuindeur open ging en zijn zus gehuld in een bikini naar buiten kwam. "Heee Robje en nou ophouden met rotzooien, ik wil nou zonnen." zei ze een beetje streng. Hij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 juni 2013 06:04.
 Mijn verledelijke dochter van 14 jaar.
Ondanks mijn nog jonge leeftijd ben ik vrij vroeg getrouwd geraakt en al snel kwam er een dochtertje, Lara bij. Zij wordt dit jaar 14, en net als haar moeder is ze een grote, slanke meid met toch wel al behoorlijke borsten. Geen wonder, want alle vrouwen in Ann (mijn vrouw) haar familie hebben een ferm koppel tieten. Zelf ben ik ook geen kleintje, en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 6 juni 2013 06:00.
 Je oude moeder der blootje.
Hoi! Ik woon in Scheveningen en als het weer het toelaat ga ik elke middag even naar het strand. Ik ben een moeder van drie kinderen, twee meiden en een jongen. Als ik op strand lig en mijn zoontje komt uit school, dan loopt hij direct naar mij, op het stille stuk van het strand. Dat is voor ons het dichtste bij, ik steek onze tuin door en binnen vijf.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 5 juni 2013 02:41.
 Ontmaagd door mijn tante Gre.
Mijn tante is zeker niet de knapste, meestal ziet ze er heel ouderwets uit. Ze heeft haar haren meestal in een vlecht op haar hoofd. Ze heeft dikke wangen en haar ogen staan glazig, ze maakt zich nooit op en is ook een beetje slonzig. Ik heb al vaak naar haar dikke billen zitten kijken, bij iedere stap gaan die uitbundig heen en weer. Ze draagt altijd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 5 juni 2013 02:41.
 De vrienden van mijn zoon.
Daar zat ik nu. Op mijn knieën voorover gebogen om mijn eigen zoon te pijpen . Hoe had ik het zover kunnen laten komen. Ik, 33 jaar en een succesvolle carrière bij een multinational. Ik liet me op mijn werk nog zo behandelen als ik nu toeliet bij deze 4 geile tieners. Ik hield de grote paal van Sidney in mijn hand en ging met mijn tong langzaam langs.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 5 juni 2013 02:37.
 Trio met mijn zus.
Studeren was haast zijn hobby. Het was zo goed als zijn lust en zijn leven en zijn hele vrije tijd ging erin op. Soms zat hij op school of in de bibliotheek te studeren en soms thuis. Net als deze dag. Het regende buiten en hij had geen zin om nar de bieb te gaan met dit hondenweer. Dus bleef hij lekker thuis. Zijn zus was ook thuis en had hem gadegeslagen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 4 juni 2013 03:23.
 Samen met mijn vader een dubbeldate.
Hoi ik ben Dave. Ik ben 22 jaar en ben single en woon bij mijn vader Joop die 49 is. Ook mijn pa is single. Sinds hij zo’n 8 jaar geleden van mijn moeder is gescheiden heeft hij eigenlijk nooit een vriendin gehad. Uiterlijk lijk ik ontzettend op mijn pa en ik kan het ook heel goed met hem vinden. Sinds kort zitten mijn pa en ik in het datecircuit. We.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 4 juni 2013 03:19.
 Online daten met mijn eigen moeder.
Niek deed zijn computer aan nadat hij klaar was met zijn huiswerk. Hij is een jongen van negentien jaar, samen met zijn zus woont hij nog thuis bij zijn ouders. Zijn ouders zijn in alles erg vrij, ze lopen alle vier altijd naakt door het huis. Er is nooit enige schroom geweest om elkaar te laten zien wat de ander in huis heeft. Zijn moeder is een vrouw.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 juni 2013 02:38.
 Jong geleerd.
Ik was 12 jaar toen wij nieuwe buren kregen. Henk was toen 36 en Debby was toen 34 jaar. Debby was een mooie vrouw klein slank en mooie borst, Henk was lang en gespierd. Al snel klikte het goed tussen mijn ouders en de nieuwe buren, ook ik ging graag met hun om en ik kwam vaak bij hun over de vloer na school tijd en ik ging vaak met Henk mee om te.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 juni 2013 02:30.
 Douchen met mijn moeder.
Ik ben 25 jaar en woon door omstandigheden weer even thuis bij mijn ouders. Ik was ’s nachts laat thuis gekomen en stond dus ook wat later op. Ik dook onder de douche en liet alle deuren open staan in de veronderstelling dat iedereen al vertrokken was. Ik had alle tijd want ik hoefde pas in de loop van de middag weer aan het werk. Ik had de laatste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 juni 2013 02:24.
 Mijn grote zus.
We zullen zoiets allemaal wel eens ervaren, denk ik. Zo'n moment dat je onverwachts iemand ziet op een manier zoals je hem of haar nog nooit bekeken had. Ik had zo'n moment op een zaterdagochtend, met mijn zus die een paar jaar ouder is dan ik. Ze had een tijdje verkering gehad, maar het was uit gegaan, waar ze flink de pest over in had. Op die zaterdag.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 juni 2013 02:20.
 Ik ben gestoken door een beest.
Al een tijdje kampt mijn dochter met overgewicht. Niet dat ze heel erg dik is, maar ze heeft wel hier en daar een pondje teveel. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik mij daar niet aan stoor. Ze is nog jong dus ze komt er nog wel van af. Voordeel van die extra pondjes is wel, dat ze mooie volle borsten heeft. En, dat zijn jullie vast wel met me eens, bij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 3 juni 2013 02:15.
 Neuk jij jouw Moeders kut als ik haar kont neuk.
In de keuken hoorde ik mijn Moeder gieren van de lach. Ik wist dat de reden daarvan bij mijn Vader lag. Mijn Moeder is achterin de dertig en mijn Vader begin veertig, maar ze doen nog alsof ze twintig jaar jonger zijn. Ik kan het hun niet kwalijk nemen, want ik vind het zelf ook heerlijk om lekker te dollen met mijn vriendinnetjes. Ik ben er al lang.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 2 juni 2013 02:45.
 Seks met Meester Pim was mijn wiskunde leraar.
Meester Pim was mijn wiskunde leraar. We zaten in zijn werkkamer en ik hoorde zijn vrouw rondscharrelen in de keuken. Ze was de maaltijd aan het klaarmaken en ik was uitgenodigd om te blijven eten. Dat was erg aardig van haar. Meester Pim gaf me bijles in wiskunde omdat ik lessen had gemist terwijl ik met mijn vader in het buitenland was. Dan zaten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 1 juni 2013 03:15.
 Er gaat niets boven Groningen.
Op een warme dinsdagochtend in Juli vertelde mijn moeder mij dat ik zou gaan logeren bij oom en tante in Groningen, omdat zij en mijn vader op een tweede huwelijksreis gingen naar de Wereld tentoonstelling. Verdomd dat was een teleurstelling, zij gingen een week op reis en ik mocht niet mee! En ze gingen het komende weekend al! En ik moest naar Groningen,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 1 juni 2013 03:11.
 Examenvrees.
Ik moest eindexamen doen en aangezien ik geen goed gemiddelde had gehaald voor de schoolonderzoeken, moest ik nu heel erg mijn best doen om op het eindexamen een goed cijfer te halen, als ik tenminste wilde slagen voor mijn diploma. Het schriftelijk examen was al de volgende dag en ik kon helemaal niet meer slapen van de zenuwen en liep naar beneden.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 1 juni 2013 02:55.
 Hotelbezoekje met mama.
Ze liep regelmatig naakt naar zijn deur en wilde naar binnen gaan om in zijn bed te kruipen. Maar elke keer liep ze weer terug en stapte in haar eigen bed. En speelde dan met haar zelf. Wel een stuk geiler dan daarvoor, maar nog steeds zonder de lul van haar zoon. Ze vroeg zich af of hij ook dat soort gedachten had. Zou hij wellicht ook voor haar deur.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 31 mei 2013 02:40.
 Het slaapfeestje van mijn dochter.
Ik had er helemaal geen zin in dat logeerpartijtje van mijn dochter. Ze was net jarig geweest en dat was al uitbundig gevierd in onze familie, maar ze vroeg mij of haar vriendinnen bij ons mochten komen logeren. Waarom heb je er geen zin in, Pa? vroeg ze en ik antwoordde: Waar laat je ze dan allemaal, want zo groot is je slaapkamer toch niet? Trudy.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 31 mei 2013 02:38.
 Mijn moeder is jarig.
Ik heb er lang over nagedacht, maar eindelijk besloten mijn belevenissen van de voorbije weken eens op het internet te zetten. Het gebeurde allemaal zo'n vijf weken geleden. Ik ging op bezoek bij mijn moeder voor een klein familiefeestje. Mijn ouders zijn zo'n jaar of twee geleden gescheiden, en m'n vader woont met zijn nieuwe jonge vriendin ergens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 31 mei 2013 02:27.
 Sexfeestje op kamp Bakkum .
Het begon die vrijdagavond met een barbeque in het tuinhuisje in Bakkum bij de ouders van mijn neef Tim. De gasten waren allemaal buren en familieleden van ons uit de Spaarndammerbuurt en de avond begon saai te worden. Tim en ik studeerden bouwkunde in Delft en woonden samen op dezelfde studentenflat, en ik had enkele leuke ervaringen met meisjes samen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 31 mei 2013 02:21.
 De lekkere knuffelkut van zijn moeder.
“Ik kan bijna niet wachten tot jij een vrouw krijgt en kindertjes,” zei ik tegen mijn zoon. Die glimlachte en haalde zijn schouders op. Het was al laat en vlak voor bedtijd werd ik wel vaker wat openhartig. “Dan kan je lang wachten, ik ben helemaal niet van plan om te gaan trouwen, ik heb momenteel zelfs nog geen verkering” zei hij. Hij was bijna.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 31 mei 2013 02:19.
 Neuk me maar eens lekker Paps.
Dan ga je toch met mij mee naar huis? wierp mijn dochter op. Ik was haar tegengekomen in de kroeg en toen het sluitingstijd was, had ik nog helemaal geen zin om naar huis te gaan. Oké, antwoordde ik, maar je kamergenoot dan, vindt die dat niet erg? Wel nee, die slaapt bij haar vriendje, en ze komt pas over twee dagen thuis. Zo liep ik dus met.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 29 mei 2013 02:36.
 Neuken met mijn dochter.
Ik weet dat het niet mag, maar het is zo lekker. Wat doe je als man wanneer je een mooi dochter thuis hebt en geen vrouw? Zij is twee jaar geleden veels te vroeg overleden en dan blijf je achter met je zoon en dochter van achttien jaar, ja een tweeling. Op een vrijdag stond ik onder de douche toen mijn dochter op de deur klopte en riep pap telefoon.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 29 mei 2013 02:29.
 Wie lig ik dan te neuken.
Mark en David liepen samen weg van de douches. Het was een warme zomernacht, en ze liepen rustig over de camping terug naar hun tent. Het waren goede vrienden, allebei 16 jaar oud. Hun families gingen al sinds jaar en dag samen met elkaar op vakantie. Mark had een oudere zus van 18 (Fleur), en David een van 19 (Margot). Die twee waren ook erg goed bevriend.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 29 mei 2013 02:20.
 Als mama niet thuis is.
Ik kwam thuis na mijn voetbaltraining. Mijn zusje, Mariska, en ik waren weer een weekend alleen thuis, want mijn moeder was stewardesse en was vaak weg. Ze was al jaren gescheiden van mijn vader die nu ik Spanje woonde met mijn stiefmoeder. Een lekker ding, blond en eentje die zich niet schaamde voor haar lichaam, zeker niet naar haar borstvergroting........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 28 mei 2013 02:44.
 Vrouwenvoetbal.
Ze is dan wel geen filmster, maar wel een goede voetbalster en ze is de keeper van het eerste vrouwenelftal. Ze is een stevige meid, brede heupen, flinke billen en vierkante schouders. Zij heeft uit de kluiten gewassen borsten die haar figuur completeren. Bij de finale wedstrijd om het afdelings kampioenschap probeerde zij om een penaltie te stoppen,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 28 mei 2013 02:37.
 Sex ontdekken met mijn zusje Deel2.
DEEL 2 - Peter werd pas tegen negen uur de volgende ochtend wakker en ontdekte direct dat hij een odol had. Hij keek naar Anke, maar die lag ogenschijnlijk vredig te slapen met haar rug naar hem toe. Hij sloeg het laken terug en stapte uit bed. Zijn lange dunne pik stond fier recht omhoog en hij liep om het bed heen richting badkamer. Jeetje, hoorde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 28 mei 2013 02:32.
 Sex ontdekken met mijn zusje Deel1.
DEEL 1 - Het was voor het eerst dat Peter met zijn ouders en zijn zusje Anke met vakantie in een hotel verbleef. Meestal gingen ze kamperen en een enkele keer in een bungalow, dan sliepen ze bij hun ouders in de tent of in een eigen kamer, maar dit keer hadden Anke en hij een tweepersoonskamer in een hotel in zuid Frankrijk. Eigenlijk vond hij het niet.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 27 mei 2013 02:42.
 Bij mijn tante onder de zonnebank.
Mijn tante is een getrouwde vrouw van rond de 35 en woont samen met mijn oom. Het zijn hele gezellig mensen waar ik als tiener vaak over de vloer kam. Ze woonden vlakbij dus het was makkelijk om er uit school, en later uit m'n werk even snel langs te wippen voor een hapje of een drankje. Zo ook de zomer dat ik 19 werd. School was uit en ik haaste.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 26 mei 2013 05:20.
 Ik ben het sletje van mijn broer Deel 2.
DEEL 2 - Kevin raakt me niet aan als we weer richting Nederland rijden. Vlak voor de grens slaat hij een smalle laan in. Na een behoorlijke tijd doemt er een klein kasteel voor ons op. Een niet onaardig uitziende man in een lakeienpak helpt me uitstappen, begeleidt ons naar binnen en zegt daar te wachten op de Barones. Ik voel me plakkerig en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 26 mei 2013 05:14.
 Ik ben het sletje van mijn broer Deel 1.
DEEL 1 - Het is 9 uur, zaterdagmorgen. Mijn moeder roept beneden aan de trap "We gaahhaann...." Ik roep vanuit mijn kamer “is goed... tot morgen....doeggg" De garagedeur slaat dicht, en ik hoor de auto wegrijden. Lui kom ik mijn bed uit, en loop naar de douche. Het hete water is heerlijk, buiten is het koud, en ik ben blij dat ik niet meer mee hoef.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 26 mei 2013 05:05.
 De perverse incest familie .
Met mijn ochtendstijve loop ik de slaapkamer van mijn zusje binnen en sla het dekbed weg. Ze slaapt nog, altijd bloot gelukkig, en ligt op haar zij, zodat ik tussen haar benen het geile sneetje van mijn zusje zie. Ik lik aan mijn vinger en wrijf over het nauwe kutje. Mijn zusje begint zachtjes te kreunen en als ik haar klitje aanraak draait ze vanzelf.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 mei 2013 12:55.
 Met mijn moeder op vakantie in Engeland.
Het was hun eerste dag in Engeland. Ze waren heel vroeg opgestaan om op tijd op Schiphol te komen om s’ochtends naar London Gatwick te vliegen. De hele dag hadden zij in een kleine huurauto kastelen, kerken en schilderachtige dorpjes bekeken. Zij hadden een Bed & Breakfast gevonden in Stratford on Avon, het bleek bij een Pub te zijn, waar zij nu zaten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 mei 2013 12:46.
 Met mijn zus in een tweepersoonsbeds.
Het was voor het eerst dat wij met vakantie in een hotel gingen. Meestal gingen we kamperen, dan sliep mijn zus in de grote tent van onze ouders en ik in mijn eigen tentje, maar dit keer hadden Anke en ik samen een tweepersoonskamer in een hotelletje in Frankrijk. Ik vond het helemaal niet raar om met mijn oudere zus in een tweepersoonsbed te slapen,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 mei 2013 12:41.
 De mooie borsten van mijn zusje.
Toen ik zo rond mijn zestiende was, begon ik me meer en meer te fascineren voor het vrouwelijk schoon. Ook die twee bulten onder hun T-shirt vond ik betoverend. Ik wist dat er bij vrouwen onder hun kleding borsten zaten, maar niet dat ze zo opwindend kunnen zijn. Mijn oudere zus begon zich meer en meer sexy te kleden en ik vond dat heel leuk. Als ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 mei 2013 12:39.
 Moeder en dochters.
Ik was reeds een paar jaar gescheiden en had alles weer een beetje voor elkaar Ook op mijn werk was alles voorspoedig gelopen, en daarom begon ik ook weer meer aan sex te denken, maar omdat ik niet zo'n versierder ben liep dat ook nog niet helemaal goed. Tijdens een bezoekje aan een plaatselijke supermarkt werd ik op de schouders getikt voor een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 23 mei 2013 07:27.
 Ik word geschoren door mijn zus.
Drie weken geleden gingen onze ouders het weekend met vrienden weg en ik bleef met mijn zusje Lieke thuis, wat ga jij vanavond doen vroeg Lieke terwijl we wat ik bij de cafetaria gehaald had op zaten te eten, ik ga direct naar Sanne zei ik, dus ik ben vanavond weer alleen zei ze en ik zag haar sip kijken, bel Sander even dat hij moet komen zei ik, die.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 23 mei 2013 06:36.
 Opppassen bij oom Bob en tante Minnie.
Ik was helemaal opgewonden. Eindelijk mocht ik van mijn vader zakgeld verdienen met babysitten. Mijn eerste keer oppassen was bij mijn oom Bob en tante Minnie. Ik kende hun kinderen natuurlijk al, want het waren mijn eigen nichtjes. Ik was mooi op tijd bij hun, ik had mijn huiswerk meegenomen en een boek dat ik wilde te lezen. Ik werd binnengelaten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 23 mei 2013 06:31.
 Stiekum ruiken aan mijn moeder haar onderbroek.
Ik weet niet goed hoe ik beginnen moet, ik zal maar eerst vertellen wie ik ben. Ik ben rene en ben nu 45 jaar oud en waar ik het over ga hebben speelde zich af vanaf mijn 12e jaar. Ik woonde toen alleen met mijn moeder samen, mijn vader was al jaren weg. Ik was een nakomertje mijn moeder was al 43 toen ik geboren werd, op mijn 12e was ze dus 55 jaar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 22 mei 2013 02:52.
 Ik neuk haar goddelijke Antilliaanse dochter.
Ik had op dat moment een relatie met een heerlijke Antilliaanse slet. Ik 39 zij 37, maar waar ik wel hier en daar een kraaienpootje had was zij, met haar caramel-kleurige huid, glad en strak. Mooie volle, rond billen en een kleine C-cup, kleine gitzwarte krulletjes en een punani die je bijna kon horen roepen. Moodswings had die meid, maar die kont,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 21 mei 2013 03:28.
 De vader van haar vriend.
Marlies is een mooie vrouw van 33. Het Aziatische bloed dat door aderen stroom maakt haar een schoonheid. Ze veegt haar donkere haar uit haar ogen en puft luid. Haar nieuwe appartementje ziet er uit als een plaatje. In de hal is de vader van haar vriend samen met zijn broer bezig een paar lampjes op te hangen. Henk is midden vijftig en zijn broer Peter.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 21 mei 2013 03:06.
 De dochter van mijn vriendin.
Eindelijk is het vakantie, en gaan we er een weekje tussen uit. Samen met mijn vriendin, Karin (35) en haar dochter van 16 gaan we lekker naar een bekend bungalowpark in Nederland. Ik ben 42 en woon sinds twee jaar met mijn vriendin samen. Ik ben haar tegen gekomen tijdens een avondje stappen en was direct botergeil toen ik haar zag. Een slanke, blonde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 20 mei 2013 03:24.
 Mijn Turkse buurvrouw en maagdelijke dochter .
Het was vrijdagnamiddag toen Germain aangesproken werd door Gülsüm en Zeyneb, zijn 30 jarige Turkse buurvrouw en haar 17 jarige dochter. "Germain, mijn moeder vraagt of jij kan helpen met papieren van de IND die we hebben gekregen. Meestal doet mijn vader dat, maar hij is voor familiezaken een paar maanden terug naar Turkije. De IND heeft vanmorgen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 20 mei 2013 03:22.
 Mijn vader is hitsig.
Hoi ik ben Eefje 16 jaar. Ik denk dat ik de geilste pappa van Nederland heb.Mijn vader is 45 en mamma 38 jr. Sinds mijn 13e jaar vinger ik en een jaar geleden op mijn 15e neukte ik met mijn vriendje Arjan 18 bijna elke dag. Arjan heeft mij ontmaagd en alles geleerd. Hij kwam elke dag wel bij ons thuis en dan neukte wij lekker op mijn kamertje.Maar drie.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 16 mei 2013 03:21.
 Mijn sekservaringen met mijn jongere zusje.
Het was voor het eerst dat Peter met zijn ouders en zijn zusje Anke met vakantie in een hotel verbleef. Meestal gingen ze kamperen en een enkele keer in een bungalow, dan sliepen ze bij hun ouders in de tent of in een eigen kamer, maar dit keer hadden Anke en hij een tweepersoonskamer in een hotel in zuid Frankrijk. Eigenlijk vond hij het niet zo heel.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 14 mei 2013 03:57.
 Het zit gewoon in de familie.
Natuurlijk bestaan er cliche verhalen over hoe geil oudere broers kunnen zijn. Zo las ik een verhaal over een broer die seksfilms op internet keek en zijn zus op schoot trok. Zij wilde niet, maar toch.. Maar is het zo dat ze niet wilde? Dat vraag ik me af bij deze verhalen. Want ik kan me een keertje herinneren dat ik samen met mijn oudere broer was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 14 mei 2013 03:55.
 Sandra door haar vader in kontje geneukt.
Sandra's vader en moeder waren al een paar jaar gescheiden en hadden een hele lange tijd heftige ruzie gehad. Toen Sandra nog minderjarig was, mocht ze van haar moeder niet naar haar vader toe. Zodra ze 18 was geworden, ging ze hem dan uiteindelijk opzoeken. Ze had hem al een aantal jaren niet meer gezien. Ze hadden wel gesproken over de telefoon en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 13 mei 2013 04:12.
 Sex met mijn moeder.
Het was een warme dag en ik liep er in een korte broek bij dat was het enige wat ik aan had. Ik zat in de tuin een boek te lezen mijn Moeder liep in een kort rokje en een topje rond ze had het namelijk erg warm ik moet zeggen ze ziet er erg goed uit op haar 43 jarige leeftijd wat een heerlijk mens is ze zeg heeft een mooi figuurtje een volle C cup kort.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 3 mei 2013 02:41.
 Mijn zus komt zomaar mijn slaapkamer binnen.
Regelmatig wanneer ik achter mijn pc zit voel ik een bui van ongelofelijke geilheid opkomen. Op zo"n moment stop ik waar ik mee bezig ben en start een programma waarmee ik alle plaatjes die ik in de loop van de tijd verzamelt heb kan bekijken. En ik verzeker je dat zijn er nog al wat. Deze plaatjes zijn van lekkere wijven en naakte wijven. Dan laat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 3 mei 2013 02:25.
 Ik zuig op papa zijn piemel.
Het is een van mijn allereerste herinneringen. De eerste dag van de zomervakantie. Heerlijk, zes weken vrij van school! Ik rende door het hele huis, en voelde me ongebonden en vrij! Het hele huis was van mij! "Angela, Angela!"riep Moeder. "Doe eens wat rustiger! Je weet toch dat je vader boven in bed ligt en probeert om te slapen! " "Oh jammer!".......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 16 april 2013 03:20.
 Op mijn buurmeisje passen.
Goedemorgen wereld, was het eerste wat is dacht toen ik na een welverdiende nachtrust mijn raam openzette. Die dag zou er inderdaad een wereld voor me open gaan. Het was 11.45 en ik moest opschieten want over anderhalf uur had ik het huis alleen en gingen mijn ouders een weekend weg. De tijd om te gaan was gekomen en na een korte afscheidskus had ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 16 april 2013 03:17.
 De piemel van mijn oppaskindje.
Ik ben een meisje van 16 jaar. Mijn naam is Laurien. Ik doe Havo, maar geef meer om hockey. Ik sport op het hoogste niveau, train dus vaak en heb dan ook een strak lichaam. Mijn borsten zijn mooi rond, en ik vind ze zelf net iets te groot. Niet dat ik klaag hoor, maar iets kleiner had van mij ook gemogen. Ik heb alleen nog maar gezoend met jongens,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 28 maart 2013 17:23.
 Sexles van de buren.
Ik was 12 jaar toen wij nieuwe buren kregen. Henk was toen 36 en Debby was toen 34 jaar. Debby was een mooie vrouw klein slank en mooie borst, Henk was lang en gespierd. Al snel klikte het goed tussen mijn ouders en de nieuwe buren, ook ik ging graag met hun om en ik kwam vaak bij hun over de vloer na school tijd en ik ging vaak met Henk mee om te vissen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 28 maart 2013 16:35.
 Onweer tijdens de vakantie.
Twee weken geleden waren mijn zusje en ik met mijn ouders op vakantie in zuid Frankrijk op een naturisten camping, de eerste week dat we er waren was het er wam en veel zon en mijn zusje Hanneke was bijna de hele dag bij het zwembad met een paar andere meisjes, toen ik smorgens wakker werd en uit mijn tentje achter de caravan van mijn ouders naar buiten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 7 december 2012 18:46.
 Moeder en zoon worden verliefd.
Rob lag op bed met zijn dikke paal te spelen toen zijn moeder binnenkwam. "kom op je bed uit, je beddegoed moet in de was." "Uh nee mam, ik..ik lig net zo lekker" "Nee opstaan" zei Marina, en toen Marina de lakens naar beneden schoof zag zij dan ook de lul van haar zoon in al zijn glorie rechtop staan. Er ontsnapte haar een zucht toen zij de genotspier.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 januari 2012 22:44.
 Mijn geile dronken zusje.
Ik was 16 en mijn zusje 15 ik had me wel vaker afgetrokken terwijl ik aan haar dacht ik zal me even voorstellen ik ben jeroen ik ben 1,86 meter lang en heb blond haar en ben niet slecht bedeeld mijn zusje anne heeft ook blond haar en een geile cup c we gingen met zijn vieren ik mijn zusje en mijn ouders op vakantie gewoon in nederland en mijn zusje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 juni 2011 13:29.
 Verveling.
Hallo, ik ben Kim en ik ben een meisje van 15 jaar. Ik zie er wel een 4-tal jaar ouder uit. Dat is beslist geen nadeel, soms levert dat ongekende mogelijkheden, zoals die bewuste namiddag. Ik had de tram naar de stad genomen, maar die zat overvol. Ik moest dus rechtstaan op het platform en ik had me vast aan een dwars stang. We stonden echt tegen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 24 juni 2011 13:20.
 Verrassing.
Ik ben Cindy, 19 jaar oud, verre van knap, dus weinig in trek bij jongens. Mijn beste vriendin leerde mezelf te bevredigen toen ik 17 was en dat doe ik ook regelmatig. Omdat ik toch geen aftrek bij jongens en ik mijn vriendin niet wil belasten, ga ik meestal met mijn ouders weg. Zo ook die betreffende avond. Normaal wordt er niet zoveel gedronken, maar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 13 december 2009 22:35.
 Sex met kitty en haar dochter.
Een tijd geleden heb ik mijn verhaal ingestuurd (bedankt buren) Daarin vertel ik hoe ik vanaf mijn 12e tot 18e zeer regelmatig vrijwillig sex had met de buurman en buurvrouw en ik legde uit hoe dat zo gekomen was. En dat ik nog steeds met veel plezier terug denkt aan de vele trio,s die we gehad hebben, De eerste paar dagen kreeg ik leuke en minder.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 10 november 2009 00:09.
 Strafwerk.
Rudi was de domste jongen van de klas. Hij was al bijna zeventien en pas in de zesde klas, doordat hij in iedere klas was blijven zitten. Zijn juf Anna had geen greintje overwicht op hem. Tijdens de lessen keek hij altijd naar haar slipjes onder haar rok. Hij had een pornografische prent getekend van een grote pik en in haar lessenaar gelegd. Hij had.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 7 oktober 2009 13:16.
 Sex met moeder van oppaskindje.
Wat ik nu vertel is waargebeurd. Ik zal eens wat over mezelf vertellen. Ik ben 15 jaar. Zie er aardig vollwassen uit heb een aardig grote en dikke lul. Het was zaterdagavond en ik moest opassen om een jongetje van 10. Hij ging vrij snel na bed toe rond half 11. Rond 12 uur zat ik een beetje porno te kijken met mijn hand in mijn broek. Ik hoorde.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 6 oktober 2009 18:08.
 Mijn geile moeder.
Mijn moeder is 39 jaar en ziet er goed uit een heeft cup B75. Ze heeft wel een beetje hangtieten maar daar geil ik wel op. Ze heeft ook een lekkere kont. Ik zelf ben 15 jaar en niet lelijk als zeg ik het zelf. Het was zaterdag avond pap had vriendenweekend. Mijn zusje had kamp en mijn broer was uit. Ik zat al een beetje te geilen toen ze zei dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 21 september 2009 12:05.
 Bedankt buren.
Dit verhaal is waargebeurd, ik wil aangeven dat IK geen schade heb ondervonden aan de "misbruik" Ik denk er met plezier aan terug Ik was 12 jaar toen wij nieuwe buren kregen. Henk en Debby beide 37 jaar. Debby was een mooie vrouw klein slank en mooie borsten, Henk was lang en gespierd. Al snel klikte het goed tussen mijn ouders en de nieuwe buren. Als.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 5 juni 2009 10:28.
 Schoolvriendinnetje blijft slapen.
Ze zat op de bank met een roze handdoek strak om haar lijfje gewikkeld. Haar natte lange haren liepen als draden over haar hoofd. Ze reikte naar de haardroger. "Vind je het erg als ik dat hier beneden doe," vroeg ze, "of kan je dan de televisie niet meer horen?" "Ik zit niet echt te kijken Mirna, dus ga je gang." Zodra zij het apparaat inschakelde bliezen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 8 april 2009 12:03.
 Schaars gekleed in huis.
Ze liep thuis altijd rond in korte nachthemdje en lange T-shirts die tot ver boven haar knieën kwam. Als we op de bank tv zaten te kijken zat ze altijd -zonder dat ze het zelf merkte- in een zodanige positie zodat ik haar slipje kon zien. Of ze zat met een kort rokje met haar knieën op de bank opgetrokken zodat ik uitgebreid haar witte slipje kon bewonderen........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 24 februari 2009 19:27.
 Moeder helpt dochter deel1.
Het is nu zowat 7 jaar geleden dat alles begon, ik Annemarie 43 jaar en mijn dochter Dorien wonen nu 20 jaar alleen samen onder een dak. Na een huwelijk van 3 jaar, bleken mijn ex en ik toch niet het ideale koppel te zijn en zijn toen gescheiden. Gezien mijn opvoeding door strenge ouders waar seks absoluut een taboe was, nam ik mij voor mijn dochter.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 3 februari 2009 11:42.
 Pianoles.
Vandaag was het zo ver ik zou mijn eerste pianoles krijgen. Ik was wel een beetje zenuwachtig want misschien kon ik er wel niets. Vol goede moed ging ik op de fiets naar de Pianoleraar die in een dorp verderop woonde. Pianoles gaf hij gewoon bij hem thuis op een mooie zwarte vleugel. Ik belde aan en een vriendelijk uitziende man deed de deur open. Dus.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 26 januari 2009 12:12.
 Jong en Pervers.
Het was een mooie nazomerdag en ik had een vrije middag genomen om lekker te luieren bij de Bisonbaai. Ik lag al een poosje op een rustig plekje en speelde wat met mijzelf toen ik mensen hoorde naderen. Ik keek daarom door mijn een spleetje wie of wat ze waren toen ik een jongen en een meisje zag die duidelijk voor het avontuur naar dit naakt terein.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 27 november 2008 19:49.
 Een oppas meisje.
Laatst vroeg een vriendin aan mij of ik op haar dochter wilde passen.Zij was pas 16 jaar ik vroeg waarom ik moet voor twee maanden naar het buitenland voor mijn baas ik zei ja hoor dat is goed maar wat mag ze wel, en niet ze zij kijk zelf maar als ze zwanger is als ik terug kom. Je weet nooit met die jongens ik zei ik kijk wel uit. Op die dag dat Silvia.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 6 oktober 2008 12:55.
 Met mijn zus en haar vriendin.
Ik ben een jongen van 18 jaar. Ik heb een zus van 22. Ze is bijna 23, en heeft een mooi figuurtje, bruin haar, en cup B75. Ik kijk soms naar haar en dan zit ze gewoon met haar benen wijd! Dat kan ze omdat ze zo lenig is. Je ziet haar string altijd gewoon door haar broek heen en daar wordt ik geil van. Op een dag waren mijn ouders weg en ging mijn.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2008 20:45.
 Seks met me papa.
Ik ben Karin, ben 19 jaar, en ik neuk al twee jaar met me papa. Mijn ouders zijn gescheiden, en omdat ik niet goed met me moeder kon, ben ik bij me pa gaan wonen. En bij hem mocht ook al veel meer dan bij me moeder. En die zie ik nu bijna nooit meer. Ik ben zijn dochter, dus me papa wist wel hoe ik er in me nakie uit zag. Toen we seks kregen, was.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2008 05:47.
 Na afloop van de voetbalwedstrijd.
We waren met z'n allen lekker aan het voetballen, toen ik in de tweede helft een knap vrouwtje aan de zijlijn ontdekte. Ze zag er nog jong en fris uit en ze moedigde Patrick, een van ons team, telkens flink aan. Maar die had niets in de gaten en voetbalde even fanatiek als altijd. Fanatiek waren we wel ja, maar we verloren vreselijk vaak, want we.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2008 05:40.
 Zoon neukt zijn moeder anaal.
Het was een vrijdagavond in een willekeurige week; het was 22:42, en ik klom uit bed om een glas water te halen. Ik liep de trap af naar de 1e verdieping, toen ik een gedempt stemgeluid uit de slaapkamer van m`n moeder hoorde komen. Ik zag dat de deur op een kier stond en er scheen licht door. Omdat ik niet wist wat er aan de hand was (m`n moeder en.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2008 20:03.
 Miranda het zusje van mijn ex.
Ik had tijdens mijn vakantie SMS-je naar het zusje van mijn ex gestuurd. Mijn ex had die tijd al een relatie met een anderen dus was voor mij de weg vrij om Miranda eens te vragen of zij niet geïnteresseerd was. Miranda zat in een opvanghuis voor moeilijke jeugdigen, meestal meiden. Miranda was nog piepjong eigenlijk, ze was 17 toen ik het kaartje stuurde........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 25 augustus 2008 19:56.
 Mijn opwindende zus.
Op een middag liep ik naar beneden naar de woonkamer omdat ik wat geluiden hoorde en ik even dacht dat het inbrekers waren. Behoedzaam ging ik er op af en opende de deur en gluurde om het hoekje. Inbrekers zag ik niet maar wel mijn niet al te lelijke zus en haar lieve vriendin Joke. En ze hadden beiden niet veel kleren aan.Erg was was het niet dus.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op donderdag 14 augustus 2008 15:03.
 Sex met mijn zusje en moeder.
Ik kan me de keer nog goed herinneren dat mijn toen malige vriendje voor het eerst mocht blijven slapen bij ons thuis. Hij moest wel in de logeer kamer van mijn ouders maar dat mocht de pret niet drukken.We zaten in de woonkamervoor de tv naar een stomme film te kijken samen met paps mams en mijn zusje. Mijn zusje was ook 17 want we zijn tweeling.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 juli 2008 12:04.
 Meisje van amper achtien jaar.
Marloes was een meisje van amper achtien jaar. Samen met haar tweelingzusje Annemarie zat ze in de derde klas van de Mavo. Op een warme zomerdag kwamen ze uit school en besloten vandaag geen huiswerk te maken, daar was het te warm voor. Ze gingen eerst douchen en daarna lekker zonnebaden. Zij woonden in een blok van twee en hun tuin was geheel omringd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 8 juli 2008 12:02.
 Mijn buurmeisje Marije gaat digitaal.
Marije, mijn buurmeisje, kwam geregeld bij me internetten, omdat ik via de kabel op het internet zit en zij thuis niet al te veel telefoonkosten wilde veroorzaken. Daarbij kwam dat ze het laatste jaar heel mooie vrouwelijke vormen had gekregen, dus voor mij was het ook niet bepaald een straf als ze kwam. Vandaag was ze weer bij me en zat wat te klooien.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 5 juli 2008 00:09.
 Moeder en ik.
Op een woensdagmiddag kwam ik thuis van school. Mijn moeder stond in de keuken, en riep "Alex kom eens hier". Ik liep naar de keuken en zag dat mijn moeder een heel kort rokje droeg met een heel strak T-shirt aan. Ik dacht,mmmmmmmm, dat ziet er weer heel goed uit. Ze heeft grote tieten(cup D), en een lekkere dikke kont. Ik zat altijd stiekem in de douche.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 29 juni 2008 06:45.
 Mijn lieve geile zus Laura .
Ik was 18 toen ik mijn zus op een andere manier leerde kennen. Laura was een jaar ouder dan ik en ze was een mooie meid. Vrienden van mij zeiden altijd dat ze een stoot was en dat ze haar wel onder handen zouden willen nemen. Ze zeiden dat ik bofte met zo'n zus. "Hoezo?", vroeg ik, "ze is toch mijn zus?". Meestal moesten we dan lachen. Maar het idee.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 20 juni 2008 08:24.
 Botergeil klein sletje.
Het was de zomer van 1980, toen ik Julie voor het eerst ontmoette. We hadden net nieuwe buren gekregen; een redelijk sympathiek jong stel. Beiden zaten ze in het onderwijs en ik schatte ze achter in de twintig. Mijn naam is Arjan en ik was indertijd 14 jaar. Mijn voornaamste interesse was alles wat te maken had met meisjes. Op mijn slaapkamer had ik.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 18 juni 2008 23:54.
 Ketchup.
Het was donderdagmiddag. Ik kwam al heel vroeg uit school, omdat er drie uur waren uitgevallen. Niemand was thuis. Ik goode mijn tas in de hoek van de bijkeuken en deed de deur open. Ik had erge honger. Toen ik de keuken in liep wilde ik een boterham gaan maken, maar toen ik het tostieijzer zag staan, bedacht ik me en ging een tostie maken. Eerst pakte.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 16 juni 2008 08:14.
 Kathie.
Het is nu ongeveer zes maanden geleden, toen we nieuwe buren kregen. Het is een stel van midden dertig, met een dochter van achttien jaar. Ik zag ze het grootste gedeelte van de dag bezig zijn met het naar binnen slepen van hun spullen, omdat ik constant op zoek was naar klusjes in de tuin, zoals het gras maaien of de heg snoeien. Ik kon mijn ogen bijna.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 15 juni 2008 09:41.
 De kappersopleiding van mijn broer.
Vaak denken mensen dat mijn broer homo is, een jongen die kapper wil worden dat kan niet missen. Ze hebben het wel mis mijn broer zit gewoon graag aan vrouwen en als kapper kom je heel dichtbij. Voor mij mooi meegenomeî want mijn broer knipt mij altijd en probeert allerlei dingetjes uit. We hadden thuis een kamer als kapsalonnetje ingericht met alle.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 6 juni 2008 23:51.
 Huiswerk maken.
Ik ben een jongen van 16 jaar en ik zit in 4 Havo. Ik woon in een dorpje waar niet veel te beleven valt. Zondag's al helemaal niet want iedereen is hier gereformeerd. Het enige wat je hier kunt doen in je vrije tijd is voetballen op het voetbalveld wat eigenlijk ook niet mag. Het was in juni. Ik kwam thuis van school en ik was het zat. Er was weer eens.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 2 juni 2008 18:04.
 Herexamen.
Bill gaf pas vier jaar biologie aan propedeusestudenten, maar hij wist precies wat voor type studente Kirsten Pasman was. Ze zou om exact vijf uur op haar afspraak zijn, ondanks het feit dat ze bijna nooit in de les verscheen. Ze zou een verhaal over een overleden oma ophangen en verwachten er met een acht onderuit te komen. Maar het feit bleef dat.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 31 mei 2008 13:16.
 Met mijn geile zus en haar hete vriendin.
Ik ben een jongen van 18 jaar. Ik heb een zus van 22. Ze is bijna 23, en heeft een mooi figuurtje, bruin haar, en cup B75. Ik kijk soms naar haar en dan zit ze gewoon met haar benen wijd! Dat kan ze omdat ze zo lenig is. Je ziet haar string altijd gewoon door haar broek heen en daar wordt ik geil van. Op een dag waren mijn ouders weg en ging mijn zus.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 28 mei 2008 11:59.
 Gemengde douche en toiletten.
Ik was op een fiets vakantie in Scandinavie. Na een lange hete dag op de fiets kwam ik aan in een dorpje. Vermoeid ging ik op zoek naar de dichtstbijzijnde camping. De altijd vriendelijke bevolking gaf me aanwijzingen zodat ik een uurtje later voor mijn tentje onderuit gezakt zat. Het was een vrij rustige familie camping. Ik zat in de buurt van de douche.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zondag 25 mei 2008 00:26.
 Flight XXX.
Het was een warme zomeravond. Mijn toenmalige vriend en ik stonden naar buiten te kijken door de ramen vanhet vliegveld, naar het vliegtuig waar ik mijn eerste stagevlucht mee zou gaan doen, als stewardess. "Ik zal je missen", zei mijn vriend. "ik jou ook." "Hoe lang bleef je ook alweer weg?" "Slechts 3 dagen... New Orleans heen, New Orleans 1 dag,.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 24 mei 2008 06:36.
 Broers en zus spelen doktertje.
Hey hoi ik ben Dennis en toen ik 17 was heb ik met mijn broer Marco hij was net 19 en mijn zus Karin toen bijna 17 een onderzoek verricht op seksueel gebied. Ik sliep met mijn broertje op 1 kamer en we hadden eigenlijk geen geheimen voor elkaar. Ik was me aan het uitkleden om onder de douche te gaan. Ik merkte dat mijn broert naar mijn piemel zat te.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 23 mei 2008 00:13.
 Familiesex ervaringen.
Wat doe je als je 18 bent, en in het bezit van twee hele lekker uitziende zusjes? Ellen was 16 toen, Petra was 20. Ik gluurde dus enorm veel, en het kon ook niet uitblijven of ik moest betrapt worden. Nu achteraf denk ik dat ik dat eigenlijk ook wilde, toen vond ik het beschamend. Op een avond, mijn ouders waren weg, was Petra huiswerk aan het maken........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 21 mei 2008 23:59.
 Geile Els.
Ongeveer twaalf was ik en ik zat in de zesde klas van de lagere school, toen ik begon met me af te trekken. Hoe ik het ontdekte weet ik niet meer. Wel dat ik het ontzettend lekker vond en het zo vaak als maar kon deed. Als ik m'n lul niet gewoon te voorschijn kon halen, masturbeerde ik me door de broek heen. Geil spuiten was er toen nog niet bij, maar.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 21 mei 2008 06:29.
 Het verhaal van geile Els.
Op een avond was ik alleen thuis. Ik had net mijn huiswerk gedaan (ik zat al in de 2e) en ik ging maar wat TV kijken. Op een niet nader te noemen zender zag ik een erotische speelfilm. Ik had nog nooit echt 2 vrouwen het met elkaar zien doen,maar op de TV gebeurde het. Ik werd er best wel warm van. Ik voelde iets wat ik nog nooit had gevoeld, ik werd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 19 mei 2008 00:21.
 Lekker makkelijk zo een broer.
Hoi Martika hier, ik ben 18 en heb een onuitputtelijke drang naar seks. Ik heb lieve ouders en een broer van bijna 20. Mijn broer heet Gregor. Het was zaterdagochtend, ik liep nog lekker in mijn pyjama en was op mijn kamer. Mijn ouders waren beneden en hadden visite. Ik moest enorm nodig naar de toilet en wilde niet naar beneden want dan moest ik door.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 16 mei 2008 11:47.
 Bijles Duits.
Ik was zeventien en zat volop in de pubertijd. De hele dag zo geil als boter, en maar rukken om de hormonen enigszins in bedwang te houden. Mijn hoofd stond absoluut niet naar school, zodat mijn cijfers niet al te best waren. Ik moest van mijn ouders dan ook regelmatig bijles volgen om mijn punten wat op te vijzelen. En daar gaat dit verhaal over. Samen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 14 mei 2008 10:34.
 De geile dochter van de buren.
Vorige dinsdag moest ik bij de buren zijn om iets te vragen. Ik ben er vriend aan huis en kom er daarom zeer veel. Ik belde aan, en hun knappe 17 jarige dochter Carolien deed open. Ikzelf ben 33 jaar. Ze liet me binnenkomen en vertelde me dat haar ouders beiden voor de hele avond weg waren. Kom even mee naar het salon, want ik zou graag even met je.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 mei 2008 00:03.
 Seks met mijn oudere buurvrouw.
Joop, 17 was reuze opgewonden. Anja, de 32-jarige buurvrouw was aan het tuinieren, het was 25 gr.C en ze had alleen haar bikini aan. Joop begluurde haar door de coniferenhaag heen en betaste zichzelf, zijn pik werd groter en groter en hij begon te kreunen van genot. Anja stopte even en meende iets te horen, ze had al een poos het vermoeden dat ze begluurd.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 12 mei 2008 00:00.
 Sex met mijn tante de Meesteres.
Ze ging me voor de badkamer in en ik rook de geur van het badzout al. Als u zich even uitkleed breng ik direkt uw kleding naar de waskamer. Ik trok mijn schoenen uit en knoopte mijn blouse los. Isabelle hielp me hartelijk deze uit te trekken. Ik maakte mijn rokje los en liet deze zakken. Isabelle knielde om deze op te rapen. Ze bleef geduldig wachten.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 9 mei 2008 20:18.
 Brave kindjes op de babysit.
Ik babysit er al twee jaar. Marijke is bijna 17. Ikzelf ben bijna 19. Marijke is een meisje dat 1m60 groot is en bruin haar tot op haar schouders heeft. Het is een verschrikkelijk mooi kind en ze heeft van die dikke volle lipjes. Wel, die avond waarover ik nu vertel bleef haar neefje, Thomas (net even oud) slapen. En actieve knul met kort donker stekeltjes.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op vrijdag 2 mei 2008 21:25.
 Mijn co-schappen chirurgie.
Hallo allemaal, ik ben Sabine (23) en ben studente geneeskunde in Amsterdam. Nou ja, ik ben klaar met de opleiding en loop nu co-schappen in het VU-ziekenhuis. Dat houdt in dat je meeloopt in de praktijk, op de verschillende afdelingen die er in het ziekenhuis zijn. Het is een zware periode, waarbij je voortdurend beoordeeld wordt op hoe je functioneert.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 30 april 2008 11:32.
 Camping weekend.
We gingen naar Nederland voor de 50 ste huwelijksverjaardag van Oom Kees en Tante Magda.We hadden er eigenlijk niet naar uitgekeken ,want we moesten zelf betalen voor de huur van de bungalows ! Toen we daar aankwamen maakten we kennis met iedereen en gingen we zwemmen in het zwembad op de camping maar daarna hebben we niet veel meer gedaan. 's Avonds.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op woensdag 30 april 2008 11:29.
 Familiesex op de camping.
Ik was met mijn ouders op vakantie in Nederland. Wij wonen in Duitsland en komen gaar naar de zee. Al jaren staan wij met onze caravan op de camping in "s-Gravenzande, vlak bij het strand. Als wij er aankomen, worden we altijd hartelijk begroet, want het schijnt dat wij altijd mooi weer meebrengen. Ook dit jaar weer, prachtig weer, een heerlijk zonnetje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 29 april 2008 07:43.
 Buurmeisje.
Het zal je als zestienjarige maar overkomen. Midden in een spetterende orgie verliefd worden op de meer dan veertigjarige moeder van één van je klasgenootjes. Marion, zo heette mijn minnares, en ikzelf, Sissi is de naam, vormden voortaan dus een stel. Mijn ouders waren erg ruimdenkend op seksvlak en hadden er geen problemen mee toen ik aankondigde bij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 28 april 2008 23:50.
 Seks met mijn oudere buurman.
Op een mooie zomerse dag lag ik in de tuin te zonnen. Ik was bijna 14 en wou een mooi kleurtje voor mijn verjaardagsfeest. Mijn ouders waren op visite en ik was dus alleen thuis. Op een gegeven moment dacht ik dat ik nu wel topless kon omdat niemand mij kon zien. Ik maakte mijn topje los en mijn borsten genoten meteen van het zonlicht. Ik ging weer.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 28 april 2008 20:10.
 Broer en zus hebben heftige seks.
Margie was met haar ouders en haar broertje Joris op vakantie. Haar ouders deden een middagslaapje en Joris die achttien was, bouwde een zandkasteel. Zij verveelde zich, termeer haar vriend David geen vrij had kunnen krijgen. Zij peste haar broer door tegen zijn bouwwerk te stoten. Hij riep haar kwaad toe: "Nog een keer en ik zal je ..neuken". Ze stak.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op maandag 28 april 2008 20:08.
 Het geile broertje van mijn vriend.
Ik stapte uit de douche en droogde me af. Ik trok een slipje, een bh, en een lang t-shirt aan en draaide een handdoek op m'n hoofd. Het was vrijdagavond en ik was bij mijn vriend, die zelf niet thuis was omdat hij met wat vrienden wat was drinken, en ik had besloten maar thuis te blijven omdat ik een beetje hoofdpijn had. Zijn ouders waren een weekendje.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 23:15.
 Boezemsletjes.
Vroeger was het voor mijn ouders een hele klus me tijdig uit bed te krijgen om naar school toe te gaan. Sinds een paar weken hoefde ik helemaal niet meer aangepord te worden. Ik was zelfs een flink uur vroeger uit de veren dan nodig was. Laat ik jullie maar meteen geruststellen voor jullie denken dat ik een aanval van plichtsbewustzijn had. Daar hoeven.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 22:45.
 De botergeile badjuf .
In sommige beroepen heb je meer mogelijkheden als in anderen, b.v. tennisleraar of skileraar. Maar volgens mij kun je mijn beroep er in één adem bijnoemen: zwem-instructeur. Ik heb al vele mannelijke kollega's een jonge vrouwelijke leerlinge zien versieren en aangezien de meiden alleen een bikini of badpak dragen, duurde het maar heel even of ze lagen.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 22:41.
 Autowassen met mijn buurmeisje Marloes.
Het was zaterdagmiddag, rond vier uur. De zon brandde nog volop. Ik hing uit mijn zolderraam om wat mensen te bekijken, dat deed ik wel vaker als ik op mijn kamer was. Plotseling zag ik Marloes naar buiten komen met een emmer water en een spons. Ze ging de auto van haar ouderswassen. Ik keek toe hoe ze met de tuinslang het zand van de auto spoot. Ze.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 20:55.
 [Deel3] Angelique.
Angelique zou over twee weken zeventien jaar worden, en we hadden beloofd dat ze dit jaar een heel bijzonder verjaardagscadeau zou krijgen. We waren inmiddels wel drie keer in de maand op de boerderij bij mijn vriend Tim, en we hadden haar inmiddels al ontelbare keren geneukt, zowel alleen als met zijn tweeën tegelijk. Ook diverse dieren van de boerderij.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 20:54.
 [Deel2] Angelique.
In het vorige verhaal zijn we al het een en ander te weten gekomen over Angelique die eerst met Joost, daarna met mij de buurman dus en vervolgens met een vriend van me die een boerderij heeft en tenslotte met zijn paard neukte. Dat verhaal eindigde met de mededeling dat ons schatje nog met heel wat andere dieren heeft gestoeid in de loop der jaren........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op zaterdag 26 april 2008 20:54.
 [Deel1] Angelique.
Ongeveer een jaar geleden zijn er naast mij nieuwe buren gekomen. Een gescheiden vrouw, midden veertig, met twee kinderen een jongen van 15 en een meisje van twaalf jaar. Doordat de vrouw overdag werkt zijn de kinderen tussen de middag en als de school uit is vaak alleen thuis. Ikzelf werk met flexibele tijden en ben dus ook overdag nogal eens thuis........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 15:04.
 Meisje geneukt door haar 2 leraren.
Voor de zoveelste maal kreeg ik een berisping in de les. Oké zei mijn leraar, blijf jij maar na.Shit dacht ik. Na schooltijd klopte ik bedeest bij hem aan. O, daar ben je. zei hij en kwam naar me toe.Hij bekeek me eens goed, ja,je mag van mij best weten dat ik er goed uitzie voor mijn 14 jaren. Ik heb heerlijke volle borsten een goed slank lijf en een.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 10:32.
 Mijn sexuele ervaringen opgebiecht.
Ik ben nu over de 60 en heb nog steeds een flinke stijve. Het begon denk ik toen ik een jaar of 14 was. Het was zo zomer 1945 of 1946, daar ben ik van af. Ik woonde in Rotterdam zuid bij de maashaven. in de waalhaven werd zand opgespoten voor pier 2. het moet dus 1946 of misschien wel 1947 geweest zijn. met een vriendje ging ik daar zwemmen, althans.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:35.
 Babysitten met bloedgeile beloning.
Het was weer zo ver. Ik moest weer eens op Jeroen passen. De 17 jarige zoon van de kennissen van mijn ouders. Ik was een jongen van net 19 jaar. Onze beide ouders zouden uit eten gaan. Ik kwam om 19:00 uur aan de deur en werd binnengelaten door Marion, de moeder van Jeroen. Ze zag er vandaag weer mooi uit. Helemaal opgetut voor het etentje. Ze was begin.......  
Lees dit incest sexverhaal verder »»

Categorie: incest sexverhalen   Toegevoegd op dinsdag 22 april 2008 09:11.
 Begluurd tijdens het vingeren.
Ik had pas door dat ik begluurd werd, toen het veel te laat was. Ik zat aan de kant van de rivier, naar mijn idee goed verborgen voor iedereen,met een sexboekje in mijn ene hand en mijn andere hand in mijn broekje. Het sexboekje had ik gevonden een eindje terug en nieuwsgierig als ik was,had ik een stil plekje opgezocht. De inhoud had me bijzonder opgewonden........  
Lees dit incest sexverhaal verder »»